homily


Nơi lưu trữ bài giảng các thánh lễ đặc biệt

Về trang chính

Năm A

Năm B

Năm C

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Các Linh hồn 2.11

Lễ Các Thánh 1.11

Chúa nhật Truyền Giáo

Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7.10 (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7.10 (Gm Ngô Quang Kiệt)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7.10 (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7.10 (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8.9

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 (Lm Mark Link sj)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 (Pt Giuse Trần Văn Nhật)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 (Nguyễn Văn Chúa Nhật)

Lễ thánh An-phong 1.8 (Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi dcct)