SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Föräldrar borde få undervisa hemma - Parents should be allowed to teach at home

Angående föräldrar som inte tar ansvar för sina barn: Håller med om att föräldrar ska ta mer ansvar för sina barns uppfostran. Men våra politiker har faktiskt den 22 juni i år röstat igenom en ny skollag som hindrar oss från detta. Jag som förälder vill ta ännu mer ansvar för mina barns uppfostran och utbildning och jag vill därför kunna välja att ha hemundervisning med mina barn.

Detta var möjligt ända fram till den 22 juni då riksdagen röstade igenom den nya skollagen där detta mer eller mindre förbjöds.

Enligt den kanadensiske utvecklingspsykologen Dr. Gordon Neufeld är kontakten mellan föräldrar och barn oerhört viktig att upprätthålla och förstärka, men hur ska vi kunna göra det när vi måste lämna ifrån oss våra barn upp till 9 timmar varje vardag? Vad har vi kvar för tid att lyckas knyta an till våra barn? Någon timme efter kvällsmaten innan läggdags och helgerna om man inte har fyllt den tiden med fritidsaktiviteter, där vi åter igen lämnar bort vårt barn till andra.

Det är inte möjligt att knyta an och skapa en stark anknytning till sina barn på den tid som vår politiker nu har bestämt att vi ska få vara med våra barn. Hemundervisning passar inte alla, men för oss som vill ta ett fullständigt ansvar för våra barns utveckling måste få göra det!

Stefan

http://ekuriren.se/ledareasikter/asikter/1.827287-foraldrar-borde-fa-undervisa-hemma

Parents should be allowed to teach at home

Relaterat

Regarding parents not taking responsibility for their children: agree that parents should take more responsibility for their children's upbringing. But our politicians are actually the 22nd June this year passed a new education law that prevents us from this. I as a parent want to take more responsibility for my children's upbringing and education and I want to be able to choose to have home schooling with my kids.

This was possible right up until 22 June when parliament voted through the new Education Act in which this more or less banned.

According to the Canadian development psychologist Dr. Gordon Neufeld, contact between parents and children is extremely important to maintaining and strengthening, but how are we supposed to do that when we have to hand us our children up to nine hours every weekday?What have we left for time to successfully connect to our children? About an hour after dinner before bedtime and weekends if you have not filled the time with recreational activities, where we again leave off our children to others.

It is not possible to link up and create a strong attachment to their children at the time that our politicians have now decided that we should be with our children. Homeschooling is not for everyone, but for us who want to take full responsibility for our children's development must be allowed to do so!

Stefan


Skrivet 5 okt 2010 08:07 JennyLinnea (Ej registrerad)

Att undervisa hemma borde verkligen vara en självklar rättighet och det är sorgligt att den rätten tagits ifrån oss. Och det är en rättighet som inte bara tagits ifrån de föräldrar som vill hemundervisa, utan från ALLA föräldrar. Det blir nu svårare för en familj att kunna åka på långresor under skolterminerna, eller att ta barnet ur skolan om det är mobbat och mår dåligt i skolmiljön. 
Den nya skollagen undergräver familjens roll för barnet, även för barn i skolan, och för föräldrar som vill ta fullt ansvar för sina barn är den en katastrof.

Skrivet 5 okt 2010 08:30 Ylva (Ej registrerad)

Jag håller helt med Stefan!
Det är så underbart att ha mycket tid ihop med mina barn och se hur de följer sin egen inre drivkraft och lär sig massor samtidigt som de tycker att de bara leker. I vår familj har vi valt bort heltidsarbete och skola och utgår från att vår familj som system är det viktigaste. Inga stressiga morgnar, inga tvång, mycket harmoni och nyfikenhet på livet. Det blir klart svårare nästa läsår pga den nya skollagen, som begränsar barnens möjlighet att vara med sina föräldrar även under den mest pigga och vakna tiden av dygnet.

Skrivet 5 okt 2010 08:45 Cina (Ej registrerad)

Tack för dina kloka ord! Hemundervisning, distansundervisning och anpassad skolgång är dessutom alla, enligt FNs mänskliga rättigheter och europakonventionen, utbildningsformer som behövs i ett land för att kunna kalla det demokratiskt. I Sverige ,med nuvarande lag fram till juli nästa år,krävs dessutom insyn och följandet av svensk läroplan. Våra nordiska länders föräldrar kan - och de få av Sveriges föräldrar har också visat sig kunna - dra inte undan mattan för de barn som trivs och har sin utbildning på annat sätt än i skola!

Skrivet 5 okt 2010 09:05 Presombudsmannen (Ej registrerad)

Vårdnadsbidrag så frun stannar hemma, hemundervisning så att barnen stannar hemma.....

Davidianerna ledare jublar bifall, det blir ju så mycket enklare att styra när man slipper påverkan utifrån.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Davidianerna


Posted October 5, 2010 08:07 jenny linnea (Not registered)

Teaching at home really should be a natural right and it is sad that the right taken from us. And there is a right not only taken away from parents who want to home educate, but from ALL parents. It now becomes more difficult for a family to go on long trips during the school term, or to take a child out of school if there are bullied and ill-health in the school environment. 
The new Education Act undermines the role of the family of the child, even for children in school, and for parents who want to take full responsibility for their children is a disaster.

Posted October 5, 2010 8:30 Ylva (Not registered)

I completely agree with Stefan!
It is so wonderful to have a lot of time together with my children and see how they follow their own internal momentum and learn a lot while they think they are just playing. In our family, we have opted out of full-time work and school and assume that our family system is the most important. No stressful morning, no compulsion, much harmony and curiosity about life. There is clearly more difficult next year because of the new Education Act, which limit children's opportunity to be with their parents even in the most alert and awake time of day.

Posted October 5, 2010 8:45 Cina (Not registered)

Thank you for your wise words! Homeschooling, distance education and school integration are also all, according to the UN Human Rights and the Convention, training forms needed in a country to call it democratic. In Sweden, the current law until July next year, also requires transparency and the realization of the Swedish curriculum. Our Nordic countries, parents can - and the few of Sweden's parents have also been shown to be - do not pull the rug for the children who are happy and have their education otherwise than at school!

Posted October 5, 2010 09:05 Press Ombudsman (Not registered)

Carer's Allowance as the wife stays at home, home schooling so that children stay at home .....

Davidiana leaders jubilant applause, it becomes so much easier to control when you do not have any outside influence.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Davidianerna

Comments