INTERNATIONAL‎ > ‎

Pedagogy is Not Science

 

Best for the Job?

Factors and strategies governing the hiring process of academics

in Swedish higher education

Ingegerd Gunvik Grönbladh

 
[PAGE 15]

The difference between them according to Durkheim is
that educational science should express reality
and that pedagogy judge reality.

He states that pedagogy is not science but instead
theoretical practice built on reflection on the teacher's actions:

… it is evident that the theories that are called pedagogical are speculations of quite another sort.

…They do not tell us this is what exists and what is the reason why,
but tell us this is what must be done.

Durkheim states in Education and Sociology (1956) that practical theory is not the same as knowledge, understanding or explanation. It is guidance of action and evaluation.. .
 

 

Möt Gordon Neufeld, Kanadas främsta expert
på barns och ungdomars utveckling:

Varför våra skolor brister
– och mer pedagogik inte hjälper

Trots oöverträffade materiella tillgångar i ett fredligt land ökar den psykiska ohälsan hos våra unga, skolresultaten försämras, oordningen i klassrummen är hög och självskadebeteenden ökar. Hur möter vi denna utveckling?

För att lösa problemen föreslås mer pedagogik, att förskola räknas som skola samt mer ordning, reda, betyg och kontroll i skolan.

Men är detta det enda sättet att se? Nej, den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld, internationellt känd för sin bok "Våga ta plats i ditt barns liv", menar att det är helt andra mekanismer som orsakar problemen. Barn och unga idag saknar i alltför hög grad en fungerande anknytning till vuxna. Istället knyter de an till varandra – s.k. jämnårigorientering vilket medför att emotionell kontakt med vuxna avvisas, som i sin tur försvårar såväl föräldrarollen som lärarrollen.

Neufeld integrerar traditionell utvecklingspsykologi med modern neurobiologi och 35 års klinisk erfarenhet av barn och unga i de mest skiftande miljöer från välmående medelklasshem till fängelser.

Budskapet som Gordon Neufeld presenterar leder till en omprövning av synen på föräldraskap, skola, och barns och ungas utveckling. Budskapet är inte politiskt, men har stora politiska konsekvenser för alla politiska riktningar.
 
Comments