SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Christian Democrat Debate

Fördelar med hemskola


Avd: Insändare | Datum: 21 oktober 2009

REPLIK. Svar till Gunilla Tjernberg som skrev om hemundervisning i Kristdemokraten 11 september:

Det är tydligt att Du inte vet hur framgångsrika hemskolade barn har varit internationellt sett. Eftersom det finns relativt få hemskolare i Sverige finns inga statistiskt säkerställda studier på dem, men Du är förmodligen ovetande om att hemskolade barn lyckas – i genomsnitt – lika bra eller bättre än barn som gått i skola, både akademiskt och socialt. Hemskolade barn välkomnas på välkända universitet, eftersom de har en särskilt hög motivation och bidrar till en bra universitetsmiljö.

Du talar också om skolan som hade den inga problem. Barn går inte till skolan och fylls av glädje av att lära, generellt sett. Många går till skolan och mår dåligt, blir mobbade, får sin självkänsla krossad, och måste lära sig vid samma tempo som alla andra istället för att följa sin egen mognad (som ofta är ojämn i olika ämnen)

Föräldrar nedvärderas.

Dessutom bortser Du från en av de viktigaste poängerna i Caroline Olssons insändare, nämligen att ni med denna lag nedvärderar föräldraskapet. Den kan bedöma vad barnet behöver, som varit den som tagit hand om barnet de första sju åren, och därför känner barnet bäst. Det är så att barn lär sig bäst i en miljö av anknytning. För att barn ska lära sig av någon överhuvudtaget måste de ha bra relationer till sina lärare. Om ni gör det praktiskt omöjligt för föräldrar som vill hemskola barn av filosofiska skäl skapar ni ett Sverige där staten är viktigare än familjen. Jag är besviken att Du, som är förtroendevald för Kristdemokraterna, och därför trodde jag att Du trodde på subsidiaritetsprincipen, nämligen att besluten ska fattas på den nivå som är lämpligast, inte omfattar den till detta område. Barnens utbildning borde väljas av föräldrarna, inte likriktas av staten för att skapa ett likformigt samhälle utan fritänkare.

För att Du och andra ska förstå bättre hur hemskolare tänker bidrar jag med ett citat: ”Eftersom vi inte kan veta vilken kunskap som kommer att behövas mest i framtiden, är det meningslöst att försöka undervisa den i förväg. Istället borde vi försöka att uppfostra människor som älskar att lära så mycket och lär sig så väl att de kommer att kunna lära sig vadhelst nödvändigt att lära sig.” (John Holt.) Just detta är ett starkt nog skäl att tillåta hemundervisning, inte bara om man har synnerliga skäl och inte kan gå i vanlig skola, utan även om föräldrar och barn helt enkelt föredrar denna undervisning på annat sätt.

Jag hoppas att Sveriges riksdag kan se framåt och se möjligheterna istället för att försöka kontrollera alla barn och familjer med ”en lösning för alla.”

Ellinor Petersen, Linköping
Skolgång är huvudregel


Avd: Insändare | Datum: 21 oktober 2009

SVAR DIREKT Ellinor Petersen skriver om de fördelar hemundervisning har framför ordinarie klassundervisning. Bland annat skriver Ellinor att ”Barn går inte till skolan och fylls av glädje av att lära, generellt sett.” Jag delar inte den bilden. Enligt brukarundersökningar trivs svenska barn bra i skolan, inte minst i de yngre åren. Under tidig tonår börjar visserligen fler känna vantrivsel men trivseln ökar återigen på gymnasiet. Andelen som känner otrygghet och rädsla på skolan är visserligen för hög, det är jag den första att instämma i. Det ger anledning till både oro och åtgärder. Det är dock viktigt att komma ihåg att andelen otrygga elever är en liten minoritet av skolbarnen.

Ingen lösning

Jag delar Ellinors problembild om alltför bristfällig individualisering i undervisningen. Jag tror dock inte att lösningen är att barnen slutar gå i skolan till förmån för hemundervisning. Sverige har skolplikt och skolan är inte bara en rättighet för barn och ungdomar utan också en skyldighet. Skolan fyller en viktig roll i ett barns liv utöver att den ger kunskap. Den ger kompisar, den lär barn att fungera i grupp, den ger demokratisk skolning och den lär ut värden och normer. Undervisningen är kvalitetssäkrad och värdegrunden är fastlagd i lagstiftning. Det ger bra förutsättningar för en fungerande skola med hög kvalitet.

Jag delar också Ellinors påstående om att det är mycket viktigt med nära anknytning för ett barn och att det ibland kan saknas i skolan. Men inte heller det problemet löses med hemundervisning utan måste lösas i skolan.

Tack vare friskolereformen finns det på många håll i landet ett stort utbud av skolor att välja mellan, också med olika filosofiska grunder. Detta ökar möjligheten för barn och föräldrar att byta skola om det visar sig att vald skola inte håller måttet. Det är ett exempel på hur Kristdemokraterna bidragit till att öka mångfalden och föräldrainflytandet i det ordinarie skolväsendet.

Som jag redan skrivit delar jag stora delar av Ellinors problembild men jag är inte överens om lösningen på problemen. Jag tror att svenska barn mår bra av att gå i skolan och det ska också vara utgångspunkten. De problem som Ellinor lyfter om brist på anknytning och otrygghet måste lösas inom skolans område. Där särskilda omständigheter föreligger kan hemundervisning tillåtas men huvudregeln måste vara att barnet ska vara i skolan.

Gunilla Tjernberg, riksdagsledamot, KD, skolpolitisk talesperson

http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28486

Comments