SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Fram för mångfald och fritt val av skola

LEDARE. Man läser då och då att somliga vill stoppa ”religiösa” skolor. Men har inte alla skolor en livsåskådning som grund? Den svenska grundskolan grundar sig på demokratiska beslut som i sig just uttrycker  värden som man anser att skolan ska förmedla. I den meningen är också den svenska skolan så att säga ”religiös” – den uttrycker en livsåskådning.

Vi uppskattar väl alla ett land som har en demokratisk författning. I en demokrati fattas beslut där majoritetens vilja fäller utslaget. Men demokratin innebär också att man måste ha respekt för minoriteter av olika slag. Föräldrarätten beträffande undervisning är klart formulerad i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den gällande artikeln (från protokoll 1952) är formulerad så här:

”Artikel 2. Rätt till undervisning. Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Ett majoritetsbeslut uttrycker inte en ”sanning”, bara majoritetens mening. Låt oss ta ett exempel. I slutet av 1920-talet antog en svensk riksdag beslutet att inrätta ett rasbiologiskt institut. Detta fick problematiska följder i Sverige. Det påverkade naturligtvis också skolans undervisning. Den som vill kan studera läroböcker från den tiden. Så småningom ledde institutets åsikter till uppskattning i Hitlers nazistiska rike. Institutet lades ned först 1958!

Det hade kanske varit bra om det på den tiden hade funnits föräldrar och skolor som värdesatte och undervisade om alla människors lika värde oavsett ”ras”, ursprung, språk, intelligens…

I diktaturer är det oftast viktigt att ha total kontroll över skola och undervisning. Den kommunistiska östtyska skolan kan vara ett exempel på en sådan ”totalitär” skolform – på sin tid beundrad av somliga svenska politiker. När man i Sverige startade enhetsskolan, hämtades namnet just från Östtyskland!

Finns i fängelser

Demokratin måste inse sin begränsning. Därför är det viktigt att tillåta olika sätt att undervisa barn – i den vanliga grundskolan, i friskolor med olika typer av huvudmän men också i form av ren hemundervisning, där föräldrarna själva undervisar sina barn.

Självfallet måste stat och kommun ha möjligheter att kontrollera barnens skolgång och undervisningens kvalitet. Ett misslyckande för denna kontroll kan man finna i våra fängelser. Där finns många halvanalfabeter som kanske kunde ha hittat en värdegrund att lita på utanför det vanliga skolväsendet. Många av dem kan vittna om en skola som inte kunde förstå, värdesätta eller inspirera dem till ett värdigt, konstruktivt liv i en demokrati.

Hardy Hedman


http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=29089


Comments