SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Hemundervisning – en mänsklig rättighet

Datum: 16 februari 2010

INSÄNDARE. Mänskliga rättigheter förknippas ofta med juridik och internationella konventioner. Men en mänsklig rättighet kommerockså inifrån: De som krävde rösträtt för kvinnor i Sverige 1910 kände den. Rosa Parks kände den när hon 1955 som svart amerikansk kvinna vägrade ge upp sin plats på bussen för en vit amerikansk man. Nelson Mandela kände den när han tillbringade sin 27-åriga fängelsetid med att göra sig redo för de svartas frigörelse i Sydafrika. De européer som för tjugo år sedan rev Berlin-muren kände den. Mänskliga rättigheter bottnar i en inre känsla av mänsklig värdighet och rättvisa.

I Sverige hotas nu de mänskliga rättigheterna av den föreslagna skollagen, som vill inskränka föräldrars rätt att under rimliga former välja undervisning för sina barn – även i hemmet av föräldrarna själva.

Snabbt växande

Flera artiklar i Kristdemokraten har försökt belysa ämnet hemundervisning – alltså när föräldrarna själva ger barnen den undervisning de har rätt till enligt människorättskonventionerna. I Sverige är det ännu bara ett marginellt fenomen där idag endast cirkaa 100 svenska barn, eller 0,01 procent av de svenska barnen i skolåldern, hemundervisas. Men intresset ökar. Och i den övriga västvärlden är hemundervisning den snabbast växande skolformen med miljontals framgångsrikt hemundervisade barn.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 26.3 står följande:

”Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.”

Hur detta ska tolkas framgår tydligt när FN:s Special Rapporteur on the Rights of Education kritiserar Tyskland – ett av de få västländer där hemundervisning är olagligt genom en skollag från 1938:

”…det ska noteras att undervisning inte får reduceras till att enbart innebära skolnärvaro… …distansundervisning och hemundervisning är giltiga alternativ… [FN:s] Special Rapporteur har mottagit klagomål om hot om att dra in föräldrarättigheterna för föräldrar som väljer hemundervisning för sina barn.”

Den nuvarande svenska lagtexten om hemundervisning med begrepp som ”fullgott alternativ”, krav på insyn och inga begränsningar i övrigt tillfredsställer helt FN:s fullständiga text inklusive de förbehåll som finns. God hemundervisning under insyn är en mänsklig rättighet. Men det nya skollagsförslaget inskränker denna rättighet.

Lika goda resultat

Kraften hos en mänsklig rättighet kommer inifrån människor. Därför har ingen regering lyckats bryta mot mänskliga rättigheter under någon längre tid, även om inskränkningar tidvis kunnat orsaka mycket smärta. Det är tragiskt att partiföreträdare för svenska demokratiska partier inte förstår detta.

Svenska hemundervisande föräldrar har redan upptäckt den inre kraft som definierar denna mänskliga rättighet. De har upptäckt en undervisningsform som ger deras barn minst lika goda akademiska och sociala resultat som skola – med stöd i forskningen. De ser barn som lär sig med glädje. De ser barn som är glada och socialt försigkomna. De upplever en kvalitet på familjelivet som många i dagens samhälle aldrig fått uppleva. Ja, de möts av avund från andra föräldrar som ser i de hemundervisade barnens ögon att de själva har missat, en möjlighet till en högre livskvalitet för sina barn och sin familj. Precis som historiens tidigare frihetskämpar, har svenska hemundervisare upptäckt en ny kvalitet på livet, och de ser ingen anledning att ”byta ner sig”.

Hemundervisning i Sverige är uteslutande pedagogiskt motiverad och ifrågasätter vare sig läroplanen eller insynen. Trots ett tydligt remissvar har utbildningsdepartementet inte velat förstå detta. Nu återstår att se vad lagrådet säger. Men oavsett vad riksdagen i slutändan beslutar så kommer svensk hemundervisning att bestå så länge Sverige förblir en demokrati, därför att hemundervisning är en mänsklig rättighet med en kraft som känns i magen.

Får göra avbön

Kvinnlig rösträtt är en av kvinnorörelsens främsta segrar under 1900-talet. Rosa Parks fick medalj av dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton, Nelson Mandela har mottagit Nobels fredspris, och Berlin-murens fall har nyligen firats. De svenska politiska partier som försökte begränsa hemundervisningen 2010 kommer att få göra en pinsam avbön om något decennium.

Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, www.rohus.nu

Comments