SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Protestera mot nya skollagen!


av Mia ZabolotskajaJune 4, 2010 at 8:59am

Sveriges skolresultat har stadigt sjunkit i flera år och det är en av anledningarna till att man i den nya skollagen vill göra en del grundliga förändringar.

Tanken är nog inte fel, men hur är det med metoderna?

Skolminister Björklund har poängterat att ”ingen av oss vill bli opererade av en obehörig läkare. Våra elever ska inte undervisas av obehöriga lärare.”

Själv har skolministern en officersexamen och tycks inte gå att nå med hjälp av fakta, forskning och erfarenhet kring hur alternativa skolformer ofta lyckas bättre än den skola han förordar. 
Alternativen kommer att bli färre och snävare om den nya skollagen går igenom. 
Sverige kommer få en av världens mest restriktiva och statligt korrekta utbildningar eftersom alternativ visst är överflödiga i en skola som redan är så ”allsaklig och objektiv” (vilket var skollagensremissens märkliga argument till varför hemundervisning är överflödigt).

Under hösten har remissyttrandena gåtts igenom på Utbildningsdepartementet och 15 dec 2009 publicerades de som en lagrådsremiss. Denna ligger till grund för den definitiva propositionen som las fram för riksdagen för beslut under våren. Den positiva tonen i skollagsförslaget har här modifierats i negativ riktning för waldorfskolorna. 

Särskilt märkbart är detta i texten om kursplanen 10 kap 4 § där den viktiga inskränkningen tagits bort. Så här stod det:
"Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kursplaner. Sådana föreskrifter får innebära avvikelser för fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning." 

Nu framhålls bara att alla skolor skall följa samma kursplan, något utbildningsministernJan Björklund också betonade under presskonferensen. Samtidigt har Skolverket utarbetat en ny kursplan för grundskolan som skall ersätta den gamla LpO94 och som är mer detaljstyrd.

”— Vi har talat med politikerna ganska mycket och alla intygar att waldorf ska vara kvar. De vill ha en mångfald. Samtidigt pratar man om att alla barn har rätt till samma kunskapsmassa. Men det är inte möjligt att garantera samma sorts utbildning överallt. Inte ens inom samma pedagogiska fält. Kunskap går inte att producera på det viset. Så vad de talar om är egentligen en mångfald av huvudmannaskap, inte en mångfald av pedagogiker.
Om frågan inte får en lösning är Göran Sjölin beredd att gå den rättsliga vägen. I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Sverige förbundit sig att erbjuda en pedagogisk mångfald.”

http://www.facebook.com/l/e731c;lararnasnyheter.se/simone-cederqvist/2010/03/19/waldorf-motvind)

Skriv och protestera till politikerna!:

Skolpolitiska talespersoner:

Vänsterpartiet
Rossana Dinamarca
rossana.dinamarca@riksdagen.se

http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0321885416125

Socialdemokraterna
Marie Granlund
marie.granlund@riksdagen.se
08-7864751 
http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0136310791918

Miljöpartiet
Mats Pertoft
mats.pertoft@riksdagen.se
08-7864738 
http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0488357052317

Folkpartiet 

Tina Acketoft
08-7864681 
E-post: tina.acketoft@riksdagen.se
http://www.facebook.com/l/e731c;www.folkpartiet.se/acketoft

Centerpartiet
Sofia Larsen
sofia.larsen@riksdagen.se
08-7864029
http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0287864972117
ulrika.carlsson@riksdagen.se 

Moderaterna
Margareta Pålsson
margareta.palsson@riksdagen.se
08-7864553 
http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=039655712615
mats.gerdau@riksdagen.se 

Kristdemokraterna
Gunilla Tjernberg
gunilla.tjernberg@riksdagen.se
08-7864376 
http://www.facebook.com/l/e731c;www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0887345842319
Comments