SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Rött ljus för hemundervisning

2010-03-01 10:30
Hemundervisning har blivit en omstridd undervisningsform i Sverige. Med den nya skollagen väntas det bli ännu svårare att få tillåtelse att få hemundervisning. Uppe till vänster Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus. Nere till vänster Maria Kornevik Jakobsson (C). Foto: Scanpix, Arkiv, Riksdagen
Hemundervisning har blivit en omstridd undervisningsform i Sverige. Med den nya skollagen väntas det bli ännu svårare att få tillåtelse att få hemundervisning. Uppe till vänster Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus. Nere till vänster Maria Kornevik Jakobsson (C). Foto: Scanpix, Arkiv, Riksdagen

Rött ljus för hemundervisning

Sedan halvtannat år tillbaka säger alltfler kommuner nej till föräldrar som tidigare fått undervisa sina barn hemma. Åratal av gott samarbete har ersatts av juridiska strider.

– Det som vi upplevt de senaste 18 månaderna är svårt att förstå för andra. Det liknar politisk förföljelse. Hela samhället vänder sig mot något som är helt lagligt och som praktiseras i andra demokratiska länder, säger Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – Rohus.
I centrum för konflikten står föräldrarna till ett hundratal barn. Flertalet har valt att hemundervisa för att de tror att individuell inlärning är bättre än undervisning i stora klasser. De har lånat läroböcker av skolan, gjort upp undervisningsplaner och varit föremål för regelbundna hembesök och kontroller.
Nu nekas de förnyade tillstånd, hotas med vite och anmälan till socialen. Det som enligt hemundervisarna hänt är att kommunerna föregriper den nya skollagen, som – om den godkänns i vår – väntas omöjliggöra hemundervisning annat än av mycket speciella och framför allt praktiska skäl.
– I själva verket ändrar man i skollagen beroende på en handfull barn där kommunen inte fullgjort sin insynsplikt. Men Sverige verkar tycka att 100 barn som hemundervisas är 100 för många, säger Jonas Himmelstrand.
Han hänvisar till ett uppmärksammat fall för två år sedan, då en liten grupp hemundervisande föräldrar i Stockholm i praktiken startat en religiös friskola.

I ett bredare perspektiv går hemundervisning på tvärs med dagens skolpolitiska inriktning, som handlar om att skapa likartade villkor för undervisningen oberoende av skolform.
Laina Kämpe, handläggare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), formulerade år 2007 ett avslag på en kongressmotion som ville utöka rätten till hemundervisning.
– Vi vill ha en inkluderande skola och det här är något som uppfattas som exkluderande, säger hon, och berättar att kommunerna är osäkra på hur de ska bedöma de hemundervisande föräldrarnas kompetens, undervisningens innehåll och barnens tillgång till ett socialt nätverk.

Trots denna osäkerhet har varken SKL eller Skol inspektionen utvärderat den hemundervisning som ändå pågått under många år.
Maria Kornevik Jakobs son (C) motionerade i höstas i riksdagen till stöd för hemundervisning. Hon menar att okunskapen och fördomarna är stora.
– Att tro att man kan rädda barn från elaka föräldrar genom att förbjuda hemundervisning funkar inte; skulle det vara så upptäcks det rätt snabbt. De flesta barn som far illa går ju i skolan, så det är ett dåligt argument.

Hemundervisning är
 tillåtet i hela Norden och större delen av Europa. I USA är hemundervisning både utbrett och väldokumenterat. Tyskland förbjuder hemundervisning och en tysk familj som ville hemundervisa beviljades nyligen politisk asyl i USA.
Advokaten i Home Schooling Legal Defense Association, som hjälpte den tyska familjen, kommer nu att hjälpa två svenska familjer med deras svenska rättsprocesser.
– Fortsätter våra problem här i samma grad, och om den nya lagen går igenom, är det bara en tidsfråga innan den första svenska familjen söker asyl i USA, säger Jonas Himmelstrand.
– Jag trodde aldrig jag skulle börja betrakta Sverige som en tveksam demokrati. Men så långt har det gått.

>> FAKTA: HEM UNDERVISNING

■ Tillstånd för hemundervisning söks för ett år i taget, och kommunen är skyldig att ordna insyn och se till att en undervisningsplan tas fram. Familjen ska även samarbeta med den skola där barnet annars skulle ha varit inskrivet.

■ Dagens skollag säger att hemundervisning ”skall medges (…) om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter”.

■ Förslaget till ny skollag tillägger att ”synnerliga skäl” måste föreligga för ett medgivande. Av motiveringstexten framgår att ”religiösa och filosofiska skäl” inte kommer att godtas.

■ I Danmark, Finland och Norge har man läroplikt i stället för skolplikt, vilket betyder att barnen får vara hemma så länge de tillgodogör sig samma kunskaper.


Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6936&Itemid=98
Comments