SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Viteskrav för studier hemma - requirements for study at home

Två familjer i Uppsala vägrar att ta sina barn till skolan. Kommunen begär att de därför ska tvingas betala viten på 6 000 respektive 10 000 kronor.

- Jag tror att jag vill ha hemundervisning även i höst när jag börjar i årskurs sex, säger 12-årige Isak Angerstig som undervisas av sin mamma Lisa.

– Hemundervisning är på många sätt bättre än en vanlig skola, tycker Isak Angerstig som under det senaste läsåret haft sin mamma som lärare.

Uppsala kommun kräver att Lisa Angerstig och hennes man tillsammans ska betala 10 000 kronor. Bakgrunden är att deras tolvårige son Isak det senaste läsåret, under årskurs fem, studerat hemma i bostaden. Kommunen menar att han egentligen borde gå i en vanlig skola.  
I fjol utfärdade kommunen ett föreläggande som sa att paret Angerstig kunde drabbas av ett vite på 10 000 kronor om de inte såg till att Isak dök upp i den anvisade skolan. Men svaret från föräldrarna var att undervisningen fortsätter i hemmet. Och så blev det. 
Sedan dess har kommunen vänt sig till domstol som ännu inte avgjort om vitet ska dömas ut.
Isak för sin del verkar ta det hela med ro.
- Jag tycker om hemundervisning. Förut gick jag i vanlig skola och låg alltid före de andra i klassen. Hemma kan jag plugga i min egen takt.

Kommunen tycker att det blir alltför isolerat för Isak att läsa hemma. Själv verkar han inte se det som något större problem utan säger att han träffar många vänner på fritiden och sportar med kompisar nästan varje dag. 
Hur det ska bli till hösten har familjen ännu inte bestämt.
– Jag tror att jag helst vill ha hemundervisning, säger han.
Isaks storebror Erik, 14 år, har haft hemundervisning i årskurserna ett till fem.
–  Hemundervisning innebär att jag får mer hjälp och att jag kan fördjupa mig mer i ämnen jag är intresserad av. Jag skulle gärna plugga hemma igen i höst, säger han.    
Mamma Lisa Angerstig visar runt i familjens villa. Invid en vägg med en jättelik världsatlas står skrivbordet med datorerna där hon har hemundervisning för Isak på dagarna. De har mängder av läroböcker och hon plockar fram en kursplan, särskilt utformad för hemundervisning.

Hennes främsta argument för att de som vill ska få plugga hemma är att undervisningen blir mer individuell.
– Jag har helt andra möjligheter att stötta svagheter och utveckla barnets begåvning jämfört med vad läraren hinner i en klass på 20-30 elever, säger Lisa Angerstig.
Att eleven skulle få sämre social stimulans tror hon inte på.  
– Att sitta i en klass medför inte automatiskt att man ges social träning.
Hon kommer från USA där hemundervisning är betydligt vanligare och tror att kommunens avvisande inställning till stor del beror på att detta upplevs som något främmande.
Det andra fallet i Uppsala där kommunen kräver viten gäller familjen Himmelstrand som UNT tidigare berättat om. Paret uppger att deras elvaåriga dotter har en typ av särskilda behov och att hemundervisning helt enkelt är den bästa undervisningsformen för henne. 
– Vi har vittnesmål från en internationellt erkänd psykolog som träffat vår dotter och konstaterat att hennes goda sociala utveckling beror just på vår undervisning i hemmiljö. Hennes utveckling skulle äventyras om hon gick i skolan, säger pappan Jonas Himmelstrand.

Kommunens viteskrav är att det ska kosta paret Himmelstrand 1 000 kronor per förälder varje gång de uteblir när de uppmanats att ta flickan till skolan. Hittills handlar det om tre lektioner i syslöjd och viteskraven uppgår till totalt 6 000 kronor. Domstolen ännu har inte avgjort ärendet. 
Anna Widén (FP), förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att det är ytterst ovanligt med viteskrav mot föräldrar som inte tar barnen till skolan.
– Det tar man till först när alla andra möjligheter är uttömda. 

Two families in Uppsala refuses to take their children to school. The municipality therefore requesting that they be forced to pay fines in 6000 and 10 000 SEK.

- Homeschooling is in many ways better than a regular school, like Isaac Indicates trail that during the last academic year had her mother as a teacher.

Uppsala municipality requires that Lisa Defines Path and her husband together to pay 10 000 SEK. The background is that their twelve year old son Isaac, the last school year, in fifth grade, studying at home at home. The municipality says that he really ought to go in a regular school.  
Last year, the municipality issued an order which said that the couple Defines Path could face a fine of SEK 10 000 if they saw that Isaac showed up at the designated school. But the response from parents was to continue teaching at home. And so it went. 
Since then, the municipality turned to the courts that have not yet determined whether the penalty should be imposed.
Isaac, for his part seems to take it all with peace.
- I like home schooling. Before, I went to regular school and was always ahead of the others in the class. At home, I can study at my own pace.

The municipality thinks it is too isolated for Isaac to read at home. Self seems he does not see it as a major problem but says he found many friends in leisure and sports with my friends almost every day. 
How it will be in the fall, the family has not yet decided.
- I think I would rather have home education, "he says.
Isaac's older brother Eric, 14 years, has been home schooling in grades one to five.
- Homeschooling means I get more help and that I may dwell more on topics I'm interested. I would like to study at home again this fall, "he says.    
Mama Lisa Defines Path displays around the family's house. Along one wall with a huge world atlas are desktop computers with which she has been homeschooling for Isaac in days. They have lots of textbooks and she picks up a curriculum, designed specifically for home education.

Her main argument for those who wish to receive a home study is that the teaching becomes more individual.
- I have completely different opportunities to support the child's weaknesses and develop talent compared to what the teacher time in a class of 20-30 students, "says Lisa Defines Path.
The student would get worse social advancement think she does not. 
- To sit in a class does not automatically cause you to gain social skills.
She comes from the U.S., where home education is much more common and believe that the local rejection approach is largely due to this perceived as something foreign.
The second case in Uppsala, where the municipality requires penalties for family Himmelstrand as UNT earlier told you about.The couple said that their eleven-year daughter is a type of special needs and that home education is simply the best shape of her teaching. 
- We have testimony from an internationally recognized psychologist who met with our daughter and found that her good social development is precisely due to our teaching in the home environment. Her development would be jeopardized if she went to school, "says the father Jonas Himmelstrand.

Municipal penalty requirement is that it will cost a couple Himmelstrand 1000 per parent, every time they are absent when called upon to take the girl to school. To date, there are three lessons in syslöjd requirements and penalty amounts to a total of SEK 6000.The court has not yet ruled on the matter. 
Anna Widén (PF), first vice chairman of the Children's Board, says that it is extremely rare penalty claims against parents who take children to school.
- It takes you to only when all other avenues have been exhausted. 

http://www.unt.se/uppsala/viteskrav-for-studier-hemma-1010660.aspx

Kommentarer till artikeln


betyg
@Lars. Vad jag förstod ska killen börja i åk 6. betyg får man väl först i åk 7? inte tror jag mamma har ambitionen eller självgodheten att försöka göra civilingengör av sin son heller. det blir man som bekant inte heller på mellanstadiet. 

Det enda jag kan opponera mig mot är den socciala sidan. jag tror att det är viktigt att lära sig arbeta i och anpassa sig till en grupp. Annars har vi snart en hel generation med individualister som inte kan göra något som dom inte valt att göra själva. Och så ser ju inte livet ut riktigt. 
Av: Roger Häll, 10 aug 2010 kl 9:34
Förstår inte...
att inte fler vill undervisa hemma. Förmodligen beror det den svenska räddslan att vara annorlunda. Men det är ändå märligt med tanke på vilken klass svenska skolor håller. De ser ut som att de övertagits av uteliggare och det är eleverna som bestämmer utan att lärarna har något att säga till om. Tycker ni att det är en bra miljö? Jag har upplevt både skola i USA och Sverige och blev fullständigt mörkrädd av skolorna i Sverige. Vart tar skattepengarna vägen egentligen? 
Av: John Jensen, 10 aug 2010 kl 9:34
Vidareutbildning
Hur blir det med betygsättning och ev antagningar till gymnasiet?

Om min mamma hade satt mina betyg när jag gick i högstadiet hade iaf jag haft 5.0 (som det hette på den tiden)

Jag tycker rent allmänt att föräldrarna ska få välja själv hur barnen ska utbildas men man måste också ha klart för sig vilka konsekvenser det blir när barnen blir äldre och, kanske, vill plugga vidare. 

För jag tror inte många arbetsgivare kommer att anställa en civilekonom som blivit examinerad av mamma eller pappa... 
Av: Lars Nilsson, 10 aug 2010 kl 9:34
Ett icke-problem
ATT föräldrar tar på sig ett stort ansvar och undervisar barnen själva, utan betalning borde inte vara något problem. Om man dessutom har kontakt med en skola och följer läroplan, gör tester och nationella prov vet man ju vilka kunskaper eleven har. Därmed kan det inte vara så svårt att även sätta betyg så småningom. Senare forskning visar dessutom att det inte finns något klart samband mellan barns socialisering och att de går i förskola eller skola. Socialiseringen sker i hemmet och bland kompisar.

Av: Ingemar Virsén, 10 aug 2010 kl 9:34
Rädsla hos kommunen
Man undrar ju om kommunen är rädd för ännu en konkurrent som kanske lyckas bättre med inlärningen? Här kanske vi kan rädda ett barn från från flera IG'n, vi kanske rent av kan rädda ett barn från dåligt övervakade raster där det förekommer både det ena och det andra och där tyvärr inlärningen fungerar allt för väl. Nej, om hemmaläraren är tillräckligt kompetent så är det bara fånigt av kommunen att ta till dessa brösttoner! 
Av: Peter Olsson, 10 aug 2010 kl 8:53
Social utveckling, kommunalt monopol och USA
Så länge man har barngrupper om kanske 10-15 pers kan jag hålla med om att det kan vara socialt utvecklande. Men i dagens hårt bantade kommunala skola och med barngrupper på 30 pers så är jag *övertygad* om att det sociala samspelet snarare utvecklas bättre i hemmamiljö. Hade jag egna barn skulle jag göra allt jag kunde för att hålla dem borta från det svenska offentliga skolväsendet.

Den enklaste förklaringen i det här fallet är väl att kommunen, precis som alla andra stora byrokratiska organisationer, helt enkelt bevakar sin maktposition.

Björn Mattsson: Eller så är det familjerna som vill lära ungarna världskartan som tar dem ur skolan och istället ordnar hemundervisning? ;-) Den offentliga skolan i USA är ju tyvärr inte känd för sin kvalitet :-S 
Av: Magnus Bergman, 10 aug 2010 kl 8:53
Undervisning i hemmet
Det fokuseras på barnets sociala utveckling, men frågan bör väl också vara i hur stor grad barnen får lika stor kunskapsförmedling som i skolan. Jag har svårt att tro att mamma Lisa kan ge sin son fullgod undervisning i alla ämnen.

Att hänvisa till USA känns inte direkt klockrent. Kan man misstänka att det är undervisning i hemmet som gör att många amerikanska barn inte ens kan peka ut USA på världskartan? ;) 
Av: Björn Mattsson, 10 aug 2010 kl 8:50
Varför måste man gå i en vanlig skola?
Jag har träffat familjen Angerstigs barn och upplever dem som mycket socialt kompetenta. 
Den sociala kompetens man får genom att tvingas gå i en vanlig klass med jämnåriga barn är mycket speciell och behövs inte för barnets vuxna liv.För många barn är klassrumssituationen mycket tröttande och irrelevant. 
Varje barn har bara en barndom och det är inte rätt att behandla barnet efter en viss schablon som stjäl många år av ett barns liv och tar bort barnets glädje att lära sig nya saker och möta nya människor.

Därför tycker jag att de hemundevisande föräldrarna inte bör bötfällas utan visas uppskattning genom att de får sitt barns skolpeng istället. 
Av: Åsa Mika, 10 aug 2010 kl 8:20
Anarki är bra. Låt alla göra som de vill. Sko...
Anarki är bra. Låt alla göra som de vill. Skola era barn själva så får ni dom som ni vill ha dom 
Av: Håkan Wahlund, 11 aug 2010 kl 0:07
UNT
vad tragisk att ni fortsätter med att censurera mig och ta bort mina inlägg som inte strider mor era regler? Varför gör ni detta då? Varför håller ni på och tar bort dessa och av vilken anledning och på vilka grunder? 
Av: Jan Karlsson, 10 aug 2010 kl 22:42
Satsa på den kommunala skolan
Om kommunala skolan är dålig så är det väl bättre att satsa på den, istället för att bara tro att friskolor och hemundervisning är bättre. Det är inte så mycket bättre än skolan inom alla familjer heller, vad gäller mobbing m.m.. Tvivlar på att föräldern har den breda kompetens som en riktig lärare har. Som flera andra är jag orolig för den sociala biten. Riktigt stora problem blir det om föräldrarna ska sätta betyg på sina egna barn. Bör inte barnens föräldrar jobba? Om inte annat ineffektivt med en lärare per elev. Om ett barn ligger före de andra i klassen så kan det ju flyttas upp en klass, redan när jag gick i skolan så fanns det både de elever som var födda året efter respektive före de andra i klassen. 
Av: Svante Nevéus, 10 aug 2010 kl 22:42
Hemundervisning är en skolform under lagen!
Den "vanliga" skolan är kanske inte bra för alla och är väl alldeles utmärkt att kunna få den undervisning man trivs med , huvudsaken att man har sin skolplikt.Vad jag hört så är hemundervisning en skolform under skollagen.
Om barnet själv trivs med den varianten av skola är det väl inget att bråka om? Det sociala att man inte skulle ha det i samma utsträckning är nonsens. Finns barn som går hela grundskolan och är osynliga, mobbade etc och utan social aktivitet. Killen trivs med detta låt honom ha det så. huvudsaken är ju att han gör skolplikten.
Vite? Är ju löjligt. Finns barn som inte får skolplikten av skolan med inte fasen får de nått vite inte? Hur tänker man då? Det är 2010, allt förändras och hemundervisning är precis lika bra om inte bättre!! 
Av: Catarina Adelsmark, 10 aug 2010 kl 19:20
Möta andra värderingar?
En "fördel" med hemundervisning är ju att barnen slipper möta andra barn med andra religösa och politiska värderingar.

Eller?

Av: Hans Karlsson, 10 aug 2010 kl 16:51
Hemundervisning i skollagen
Hemundervisning beviljas av kommunens utbildningsnämnd för ett år i taget. Undervisningen har sitt stöd i svensk skollag 10 kap 4 §, och den insyn och prövning som där beskrivs är vad som krävs för tillstånd. Tyvärr vet svenska folket väldigt lite om denna undervisningsform som faktiskt skulle kunna vara många till hjälp och stöd om den blev mer allmänt accepterad. Den så snäva synen på inlärning där man tror att all nödvändig kunskap bara kan förmedlas i klassrummen är så förlegad, men Sverige håller krampaktigt fast. Det finns en bred och uppdaterad kompetens och kunskap utanför skolsalarna ...och den vill hemundervisare ta vara på! 
Av: Karin Vidén, 10 aug 2010 kl 15:59
Stöd hemundervisning!
Så mycket internationell forskning visar att barn och ungdomar som lärt sig på annat sätt än i skolan klarar sig lika bra eller bättre socialt, kunskapsmässigt och på arbetsmarknaden än skolbarn. Det är viktigt att Sverige tar till sig forskning och baserar sina beslut både inom riksdagen och i kommunala utskott på vetenskap snarare än fördomar och gissningar. En massa stöd till båda familjerna i artikeln som vågar ge barnen det de verkligen behöver, istället för att bara lämna bort barnen och lita på att systemet är bättre än familjen. 
Av: Ylva Andersson, 10 aug 2010 kl 14:48
-->Roger
man kan väl inte hur som helst välja att t ex årskurs 4 så ska jag hemskola mitt barn för att sedan säga att årskurs 7 så ska man gå i kommunal skola? 

Det måste väl ändå vara allt eller inget?

Hur ska det annars gå till med 

I övrigt så håller jag med Hans G till 100% 
Av: Lars Nilsson, 10 aug 2010 kl 14:47
Minimikrav
Minimikrav för att en förälder ska gå in och undervisa sitt eget barn bör enligt min mening vara: (1) Att han/hon har en pedagogisk kompetens som motsvarar en lärares. (2)Att föräldern har stöd av en lärare i undervisningen. (3)Att en lärare oberoende av föräldern regelbundet utvärderar barnets kunskaper och utveckling bl.a. med hänsyn till ämneskunskaper och analytisk förmåga. Inget får mig att tro att man som förälder kan se sitt barn lika "neutralt" som en lärare. Det är väl knappast en tillfällighet att man brukar (brukade?) undvika att låta lärare ha sina egna barn i klassen... 
Av: Jan Karlsson, 10 aug 2010 kl 14:36
Framtidens studier
Dagens skolsystem med utgångspunkten i att alla barn födda samma kalenderår - i princip - är lämpáde att studera på samma nivå, i samma takt och med samam pedagogik kommer med all säkerhet att förändras. Att klassrummet som det ser ut idag säkert kommer att ersättas av bättre studiemiljöer är väl inte heller det någon djärv gissning. Inte heller att nätet i större utsträckning kommer att vara en integrerad del av studielmiljön.

Att delar av studieltiden ligger t.ex i hemmet och eleven har tillgång till kamrater och lärare via nätet har dock en enligt min meing inget att göra med att ansvaret för undervisningen tas över av föräldrarna - det är två helt olika frågor.

Av: Jan Karlsson, 10 aug 2010 kl 14:36
Plikta eller få betalt?
Det kan stämma, att barn i USA inte kan peka ut hemlandet på karta, men de vet var de har sitt hem. Polisen konstaterade efter en kulturnatt med mindre kultur än natt, att det var svårt med vissa adresser för berusade högstadiebarn. "En bortsprungen hund gör alltid någon anspråk på."

Fördelen i det rådande klimatet för föräldrar som till skillnad från dem i artikeln inte bryr sig, är att de inte föreläggs vite och om de infinner sig i klassrummet får de betalt efter taxa enligt det senaste geniala på området. Den som bryr sig får plikta, den som inte bryr sig får betalt. Det låter tillräckligt konstigt för att stämma.

Visar vi svenska skolan samma genuina intresse och omsorg som vi uppådar inför den omskrivna familjen, kommer vi att få ett fantastiskt samhälle. 
Av: Hans G Eriksson, 10 aug 2010 kl 13:52
Sjukt att bötfälla!
Det är helsjukt av Uppsala kommun att driva dessa fall till sin spets och bötfälla föräldrarna. Snacka om myndighetsmisbruk! Skolan har i många år misslyckats med att stävja mobbning och tråkig stil mellan eleverna, man har inte heller lyckats stoppa skolbränderna som sker nästan varje dag i vårt land. Skolan förlorade 10.000 personal under städåren på 90-talet och kommunerna har inte lyckats fylla denna lucka. En skola med alltför många elever på alltför få vuxna blir en dålig skola. Inte undra på att föräldrar som vill ge sina barn ett bättre öde tar saken i egna händer. Att döma och bötfälla familjer som tar bättre hand om sina barns undervisning än vad skolan förmår är inget mindre en en sjuk skandal och fult myndighetsmissbruk. 
Av: Gustav Pettersson, 10 aug 2010 kl 13:07
Samhällsperspektiv
Sett ur ett samhällsperspektiv är det synnerligen ineffektivt att ha en lärare per elev. 
Av: Per Pehrsson, 10 aug 2010 kl 13:05
Valfrihet
Varför är så många emot valfrihet och flexibla lösningar? Om barnen verkligen får undervisning (check), de ligger före övriga jämnåriga kamrater (check) och ändå utövar socialt umgänge med kompisar (check) samt att föräldrarna har råd att lägga tid på undervisning istf att jobba - vad är då problemet??? Alla punkterna ovan går ju att med jämna mellanrum stämma av. Låt barnen göra kunskapstest, stäm av att de har kompisar o fritidsaktiviteter, stäm av vilka kunskapskällor föräldrarna använder och att alla ämnen som skall undervisas i är med. Lätt som en plätt! Upp till en viss ålder/nivå, t ex mellanstadiet ut eller vad som är lämpligt. När skall det offentliga lära sig att det finns flera lösningar på olika frågor?? 
Av: Maria Nordengren, 10 aug 2010 kl 11:57
Bill Gates pratar om hemstudier
Om fem år kommer den bästa utbildningen inte finnas i skolan utan på nätet. Bäst att börja anpassa sig!

http://www.stockholmcollege.se/bill-gates-in-five-years-the-best-education-will-come-from-the-web/ 
Av: Kalle Hedlund, 10 aug 2010 kl 11:38
Vem vet?
Grundskolorna har problem. Det finns tioåringar som gått i hela grundskolan utan att kunna läsa eller skriva. Mobbning förekommer dagligen och vad den sociala träningen leder till törs jag inte ens tänka på. I den klass jag umgicks med under några år förekom detta och "samtalstonen" var högre än det mesta. 

Idag, år 2010, vem kan med säkerhet säga att skolan alltid är bättre? 
Av: christine lindkvist, 10 aug 2010 kl 11:38
Vem avgör?
Vem avgör om "läraren" är kompetent nog för att klara undervisningen? Vad säkerställer att barnen får rätt bredd kunskapsbasen? Gör elever som läser hemma någon form av prov för att säkerställa att undervisningen i hemmet minst håller måttet som dom kommunala skolorna? Kan man säkerställa att barnen har minst samma kompetenstillgång som andra barn så ser jag inget problem med hemma studier. Men borde inte föräldrarna ha ett jobb som vanliga dödliga? Att föräldrarna skulle få barnens skoleng är för övrigt absurt då säkert en handfull föräldrar skulle plocka bort barnen från skolan bara för att få den extra inkomsten. 
Av: Jonas Andersson, 10 aug 2010 kl 11:38
Behörig?
Är mamman behörig att undervisa i alla ämnen (från svenska till träslöjd)? Jag tvivlar. 
Av: Olov Eriksson, 10 aug 2010 kl 10:24
Kompetens & ansvar?
Nu blir man väl inte med automatik en bra lärare bara för att man (förhoppningsvis) är en bra förälder? 

Vem bedömer förälderns kompetens att lära ut och vem tar konsekvenserna om det efter några år t.ex när eleven ska börja i en "vanlig" skola, visar sig att kompetensen inte räckte till och det i värsta fall krävs år av återhämtning för att eleven ska komma ikapp? 
Av: Jan Karlsson, 10 aug 2010 kl 10:24
Valfrihet
Om barnen och föräldrarna tycker det är bäst med hemundervisning så måste det vara OK så länge barnen får den minst kunskap de har rätt till enligt läroplanen.
Det är enkelt att kolla genom att låta barnet göra olika prov.
Skolan måste ju även bli bättre på att stimulera även de elever som är duktiga, inte bara stötta de soom har det svårt.
Vi behöver riktigt duktiga ochså, alla kan inte vara lika bra i allt. 
Av: Janne Runsvik, 10 aug 2010 kl 10:23
Anmäl kommentaren
Home School in Sweden
I am very surprised by what I hear regarding home school in Sweden. All of the families seem to really want what is best for their children, not to hurt them. I always thought Sweden was so progressive but this seems more oppressive by the part of the government. Officials may have good intentions but what they are really saying to parents is "we can raise your children better than you and make better decisions for them than you can". I have heard this story before - in Nazi Germany. Institutions cannot love a child, raise a child or even know what a child needs most. Only loving parents/gardians can do this well. If there is abuse or neglect of education let's see some proof, otherwise, let parents do what they think is best for the child. 
Av: London Krueger, igår kl 7:37
Homeschool for Learners
Not every student learns the same...especially in groups or classes. Home schooling allows for tailored instruction to aid the student in their learning journey. A nation that allows for best education finds these types of students advanced themselves now and later become fantastic workers in the community! Let them LEARN! 
Av: Bret Mitchell, igår kl 7:37
Home schooling is RIGHT
My husband and I homeschool our four children. We've been doing so for the past 12 years. Our children have had the ability to learn at their own pace and explore all aspects of education. Teaching has also allowed us to expand outside the home by exploring and supporting the community around us. Our children are getting a thorough education. Not just involving school books but they're learning about the real world too. You can say they are well-rounded individuals. We know home schooling is RIGHT for our family as well as families all over the world. 
Av: Kelly Lenhert, igår kl 7:37
please don't keep Sweden in the dark ages!
The grand success of home education has been porven over and over from time immemorial. Currently, the statistics on home education also prove it's success. The average home educated student scores 30 points higher than public school students on standardized tests. We know many home educating families, and it is the intelligence, well rounded-ness, talent, and social poise of their children that convinced us that home education is good for our family. There are over 2 million home schoolers in the United States. Ivy League Colleges love to accept home educated students. I respectfully request that the Swedish government not keep Sweden behind the times. Please, encourage the citizens in your nation teach their children to thrive! 
Av: Holly Peterson, igår kl 7:37
The truth about Socialization and School
Socialization, I believed when I had my first child that it was important to have him socialized in a school setting. As a family we have a strong background in science, therefore I believe in experiments and paying attention to the results. My son attended a normal public school we observed and recorded during that year a decrease in social skills, increase in behavioral problems, and decrease in motivation to learn. After the experiment in the public school failed we began homeschooling. As a result we have observed a huge increase in social skills, excellent behavior, and a thirst for knowledge that has been phenomenal to observe and record he is already two grades above his age group in school he also has formed some excellent friendships. The results speak for themselves. 
Av: Dr. Walter Akers, igår kl 7:37
The best overall learning environment.
Ivy league schools in America are recruiting home schooled students and time after time, they do far better on standardized tests than institutionalized students. 
My children are thriving and excelling from the one on one attention,and the ability to learn at their own pace. When we take family vacations we go to historical sites to make history come alive. 
My aim is to teach my children how to learn for life so that they actually retain what they learn. The parents know the strengths and weaknesses of a child in a way that no teacher ever can. Therefore the parent is able to provide a more specialized and appropriate learning environment for their child to excel and be their best. All these parents ask if for their freedom to provide the best for their child. 
Av: Corrine Schneider, igår kl 7:37
What a Brave Family
I can't imagine why a government would be so against homeschooling. Homeschooled kids have consistently proven themselves to be well above average in all academic areas, as well as being law-abiding citizens. 
Av: Elyse Wilson, igår kl 7:37
Home school
As a home schooling parent in the U.S., I can vouch for the benefits of a home education. While one might argue that some parents don't do a very good job, the vast majority are working to help their child be successful in life, and are therefore pouring their hearts into it. Children who attend public school don't necessarily learn well there. Parents know their children best, and the right to home school or send children to school ought to be at the discretion of the parent, who has the child's best interest at heart. 
Av: Julie Piercy, igår kl 7:37
Homeschooling Helps a Country Prosper
I do hope charges are dropped for this family, or that the judge opens up homeschooling for everyone. Homeschooling is a positive thing! It produces caring, smart, helpful, creative people who help a nation to thrive! 
Av: Rachal Cousin, igår kl 7:37
Home education works
My husband and I home educated our four children. The only years they attended school were the final two years here in Australia. All four have been, or are currently, studying at university and one is doing a PhD in biochemistry. Home education allows children to develop at their own pace, gives them the advantage of one on one learning and gives them confidence and maturity beyond their years. There is much evidence to prove this. Penalising parents for wanting the best education for their children is the ultimate denial of the basic human right of parents to provide for their children. 
Av: Gail Tivendale, 16 aug 2010 kl 14:32
Maximized Education
I am a former teacher who homeschools my two children. They absolutely love it as do I! My mother, who taught for 30+ years, applauds our homeschooling efforts. The advantages to homeschooling as seen from her persective as a former teacher include:
1. Less time wasted in the classroom in disciplinary matters as well as logistical matters, such as waiting for the class to turn to page 105 in their math books.
2. One-on-one instruction, which ensures that the student understands the concept being taught.
3. Teaching set at the pace of the learner. In a traditional classroom setting, "smart" kids are often bored because the teacher can only teach to the ability level of the average student.

Please allow Swedish parents, who merely want the best for their children, to teach them at home 
Av: Sarah McDowell, 14 aug 2010 kl 20:26
Home Schooling
It's strange to me that Sweden can be so liberal in so many areas and yet so timid and backwards in others. Home schooling a child has proven in most cases to be far superior to public or state run education, especially considering the size of many classrooms today. The individualized attention they receive while being home taught is crucial to their development. I agree with the statement, "To sit in a class does not automatically cause you to gain social skills." There are many other outlets for building these skills. 
I commend Lisa and Per for standing strong for what they believe and desire for their children. Parents after all, should be the strongest influence in their children's lives, especially in their formative years. What are the Swedish authorities afraid of? 
Av: Mari Earl, 14 aug 2010 kl 19:21
Homeschool
Nearly 2,000,000 children are being homeschooled in the United States, a country that values educational freedom. Homeschoolers are thriving in academic and social spheres without the constraints of government control. Homeschoolers in Sweden should have the freedom to continue. 
Av: Karen Koch, 14 aug 2010 kl 8:32
Homeschooling
Greetings from Central Virginia.

Our young neighbor, Joel, completed his high school level study in June. Joel was homeschooled.

Two weeks ago, Joel registered to attend Piedmont Virginia Community College. During the registration process he said that he would like a job to help him defray his expenses.

The college admissions officer told Joel that he would have no trouble getting a job. That is because PVCC hires homeschooled students to tutor incoming students from the govenment schools, many of whom are deficient in their course work.

PVCC has learned that homeschooled students are more advanced academically and more mature in their human relations.

Why does Sweden suppress homeschooling like the Nazis and the Communists?

Ken Adams 
Av: Ken Adams, 12 aug 2010 kl 20:35
Att möta andra värderingar som hemundervisad
Angående att "möta andra värderingar" som hemundervisad, som någon undrat över, vill jag bara säga att det är precis det som våra 3 barn gjort.
De har lärt sig hemma, borta, på resande fot och, ja överallt. De har besökt judiska Bar Mitzwor, diskuterat hinduism i tempel i Indien, umgåtts nära med muslimska flyktingar från Irak, har många amerikanska vänner som tillhör olika kristna grupper och också nära vänner som är övertygade ateister mm mm.
Och detta utan att ha tillbringat tid i någon skola överhuvudtaget. 
Att ha haft tillgång till samhället och världen som klassrum har inbjudit våra barn att möta människor från olika samhälls klasser, religioner, kulturer och politiska grupper. 
Jag vet inte hur mycket mera av detta de skulle ha fått tillgång till i en skolsal? 
Av: Maria Berkestam, 12 aug 2010 kl 17:06
Efterlyser grävande journalistik
Det tycks finnas en oro för att hemundervisade barn inte får vad de behöver. Vissa uttrycker oro för att barnen inte ska få tillräcklig kunskap, och andra uttrycker oro för att barnen inte utvecklas socialt. Men det finns rejält med utvärdering av hemundervisning som visar att det inte finns anledning till oro. Av olika anledningar fungerar denna pedagogik utmärkt! Detta faktum är mer intressant än spekulationer om att hemundervisning inte borde kunna fungera, och därmed inte heller tillåtas. På vilka grunder vill man omöjliggöra hemundervisng, när all erfarenhet visar att det fungerar bra? Givetvis med insyn och avstämning, vilket hemundervisare inte motsätter sig. Det är något lurt med detta motstånd mot kreavtivt och ansvarsfullt föräldraskap. Journalister på hugget borde gräva i frågan 
Av: Karin Yngman, 11 aug 2010 kl 19:29
Hemundervisning innebär skolk från indoktrine...
Skolan har två uppgifter, att undervisa och att indoktrinera, inte sällan överlappar dessa uppgifter.
Om ett barn undervisas i hemmet så är det givetvis ett stort hot mot maktapparaten i landet då h*n får en ofta bättre undervisning och i den mån indoktrinering i åsikter och så kallad värdegrund sker så kan denna indoktrinering antas inte följa den mall som är politiskt beslutad för den kommunala skolan. Ett barn som inte indoktrineras efter politikernas vilja och som dessutom utbildas till högre studiefärdighet och allmän kompetens uppfattas givetvis av etablissemanget som väldigt hotande. 
Av: Simon Åslund, 11 aug 2010 kl 16:31
Svar till Karin Vidén med flera.
Tack, Karin Vidén för information om att det är tillåtet att ha hemundervisning - bra att nämna vilken lagparagraf som gäller.
Familjen verkar ha en bra undervisning och en bra lösning på det hela. Och Du, Jan Karlsson: Du tar för givet att alla lärare har bred kompetens - jag tvivlar! 
Och betygsättning mm: Själv hade jag min far som lärare i åk 3 - 5, han satte betygen; de var inte särskilt höga, för övrigt.
Det fanns nationella prov.
Av oss barn blev Ulf civil-ingenjör, jag sekreterare med akademiska betyg i språk, Maj sjuk-vårdsbiträde, Maria läkare och Christina sekr/läkarsekreterare.
Samtliga tog studenten med höga betyg...
Barbro Lindberg 
Av: Barbro Lindberg, 11 aug 2010 kl 14:11
Fostran och undervisning som anarki
Den senaste tiden har vi matats med rapporter om anlagda bilbränder, ockuperade byggnader, mopedrån (inte uppbrutna lås, utan angripna förare), sabotage av operationsutrustning, massvåldtäkter och.... Viss kritik har framförts, som att ungdomarna måste ha något att göra - annars brinner det och någonstans att vara - annars ockuperar man. Skolan måste ta sitt ansvar, heter det. Min uppfattning är att skolan ska lära och fostra, inte uppfostra. 

Nu ser vi exempel på föräldrar som av allt att döma prioriterar sina barn framför karriären och förnedringsprogrammen i TV. Det är klart att de måste angripas, bekämpas. Skola era barn själva så får ni dem som ni vill ha dem, ironiserar Håkan W. Är inte det vällovligt? Nej, anarki. Får det gå så mycket längre än så? 
Av: Hans G Eriksson, 11 aug 2010 kl 11:41
Vems ansvar?
Vem har huvudansvaret för barnen - föräldrarna eller kommunen/staten??? Tyvärr är inte svaret så självklart i dagens Sverige, men så är vi ju också ganska genomsocialiserade 
Av: Jonas Segersam, 11 aug 2010 kl 0:07
Homeschooling
It is sad to see that Sweden is so close minded when it comes to homeschooling. I would think that such a liberal country would embrace diversity. 

Thankfully the US is not so behind the times and has accepted homeschooling as a legitimate form of schooling. 

Because I have been able to homeschool my children, they will be starting College two years ahead of their peers. 
Av: Rosanne Schwartz, igår kl 7:37
Doctor-Mom supports homeschooling
As a Swedish-American physician, I have chosen to homeschool my four children. All four are excelling in their studies & interact beautifully with friends & neighbors of all ages. In America, homeschooled students far-surpass their peers educationally and socially. Parents in Sweden who choose to homeschool their children should be celebrated & encouraged, not fined! I would love to see Sweden, my grandfather's homeland, treat homeschooling families with the respect and honor they deserve. You would find that your children flourish and become active, engaged citizens. 
Av: Linda Brown MD, igår kl 7:37
Homeschooling a Valid option!
Imagine studying one on one with your teacher - getting help when you need it, moving at your own pace with a teacher who loves you and wants the very best for you! Parents are best suited to teach their own children! No one knows the child the way their parents do, their strengths, their weaknesses, their likes and dislikes, the way to relate the material to topics the child already has knowledge in. In addition being able to socialize with children in extra-curricular activities! It's win-win!!! 
Av: Linda Mesibov, igår kl 7:37
Homeschooling works
I homeschool my four children in the United States. We only spend about 4 hours a day doing book-work (less than the government schools), but the children are all working above their grade levels. That's because homeschooling works. In our extra time, we help our children learn non-academic skills, socialize, and help to run the household. These things would not be possible if they were away at school all day, and we (the whole family) would miss valuable time together, strengthening our relationships and enjoying each other's company. Homeschooling creates strong, mature young people who in turn create a strong, mature society. Only an oppressive government would see this as a bad thing. 
Av: Jacquelyn Soniat, igår kl 7:37
Homeschooling in Sweden
I was dismayed to hear the Swedish government penalizing parents for homeschooling. The children are obviously thriving, so where is the tolerance and open minded attitudes that have been characteristic of your country? 
Av: Paula Schopp, igår kl 7:37
Parents know their chidren best!
Directing a child's education is a fundamental right of parents. How can a modern country deny this human right to families? The evidence is overwhelming that proves homeschooling not only equal to public schooling, but usually superior. There is no legitimate reason for a government to interfere in families in this manner. 
Av: Valerie Gibson, igår kl 7:37
Is it better to listen to man, or God?
The responsibility to raise and educate children in this world belongs to parents. This responsibility is placed upon parents by God Himself. The problem is that we have man, who thinks he is above God, balking at this divinely placed responsibility. The secular humanists of this world have begun to forcefully thrust their philosophies and ideologies upon the multitudes. Those who have the courage to stand against them by refusing to sacrifice their children to the Godless, government controlled institutions are now on the receiving end of social and religious persecution. This entire issue has nothing to do with academic education. It is all about power, control, and the proliferation of man's atheistic and humanistic philosophies. 
Av: Carolyn Post, igår kl 7:37
Homeschooling
I am saddened to hear that Sweden is starting to crack down on homeschoolers like Germany, my home country.
I sure hope that the judges will recognize that homeschooling is an excellent educational alternative and in many cases much better than public school. 
We are so happy to homeschool our children in the US and hope that the concept of liberty is not lost on Europe and that they will make it legal again in Sweden and Germany. If not, come over here to the US like many of our ancestors who fled Europe due to persecution. 
Av: Reinhard Klett, igår kl 7:37
Whose children are they?
Do children belong to the state or to their parents? Ultimately, they belong to God, and He has given parents, not the state, the responsibility of raising them and instructing them.

It's very simple. 
Av: Frank D'Elia, igår kl 7:37
Homeschooling is Proven Superior Academically...
How sad that Sweden would restrict it's youngest citizens from participating in a form of education that has been proven to be superior to public education and also to produce children with superior behavior and family relationships. My own son, age 17, was homeschooled for most of his life and recently made perfect scores on his SAT and ACT tests. He is being courted by top engineering schools in the US and also was voted "Best Future Father" by his publicly educated classmates in an academically exclusive summer astronomy program sponsored by top national laboratories. For Sweden to take such a backward approach to education is disappointing. At least give your citizens the choice to educate their gifted students in the best way. Don't deprive them by law. 
Av: Andrea Martin, igår kl 7:37
Why limit choice of education? Varför begräns...
A free country should allows its citizen the freedom to choose, including home education. Maybe home education is a new concept in Sweden, but I hope the citizen in Sweden at least allow the debate or discussion to go on. Imposing a fine or prohibit the topic to bring forth only show that the people or government are not open minded enough to have the issue discussed. Last time I checked, Sweden still a civic society.

Here is google translation:
Ett fritt land tillåter sina medborgare friheten att välja, även hemundervisning. Kanske hemundervisning är en nytt begrepp i Sverige, men jag hoppas att medborgarna i Sverige åtminstone tillåta debatt eller diskussion för att gå på. Böter eller förbjuda ämnet för att frambringa endast visar att människor eller staten inte är öppna sinne nog att h 
Av: Joshua Ong, igår kl 7:37
Why is Sweden against homeschooling?
I'm not sure I understand why Sweden would be against homeschooling. In the US, many consider home education far superior to state run schools. Colleges seek out homeschooled graduates because they often perform well above the state schooled child. I homeschool my 4 children. They have many friends, outside social activities, and properly interact with people of all ages. 

What about parents deciding what's best for their children instead of their government? 
Av: Andrea Montiert, igår kl 7:37
our homeschooling experience
We homeschooled our two sons for all but two years of their pre-collegiate education. Both were leaders academically and socially at the college they attended. Both attained good jobs in computer programming. One has started his own business; the other has started a charity and was moved from programmer to management in his second job before his probationary period ended. 
Our young daughter, who is easily distracted, finds that homeschooling allows her to focus on her work. 
Av: Debbie Wilson, igår kl 7:37
Encourage Homeschooling
In the interest of tolerance and freedom, it seems if the children are developing and learning well, the state should welcome and encourage parents to accept the responsibility for educating their own children. Parents that willingly invest time and expense in raising up productive future citizens should be recognized as exemplary and given positive recognition, not harassment and fines. 
Av: Teri Becker, igår kl 7:37
homeschooling vs. public school
I have taught in the public schools as an elementary teacher and I have also homeschooled my children. Having been on each side of the fence, homeschooling is definately an advantage to students as they receive one on one instruction vs. one adult to twenty or thirty students. If a country considers itself to be progressive, how could it not allow homeschooling to produce better children, students, and eventually citizens? 
Av: Melissa Meade, igår kl 7:37
Its a shame
If the government knows what's best, then:
1. Does proper socialization mean that my childern have to be in schools where police patrol the hallways because of guns and drugs? (At least this is an issue in America)
2. If my children are testing at or above grade level, does that mean we parents are failing?
3. Do preteens and teens in public schools have less pregnancies than those in private or homeschools?
4. If my children are exposed to a more diverse age group of children during their activities rather than a class of boys and girls their own age, are we cheating them?
5. If we want to teach our children to be critical thinkers, is that bad?
We know its not about education, or socialization. Its about control. History speaks for itself. Control the minds of the children and ... 
Av: Chris Obenberger, igår kl 7:37
Homeschoolers Excel
Many are concerned homeschooled kids will be isolate and poorly taught. My kids were homeschooled through high school. They are now in college and performing at the top of their classes. They learned to value education, work independently, and think critically. They get along with peers and other age groups as well, since they have not been age-segretated. They also relate better to their teachers than other students, since they have more experience relating to adults. One is involved in student politics and the running of the local community college. One has a full-time job and his boss would take more like him. Let's see...prepared for highter education, for personal relationships, for civic involvement and for work. So WHY the resistance to homeschooling?!! 
Av: Sally Ashbach, igår kl 7:37
Arizona (USA) Homeschool Parent Opinion
My wife and I have 4 daughters that we homeschool in Chandler, Arizona, USA. We started homeschooling our children 4 years ago. 

Like the Uppsala Municipality, before we homeschooled our children, I was concerned that homeschool children do not have enough opportunities for social interaction. However, we have found the opportunities for posititve social interaction to be more than we can utilize.

Also, I am very surprised and puzzled that homeschoolers in Sweden have problems with government officials. The right to homeschool is a Human Rights issue. As an international leader in Human Rights, I would expect Sweden to protect the minority of parents who choose this option, not prosecute them. 
Av: Ben Busler, igår kl 7:37
homeschooling - a wise decision
Homeschooling is a great option. It enables the parent (as the teacher) to work at the pace of each individual student. This way, a struggling student gets more assistance and a quick learner can move ahead at a faster pace. The resources for homeschoolers are seemingly endless, which puts them at no disadvantage compared to 'regular' schools.
Please allow this family to continue homeschooling. It is a wonderful opportunity for them and for all of us who choose to educate our children at home. 
Av: Barb Moorman, igår kl 7:37
In the best interests of the children...
My children have had the opportunity to try public school, private school and homeschool. I can speak with authority that the superior choice is homeschool. My children are bright, enjoy learning and exceed their peers in every subject. My curriculum is accredited and used by most private schools (the public schools cannot afford it). But the ratio problem in the public and private schools results in "some" waiting for "others" to catch up. The ratio of parent to child is the best! So why doesn't Sweden want their children to be the best? That's too bad that Sweden is afraid of a parent trying to help their child to succeed!!! What a shame!!! 
Av: Patricia Koonce, igår kl 7:37
fining homeschoolers
Parents are a child's first teacher and most parents would admit they never stop advising, encouraging, and teaching their children.
This issue is about parental rights. These parents are teaching their children well. The children are being challenged, they love learning and they are thriving. Isn't this what we all want for our children? 
Av: Renee Novo, idag kl 7:59
Home Schooling Is Illegal in Sweden?
I have read the English translation of this article in New York State where my children are schooled at home and it is perfectly legal. My children are doing far better at home with their individual needs than they did in the public school. My son would probably be failing math there since the public school did not teach in a way he could learn, but he has worked hard and learned the material at home. He is now at least a grade ahead in Science and History. It is shocking for me that a "free" and democratic country like Sweden is so utterly repressive when it comes to home schooling. If you study how many other countries and states do it, you will find good ways to allow and benefit from home schooling in Sweden. Home school families should not be considered criminals. 
Av: David Bicksler, idag kl 7:59
Efects of Homeschooling / Civil Rights
I am a certificated community college teacher in California, and my wife and I successfully homeschool our children. 

Regarding the effects of homeschooling, I am always impressed by the ease and comfort that most homeschooled children exhibit when dealing with adults and children of other ages. If the argument for a blanket ban on homeschooling is that the children are not well socialized, I have to wonder how natural it is for people to be in a room with 30 others of the exact same age. 

But the real shock to me is that Sweden, one of the foremost champions of all areas of civil rights around the entire world, forbids parents from educating their own children in their own homes, and fines them tens of thousands of kröner if they disobey. What a shame!

Dan Moody
San Diego, CA, USA 
Av: Dan Moody, idag kl 7:59
Homeschooling works
Dear Reader, I'd ask for an open mind regarding homeschooling. It has worked very well for our children, they test very well and are quite able to interact with people, despite their lack of exposure to government run schools. 

Initially, we decided to home-school because we knew that the schools in our city were not capable of providing an education on par with schools internationally, despite the fact that the government run schools are some of the best in the US (we live in Minnesota.) 

I work for a large international company and can see the importance other cultures put in education (i.e. Asia) and I want my kids to compete at a top level.

People of Uppsala, please do anything you can to support Isak and his family in their effort to educate him at home.

Thank you 
Av: Joel Burns, idag kl 7:59
Homeschooling Freedoms
People in Sweden should be given the right to homeschool their children if they so choose, just as they have the right to raise a family, for they have the sole responsibility for the care of them. This care includes the responsibility to teach them at home! This is not the Government's role, nor is it their responsibility! Sweden is becoming a "Nanny state!" Parental rights are GOD-given rights and should not be imposed upon by any Government, no matter how big or small it is. Parents are the best decision-makers, friends and providers for their dear children. So, Government should just get out of the way and leave these children to the discretion of their parents! In the end, these children will prove better citizens to Sweden, if they so choose to continue to live there! 
Av: Dr. & Mrs. Paul Spence, igår kl 23:59
Is home education a valid option for families?
I am a certified teacher in the USA and support home education. Home education is a legal option in all 50 states of our Union, and it is estimated that well over 1 million children are home educated here. There has recently been studies done that have proven that home educated students outperform public educated students in academic ability. Universities seek to recruit these students because of their quality of character and academic achievements. In addition, these studies show them to be socially healthy,and more apt to be involved in civil affairs and community volunteering than public educated counterparts. Sweden must acknowledge this one-on-one tutoring method as a superior method of educating and allow parents to make this choice without government interference or fines. 
Av: Julie Valkenaar, igår kl 22:14
Homeschool
We have homeschooled our 3 children from birth to age 18. Our oldest daughter graduated from college and is currently working in the Medical field. Our Son is currently studying to be an architect with two years of college behind him and five more to go. Our youngest daughter is also looking into the medical field and is currently working and saving for her college. All of our children are very hard workers and have always been sought out by employers looking for smart well behaved and hard workers. All of our children have and continue to be connected to society and love people. Is there risk to a nation letting their citizen?s home school their children? Yes, but the risk are even greater to not let a nation be built with a culture of love and dedication that only a parent can ult 
Av: Tim Roach, igår kl 20:59
Pioneer homeschooling during persecution
I was homeschooled in the US during the persecution which led to making home education legal.
During that time parents were put in jail and kids placed in public school and foster homes. 
It was an amazing time to strengthen faith and find out how strong and what your values are. I do think the persecution gave homeschooling a larger platform. Left alone might have been an undetected minority. Instead, the movement grew with the persecution.
I will think of you often as you walk through this defining period. 
Av: Gretchen Davis, igår kl 20:22
låt Sverige ligga i täten
Läs kommentarerna från USA och andra länder där hemundervisning värderas och där de goda resultaten uppskattas! Ändra lagen så att det blir lika lätt att genomföra hemundervisning i Sverige också! 
Av: Evelyn Eriksson, igår kl 19:44
Parental Rights
I'm so sorry for the obvious loss of parental freedom that we are witnessing. Obviously, the government believes it can do a better job of bringing up children academically, socially, and medically than the people who gave birth to their own child and would lay down their lives to serve then needs of their offspring! We have been homeschooling our 4 boys for 4 years and it is the highlight of my day. I am able to expand the areas they delight in and focus on areas they need help in. They have too many friends through after school activities like church, scouting, swim lessons, and typical sleep overs. This is the life! We love it. Hoping for Change in your area... 
Av: Katie Thompson, igår kl 18:58
homeschooling
I value my 3 children, wanting them to learn & grow successfully. They learn in different ways, w/different challenges and different interests. As individuals they learn at different speeds; as one understands the lesson, s/he can move on to the next, as another struggles, s/he can work in a different mode to learn the same material in individualized study. This does not happen in a large group situation. All 3 children are doing very well socially. Two have coached swimming, while being honor roll college students. My son was president of 70+ co-op students; during summer break, hiring himself out- landscaping for 7+ families previously unknown to us- his reputation earned by word of mouth. Children are given us to teach. Sweden is thought to be advanced socially. Why these restrictions 
Av: Carolee Hammer, igår kl 18:58
Open the mind to a wonderful educational option
I am a product of the US public school system and a former US public school teacher. When it was time for me to choose the best educational option for my own children, I chose to home school. Both my children are highly motivated, interested learners. They thrive on the one-on-one instruction I am able to give them. Their socialization process has taken place in the community at large - including the elderly, handicapped, very young, those with very different lifestyles - and not in an age-segregated world where one's brand of shoes is more important than one's character. Becasue of this, they are compassionate, open-minded individuals, not stuck in the pre-teen ennui which prevails in our culture. 
It is my hope that Swedish officials will soon open their minds to home eduation. 
Av: Terri Lorch, igår kl 18:28
I'm Glad I was Homeschooled
For me, at least, my parents really helped me by homeschooling me. I am a very sociable person and would have been distracted from academics by too much socialization. Besides the "socialization" that is in schools can be a bad thing, because the kids that you're being "socialized" by have questionable habits. 

Anyway, as a homeschool graduate, I feel that I relate well to my peer, adults, children, etc. And isn't that what most parents want? Not just a kid that hangs out with his peers in a corner. 
Av: Dawn Fuller, igår kl 18:28
Homeschooling is Good for Children
I am a certified teacher in the USA and I have chosen to homeschool my children. They thrive in the environment. On the days we take a break they complain they are bored and say they want to do school that day. How many children in the schools do you know of who react that way to a holiday? It is unfortunate that there are so many close minded countries in the world who think the institutionalized schools can do a better job then the natural environment of the family. It's the children (our future) who suffer. 
Av: Jeanna Casey, igår kl 17:47
homeschooling
Our family is now entering its fifth year of homeschooling. Prior to our decision to homeschool our children were bored with school and were picked on by their peers for their high intelligence. Now, at home, they learn at their own pace and are several grades above those same peers. Their standardized test scores rank them both as college level students with scores in the 94th and 99th percentiles. They receive socialization through sports, Boy Scouts, Band, Chorus and youth groups. They get along well with young children, their peers, and adults. Both children now have healthy self esteems and are eager to learn. 
Av: Lori Snyder, igår kl 17:47
Homeschooling
I was homeschooled along with my siblings all the way through high school.
It was a very positive and enriching experience, and I hope to homeschool my own children.

Studies in the United States have shown that, overall, homeschooled children are more involved in their communities, have better social skills, and are very well-prepared to function in society as productive individuals.

I would like to encourage Swedish authorities to allow families the freedom to homeschool their children. 
Av: Abby Wagner, igår kl 17:47
The Most Open-Minded are Homeschoolers
I am a former certified public school teacher in the U.S. Experience has shown me that parents are HIGHLY motivated and typically better at teaching their own children than "certified" teachers. My U.S. homeschool friend from Japan has one daughter in a competitive medical school and a daughter in a music performance college. Both are "well adjusted", well rounded, moral ladies who are positively contributing to society. This is the NORM for home schooled children. My German relatives have stated "your children will not be socialized properly. Impossible!" Now, years later, they (and other Germans) are shocked to see how their German view (European?)is the product of narrow and uninformed thinking. My boys are social and smart and good--and they love home school!!! 
Av: Rhea Aryani, igår kl 17:47
Homeschooling
For some children, homeschooling is a better alternative than the public (or private school). For my child, the large size of his elementary school was distressing. Once we began teaching him at home, his health improved, and he was able to move ahead of the regular curriculum, especially in the sciences and music, his favorites. With many resources online and at local museums, he received a well-rounded background in all subjects, and maintained friendships at music school, in sports and at community events. I highly endorse homeschooling as an option when the regular schools do not offer enough flexibility for a child to thrive or reach full potential. 
Av: Margaret Manzi, igår kl 16:27
Home Education is effective
I am a licensed teacher who has chosen to homeschool my own children in the USA. 

It is my sincere hope that the good people of Sweden will contact their government officials so that they can enjoy the freedom and liberty to educate their children freely. 

Children thrive under home education. Families are stronger because of the sheer amount of time spent together daily. Society is stronger because the children who are home educated are often more involved in their communities.

Please lift the restrictions on home education in Sweden. 


Av: Tina Olson, igår kl 16:27
Homeschooling
Homeschooling should be an option in all countries. My family in the U.S. has used public, private, and homeschooling options. We have the freedom to choose what is best for our children. Studies conducted show the homeschooled students perform above the average percentile. Colleges actively recruit homeschooled students here in America. I have two daughters in college doing very well who were mostly homeschooled. I respectfully ask that you please allow this freedom for your nation's families also. 
Av: Mrs. Joy Cromer, igår kl 16:27


Home Education is effective
I am a licensed teacher who has chosen to homeschool my own children in the USA. 

It is my sincere hope that the good people of Sweden will contact their government officials so that they can enjoy the freedom and liberty to educate their children freely. 

Children thrive under home education. Families are stronger because of the sheer amount of time spent together daily. Society is stronger because the children who are home educated are often more involved in their communities.

Please lift the restrictions on home education in Sweden. 


Av: Tina Olson, igår kl 16:27
Homeschooling
Homeschooling should be an option in all countries. My family in the U.S. has used public, private, and homeschooling options. We have the freedom to choose what is best for our children. Studies conducted show the homeschooled students perform above the average percentile. Colleges actively recruit homeschooled students here in America. I have two daughters in college doing very well who were mostly homeschooled. I respectfully ask that you please allow this freedom for your nation's families also. 
Av: Mrs. Joy Cromer, igår kl 16:27
Homeschooling works!
If you do the research, there is no arguing whether or not homeschooling works and works very well! Not only do the children do better academically but also socially as they are more inclined to socialize with all age groups rather than only those their own age. The teenage homeschoolers I know can talk to grownups and children alike and relate to all ages very well. Everyone does not have to homeschool but please, let us support those who do. It is a very good thing! 
Av: Kim Hill, igår kl 16:26
Homeschooling is a Basic Human Right!!!
It is shocking to see a free country denying these basic parental rights. What is next? I hope that the Swedish population is outraged by this!!! When you start denying the rights of some then soon it will be some of your rights, too. Stand up for these parents while you can! They have a right to educate their own children. Sweden seems on it's way to denying basic human rights. 
Av: Erin Peterman, igår kl 15:45
Individualized education at home is far better!
It is shocking to me that the officials in Sweden have such opinions against homeschooling! It is very normal and accepted here in the United States. 

My three children have always been homeschooled and they are happy, bright, well-adjusted children who love to learn and have many, many friends. Two of them are now teenagers and I will homeschool all of them until college. 

I applaud Lisa for teaching her son! She loves him the best and knows what is best for him. 
Av: Jennifer Espenshade, igår kl 15:04
Homeschooling
In the U.S.A. I taught in a school for 12 years before our children were born. I worked with many fine teachers. I also worked with many poor teachers. I had many good students and many poor students in my class. I saw from my experience that the difference in children learning is how they are instructed at home ~ even when in a public school. Parents who require their children to respect their teachers and accomplish their work at school did well. Those who were disrespectful did not do well. My husband and I have decided to homeschool our own children because we believe we can provide a better education for them by teaching them at their own pace. Our children have taken standardized tests and scored at leas two grades higher than their school grade in many areas. It works! 
Av: Kara Baldwin, igår kl 14:04
Our homeschooling experiences
We have homeschooled our 5 children since they reached school age. The oldest one, now 16 has been homeschooled for 10 years. Our children are self motivated, well educated, love homeschooling and socialize very well. Every year we submit a certificate of evaluation to the local school board to document that they are progressing at a rate commensurate with their age. Their grades are excellent and they are very creative. Please allow your citizens the right to homeschool if they choose to do so.
Respectfully,
Arnold Hermelin 
Av: Arnold Hermelin, igår kl 13:44
Övergrepp på mänsklig rättighet
Den mänskliga rättighet, som den nya skollagen förgriper sig emot, lyder i Europakonventionens av 1950 första tilläggsprotokoll:

Artikel 2 - Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. 

Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

I och med att hemskolande föräldrar nu är kriminaliserade i Sverige, finns inget kvar av rättigheten.

I fall, där stater inskränker de mänskliga rättigheterna, skall staten kunna visa på ett allmänintresse -något sådant finns inte. Lagen är ytterligare ett övergrepp på medborgarnas frihet i Sverige 
Av: Krister Pettersson, igår kl 11:14
Homeschool is wonderful
I too homeschool my daughter in the USA.The more popular this is becoming, the more misunderstood it is. When the facts are there to show it is successful, yet people still tend to ridicule it, you have to wonder if it is a matter of misunderstanding or something worse. I wonder sometimes if it's simply fear of the unknown that causes such negative reactions. This is as natural as , say breast feeding, yet society scoffs at that also. I consider myself to be greatly blessed and honoured to be allowed to teach my daughter. We belong to a coop support group and a church family, as well as recreational activities such as tumbling and swimming. The opertunity for socialization is ever present. 
Av: Kim Blair, igår kl 10:16
Homeschooling works
I am shocked that a country who is supposedly modern in it's thinking is so behind the times when it comes to homeschooling. Homeschooling works and it is sad that Sweden is denying parents the most basic of rights...to educate their children in the best way possible. The old arguements that homeschooled children will be damaged socially are stale and unfounded. On the contrary, homeschooled children do very well as adults and do not have the typical social retardation of children who have been educated in a stifling institution. Studies show homeschooled children exceed their public schooled counterparts in EVERY area, including socialization skills. It would benefit any free nation to support homeschooling. 
Av: Laryssa Krauss, igår kl 10:16
Mrs. Daniel Webel, Milford, OH, USA/
I home educated 3 children from the beginning of their school years. One excelled in her work and was eager to move faster than a normal schedule, and wanted to learn a wide range of topics not ordinarily covered in school--like horse riding, and craft classes and community involvement. One needed extra help to understand many concepts, but got that help, and after school went on to graduate from college. The third is now taught by her own mother after I started her. The older 2 learned at their own pace and way and grew to be effective adults because of how they were allowed to choose their interests and activities that stimulated them best. They are happy, contributing members of the community and their work. Home education works well to raise productive, satisfied people. 
Av: Mrs. Daniel Webel, igår kl 10:16
Viteskrav för studier hemma
I am surprised that Sweden limits options for parents to choose how to educate their children, since the education of children is always the parents' responsibility.

Since schoolteachers usually complain about the lack of involvement of parents in the education of their children, homeschooling definitely deals with that complaint.

Schoolteachers complain about large class sizes, homeschooling deals with that also. 
Av: Aidan Lacy, igår kl 9:12
Homeschooling Works!
I just want to encourage and praise those families who are standing up for what is best for their children. I am thankful to read that the authorities are truly trying to evaluate the situation and are not quick to fine those families. I am sure that when they hear and perhaps see for themselves the evidence that homeschooling is prized by universities, and leads to mature, confident, poised, lifelong learners, they will choose what actually will benefit not just these families, but Sweden overall. 
Av: Loralee Wellington, igår kl 8:39
Commendation
I commend these parents and their children for taking a stand against the uninformed opinions of government officials in their country. I hope and pray that they are able to continue home educating their students in peace. 
Av: Michelle Swagerty, igår kl 8:14
Homeschooling works
My husband & I homeschool our 3 children (11 - 15). They can go at the pace that works for them. My oldest would have failed in public school. She was reading at 3rd grade level by the middle of 1st grade, but math did not start to make sense to her until 3rd. She is now at grade level in math, and in love with language.

I also agree that "sitting in a classroom does not develop social skills". My children interact well with all ages from 2 - 90. Adults frequently comment on what a delight it is to converse with them. They are also not ashamed to play with younger children when we are with other families. Many public school kids are only comfortable with their peers. My children do have time with peers, through sports, music, youth group, and co-op enrichment times. 
Av: Chin Jane, igår kl 7:38
Homeschooling is another way to educate children.
I am a single mother & have Home Schooled 12 of my adopted children and have graduated 4 from Home School, two of the four have gone on to college and one is working towards creating his own landscaping business and one is terminally ill and is doing lots of community service and enjoying life one day at a time! These children were in Special Education classes and were not able to explore and grow where they best learned. Home Schooling allowed my children to learn in an environment that worked with their individual needs. We are praying for each family in Sweden and for every home school family! Do not compromise when your child needs you the most! Peace be with each of you! 
Av: Betty Bledsoe, igår kl 7:38
Homeschool Blessings
My wife and I have chosen to homeschool our children for the last 2 years and will continue to do so this year.

Since beginning homeschooling, our children's academic performances have skyrocketed due to the custom tailoring that we can provide to each of their unique learning needs. This has been proven each year by comparing their national standardized test results with the scores of publicly educated children across our nation.
They are regularly surrounded by friends in social activities and suffer in no way socially. They are, in fact, much more socially adept because they regularly interface with people of ALL ages, not just the same kids that they would be surrounded by every day in the same classroom.
The arguments presented against homeschooling anywhere are ill-informed. 
Av: Christopher Wildrick, igår kl 7:38
Homeschooling is great education
My husband and I homeschooled our three children until they went to college. All three went to college two years ahead of the public school students and all three finished college with high honors. They were so socialized that we used to joke that they wouldn't have had time to do all the social activities and sports that they did growing up if they had not been homeschooled. A main point in my oldest daughter being offered the job she got after graduating college was because during the interview the boss found out she was homeschooled and in his experience homeschooled students tended to be more mature and dependable. I could go on with more about my other two children but I am almost out of space. Homeschooling works. I encourage Sweden to recognize this and let homeschooling be legal. 
Av: Flora Campbell, igår kl 7:38
Homeschoolers better the world
It is great that parents are willing to fight to raise individual children instead of government formed cookie cutter kids. Many great ones were homeschooled including Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Robert Frost, and more recently Tim Tebow. Homeschooling is proven better academics and socialization in many studies. It is sad that the Swedish government is afraid that a homeschooled kid may do something great for their country beyond what would be possible under the constraints of regular school. 
Av: Ruhl D.A., igår kl 7:38
social aspect winning too
not only are home schoolers getting better grades on tests, but I hear from people all the time saying how mature the home schooled children act. Home school children are more confident and responsible when they go out into the "real world". 
In my personal opinion, one would have to be lock away in a cave away from civilization not to be socialized because the kids socialize at birthday parties, at extracurricular activities, at the grocery store, the library, and everywhere they go in public. In my opinion home schooled children act more socialized than "regular school" children because they socialize with ALL age groups not just people the same age as they are. 
Av: Susan Swanner, igår kl 7:38
Comments