SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Föräldrarnas åsikter får inte påverka barnens närvaro i skolan

JÄMSTÄLLDHET I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

LOTTA EDHOLM OM JÄMSTÄLLDHET I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

Föräldrarnas åsikter får inte påverka barnens närvaro i skolan

Publicerad: 2010-06-09, Uppdaterad: 2010-06-09

"I Stockholms skolor ska det vara tydligt: Befrielse från skolundervisning med hänvisning till föräldrarnas åsikter får inte förekomma. För detta behövs en tydlig lagstiftning men också ett tydligt lokalt ledarskap som ger rektorer verktygen att sätta emot föräldrarnas önskan om att undanta barnen från den undervisning de har rätt till."


OM FÖRFATTAREN

Lotta Edholm (FP) Skolborgarråd och gruppledare.

 

 

Jämställdheten har på många sätt nått långt i Stockholm. Ändå finns det klara brister. Därför behövs ett jämställdhetsperspektiv som genomsyrar hela stadens arbete i allt från hur vi organiserar välfärden till hur vi utveckla den fysiska staden och vilka värderingar som ska råda i offentlig verksamhet i synen på kvinnor och män, flickor och pojkar.

En liberal jämställdhetspolitik förgrenar sig ut i alla samhällssektorer och stärker kvinnor i de mansdominerade sfärerna och männen där kvinnan är norm. Det handlar om att befria individer från de könsroller som begränsar våra liv.

Det ska vara enkelt att vara stockholmare. Inom jämställdhetsfältet innebär det bland att kvinnors situation på arbetsmarknaden måste stärkas, möjligheten att få avlastning i vardagsstressen upprätthållas och rätten att slippa våld, hot och förtryck säkras.


I detta läge väljer Socialdemokraterna att driva jämställdhetspolitiken baklänges genom avskaffad jämställdhetsbonus och en njugg inställning till kvinnors företagande. De vill också samarbeta med miljöpartiet, som motarbetar arbetet med hedersförtryck bland Stockholms unga.

Det behövs en offensiv politik för att frigöra kvinnor och män. Jag föreslår här några punkter för ett jämställdare Stockholm.

Kvinnors arbetsmarknad stärkas och breddas. Vi vet att kvinnors arbete i hög grad utförs inom den offentligt finansierade sektor med vård, skola och omsorg. Där har de varit hänvisade till i huvudsak en arbetsgivare - kommunen. Med de möjligheter som valfrihetsmodeller med kundval, friskolor och andra enskilt drivna, men offentligt finansierade, välfärdstjänster gett har medborgarna fått mer makt över sin vardag. Samtidigt har kvinnors arbetsmarknad utvecklats och breddats. Driftiga entreprenörer kan starta eget företag och styra sitt arbete själv samtidigt som der ger konkurrenterna, ofta kommunalt drivna enheter, en nyttig konkurrens och en kvalitets- och effektivitetssporre.

Dessvärre har socialdemokraterna konsekvent motsatt sig varje steg i förnyelsen av välfärdstjänsterna genom valfrihet och tillåtandet av privata alternativ. S-ledaren Carin Jämtin har drivit frågan om att förbjuda entreprenörerna inom välfärdssektorn att få avkastning på sina satsade medel genom att stoppa möjligheterna att göra vinst på sitt företagande. Detta är exempel på socialdemokratiska nålstick mot kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och en tydlig signal om att det är fult att kvinnor tjänar pengar.

Vi vill att alla verksamheter i offentlig sektor där det är möjligt ska omfattas av kundvalsmodeller, för brukarnas skull. Men också för att ge entreprenörer, ofta kvinnor, möjlighet att förverkliga sina idéer och använda sin skaparkraft samtidigt som det ger kvinnor fler arbetsgivare att välja mellan.

Oppositionens vallöfte att avskaffa RUT-avdraget är ett dubbelt svek mot stockholmskvinnorna eftersom det i hög grad är i storstaden som tjänsterna utförs. Många kvinnor, men naturligtvis också moderna män, känner stress av alla krav som ställs med arbete och familj. Att avlastas en del av hushållsarbetet och på så sätt frigöra mer tid kan vara en viktig möjlighet. Samtidigt ger de hushållsnära tjänsterna andra kvinnor jobb. Om sanningen ska fram har väl några av dem förmodligen arbetet med exempelvis städning tidigare också, men då på den svarta marknaden utan social trygghet och pensionspoäng. Att stoppa RUT är att ta ifrån dessa kvinnor inte bara sitt arbete utan också deras pensionspoäng.

Vi vill att RUT-avdraget (för hushållsnära tjänster) permanentas för att avlasta familjer och skapa vita jobb åt fler kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och därmed ge dem en försörjning och en starkare social trygghet.

Alltför många unga kvinnor är utsatt för hedersrelaterat förtryck i sina familjer. Stadens kartläggning av hedersförtrycket visar att var tionde 15 årig flicka lever med hedersrelaterade problemDe får inte ha pojkvän eller umgås med jämnåriga pojkar. De förväntas lyda andras åsikter om vem de ska gifta sig med. De förbjuds delta i delar av skolundervisningen och fritidsaktiviteter. Bland pojkarna är det färre som lever med restriktioner, men likväl fyra procent.En hel del har gjort under senare år för att uppmärksamma problemen och skydda framförallt flickorna genom möjlighet till rådgivning eller skyddade boenden.En avgörande fråga som vi lokalt tar tag i är skolans viktiga roll, bådenär det gäller att upptäcka problemen och i frågan om befrielse från undervisning. Alla elever har rätt till undervisning i grundskolans alla ämnen, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.

Jag har tagit initiativ till en omläggning av utbildningsförvaltningens jämställdhetsprojekt från att vara ganska allmänt hållet till attframförallt rikta in sig på skolor där det finns många ungdomar som utsätts för hedersförtryck. De skolorna behöver betydligt bättre redskap än idag för att diskutera de här frågorna och att leva upp till läroplanens mål om jämställdhet.Märkligt nog vände sig Miljöpartiets Yvonne Ruwaida med kraft mot detta beslut, vilket ger en obehaglig bild av hennes syn på hedersförtryck.

I Stockholms skolor ska det vara tydligt: Befrielse från skolundervisning med hänvisning till föräldrarnas åsikter får inte förekomma. För detta behövs en tydlig lagstiftning men också ett tydligt lokalt ledarskap som ger rektorer verktygen att sätta emot föräldrarnas önskan om att undanta barnen från den undervisning de har rätt till.

Det är dags att ta nya steg i utvecklingen av kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhetsfrågorna är ett centralt politiskt fält som bör spela en stor roll i årets valrörelse.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/09/lotta-edholm

Lotta Edholm (10 artiklar)

Comments