SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Stoppa inte hemundervisningen

Hemundervisning blir allt mer vanligt utomlands. I de nordiska länderna har man släppt möjligheten att undervisa sina barn hemma, fritt. I Sverige vill regeringen göra tvärtom. Det är helt fel väg att gå, menar Caroline Olsson.

 

Vi vet väl alla att de allra flesta föräldrar gör allt för sina barn och mycket väl känner sina barns behov, skriver Caroline Olsson.
Bildrättigheter: Johan Nilsson/SCANPIX

Den 15 juni offentliggjorde utbildningsdepartementet ett förslag till ny skollag. Där vill man i praktiken nu stoppa föräldrar och barn, som själva vill ta hand om barnens skolutbildning, så kallad ”hemundervisning”. Vetenskapliga studier utomlands visar mycket goda resultat både socialt och kunskapsmässigt. Ändå går man in och vill stoppa, och skulle därmed förstöra livssituationen för ett 100-tal barn i Sverige. Ironiskt är att regeringen själva kallar sitt lagförslag: ”Kunskap, valfrihet och trygghet”? Men det handlar inte bara om de 100 hemskolebarnen, utan är ett budskap till alla föräldrar att vi inte är betrodda att bedöma vad som är bra för våra barn. Detta är oerhört allvarligt, för barn behöver känna trygghet i att samhället litar på deras föräldrar.

I hemundervisningen tar föräldrarna praktiskt ansvar för sina barns skolutbildning, och det gäller alltså endast bortåt 100 barn i Sverige. Människor i allmänhet, vet inte ens om, att man ”kan göra så”. Dock är den nuvarande lagen rejält gentil i denna fråga. Det står nämligen att det ”skall medges om det kan anses vara fullgott alternativ”.
Samhället behöver få en ny förståelse för föräldraskapets betydelse. Barn och föräldrar behöver få mer tid tillsammans. I dag är det så mycket annat, som inte fanns för några decennier sedan, som tar tid från våra relationer. Många barn behöver träffa sina föräldrar mer, för sin identitet och förankrings skull, att tillhöra någon. Då är hemundervisningen en suverän situation. Då reser många genast ragg, och säger: ”Usch! Föräldrar som indoktrinerar sina barn.”

Det är svårt att förstå hur samhället har kunnat få en så negativ syn på föräldrar. Att föräldrar skulle vara så opålitliga, så att samhället frenetiskt måste skydda barn från föräldrar. Vi vet väl alla att de allra flesta föräldrar gör allt för sina barn och mycket väl känner sina barns behov.
Nuvarande lagstiftning tillåter hemundervisning om den är ett fullgott alternativ. Det står också att det ”skall prövas hur verksamheten utfaller”. Huvudtanken i lagen är att tillstånd ska ges om alternativet bedöms som fullgott, och sedan följas upp.
I det nya lagförslaget ska tillstånd ges endast vid ”synnerliga skäl”, vilket i praktiken bara innebär till exempel vid allvarlig sjukdom eller filminspelning, och INTE då föräldrar anser att det är det bästa alternativet för deras barn.

Det är oerhört viktigt att föräldrar upplever att samhället har förtroende för föräldrarollen och att man som förälder upplever sig respekterad av samhället, att ta ansvar för sitt barn, och blir respekterad i sin bedömningsförmåga, så att man får känna sig trygg i sin föräldraroll. Annars blir konsekvensen att man fungerar sämre i förhållande till sitt barn, och kanske till och med tror på samhällets åsikt, och drar sig undan från barnet.
Detta i sin tur förmedlar osäkerhet till barnet, och inverkar negativt på barnets självkänsla. Vad samhället gör just nu genom att ha en så negativ syn på föräldrar är att bryta ner barns självkänsla.
Alltså – i sin iver att skydda barn från föräldrar, så bryter man istället ner barnen. Detta är ett allvarligt budskap till lagstiftare, domstolar, myndighetsutövare, politiker och rektorer.

Nu går alltså regeringen ännu längre på denna föräldrafientliga väg och vill stänga denna möjlighet att ta time-out från en pressad skolsituation. Vi menar att Sverige går åt fel håll. Hemundervisningsfenomenet ökar i nästan hela västvärlden. Våra nordiska grannländer har släppt det fritt, och ändrat ordet ”skolplikt” till ”läroplikt”. Svenska regeringen vill tvärtom nu ännu mer tvinga barn in i skolsystemet.
Om du vill hjälpa till att protestera, skriv gärna på namnlistan på www.rohus.nu/?Namninsamling.
 

Caroline Olsson
måndag 7 september 2009

 • Kommentarer:

  Sv:Stoppa inte hemundervisningen

  av mammabrandt den Lördag 12 september

  Detta är ju verkligen upprörande.
  Skrämmade och helt vansinnigt !
  Var och en borde ha rätt att leva sitt eget liv och lägga in i det vad som man vill satsa på. Om det i detta fall gäller barnen så är det ju inte en minut för sent. Med vilken rätt anser sig svenska regeringen ha i att direkt hindra människor sina demokratiska rättigheter. Utdrag ur regeringsförklaringen av Reinfeldt. "Vi vill slå vakt om vår frihet som nation, vår demokrati, vår rätt till personligt självbestämmande och våra möjligheter att utvecklas som människor."
  Utdrag från regeringens webplats om demokrati.
  "Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman, men det är uppenbart att en fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur . De omvända sambanden är lika uppenbara. Demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och de regionala rättighetskonventionerna innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad. De rättigheter som har en mer direkt koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Även övriga rättigheter har betydelse för demokratiseringsprocessen, till exempel de som sammanlagt syftar till upprätthållandet av rättsstatens principer och rätten till utbildning."

  Hade jag ork och kunskap skulle jag stämma staten Sverige för sina försök att hindra folket att ta aktiv del av just sina demokratiska rättigheter.
  Mamma till sju.


  http://www.lasarnasfria.nu/modules.php?name=Artikel&id=9187

   

  Comments