Info‎ > ‎

Abdijgeschiedenis

1121

Norbert sticht een eerste gemeenschap.

Norbert (ca. 1075-1134) sticht een eerste gemeenschap in het dal van Prémontré, ten westen van Laon. Op kerstdag leggen zijn eerste volgelingen professie af volgens de kanonikale levenswijze. Norbert slaagt er snel in nog andere gemeenschappen op te richten zoals in Floreffe bij Namen en Sint-Michiels in Antwerpen. Norbert kiest er met zijn beweging voor om terug te keren naar een meer authentieke beleving van het evangelie. De regel van de heilige Augustinus onderbouwt het leven in deze nieuwe religieuze gemeenschappen

 

1126

Norbert wordt aartsbisschop.

Norbert wordt aartsbisschop van Maagdenburg tot aan zijn overlijden in 1134.

 

1134

Stichting van de abdij van Averbode

Enkele bewaarde oorkonden dateren de stichting van de abdij van Averbode in de jaren 1134-1135. Voordien was er in Averbode reeds een kapel die aan de benedictijnenabdij van Sint-Truiden toebehoorde. Arnold II, de graaf van Loon, nam het initiatief en stelde aan de nieuwe gemeenschap grond ter beschikking. De eerste norbertijnen kwamen van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Tot de nieuwe gemeenschap behoorden priesters, broeders en zusters.

 

1139

Pauselijke bekrachtiging.

De nieuwe kloostergemeenschap verkrijgt een pauselijke bekrachtiging. Hierin vernemen we dat de religieuzen leven volgens de regel van de heilige Augustinus en de voorschriften van de kerk van Prémontré. Ook de eerste abt Andreas (†1166) wordt vernoemd, wat erop wijst dat de abdij als zelfstandig wordt beschouwd.

De jonge abdij is aanvankelijk een zeer arme gemeenschap met weinig inkomsten. Het is de verdienste van de eerste abt en zijn opvolgers dat zij door het verwerven van gronden een landbouwdomein uitbouwen dat de abdij leefbaar maakt. Op dat domein staan “uithoven”, bestaande uit een hoeve met een kapel en verder akkers, weiden en bossen. Deze uithoven worden uitgebaat door lekenbroeders en personeel.

 

1194

De abdijkerk wordt ingewijd.

De abdijkerk wordt ingewijd. Maar vermits de kerk in 1226 nog steeds niet is voltooid, zijn op het moment van de inwijding wellicht alleen het koor en het transept beschikbaar.

 

Na 1200

De zusters verhuizen naar Keizerbosch.

Aan het begin van de 13de eeuw verhuizen de zusters van Averbode definitief naar een eigen klooster te Keizerbosch in Neer, nabij Roermond (NL). Dit norbertinessenklooster blijft bestaan tot in 1796.

In deze en volgende eeuw verkrijgt de abdij het patronaatsrecht en de tienden van meer dan 30 kerken. De abt kan in die parochies voortaan een medebroeder als pastoor voordragen. Vanaf dit ogenblik groeit het parochiewerk uit tot een van de belangrijkste pastorale activiteiten van de abdij. Vele eeuwen lang zullen 27 parochies een norbertijn van Averbode als pastoor in hun midden hebben.

 

1300

De uithoven worden in pacht gegeven.

Nadat in de 13de eeuw de massale rekrutering van lekenbroeders tot stilstand kwam, worden in de 14de eeuw de uithoven aan boeren in pacht gegeven. Daarnaast beschikt de abdij in enkele steden over een beperkt aantal stadshoven of refugehuizen.

Na enkele statutenwijzigingen evolueert het religieuze leven in de abdij naar een nog steeds strenge, maar niet langer extreme levensvorm. De abdijgemeenschap bestaat uit een groep priesters en een groep norbertijnen in opleiding. Zij bidden dagelijks het getijdengebed van de Kerk en leven volgens de Regel van Augustinus en de statuten van de orde van Prémontré. De abdij is uitgegroeid tot een centrum van religieuze, pastorale en economische uitstraling.

 

 

1368

Arnold van Tuldel tot abt gekozen.

In 1368 wordt Arnold van Tuldel tot abt gekozen. Zijn abbatiaat is een voorbeeld van administratieve nauwgezetheid. Zo laat hij in 1370 een register opmaken van alle bezittingen en inkomsten. In 1380 wordt een groot cartularium voltooid, met de geordende kopieën van alle tot dan ontvangen oorkonden. Abt Arnold liet ook het poortgebouw optrekken, het oudste nu nog bestaande abdijgebouw.

 

1408

Zware onlusten in Luik.

In 1408 en 1410 doen zich zware onlusten voor in Luik tussen de prinsbisschop en opstandelingen, die de steun genoten van de hertog van Brabant. Omdat de abt van Averbode aan de zijde van de hertog staat, wordt hij door aanhangers van de bisschop gevangen genomen. De abt moet vrijgekocht worden.

 

1441

Jan Baudewijns tot abt benoemd.

De paus benoemt in 1441 Jan Baudewijns, premonstratenzer van Sint-Nicolaas in Veurne, tot abt van Averbode. Deze benoeming gebeurt op vraag van de hertog en is een voorbeeld van inmenging van wereldlijke machthebbers in het abdijbestuur. Gelukkig oefent abt Baudewijns zijn ambt behoorlijk uit. In 1454 verkrijgt deze abt voor zichzelf en zijn opvolgers het voorrecht om in de liturgie mijter en staf te dragen.

 

1499

De abdijkerk brandt volledig uit.

In de nacht van 25 oktober 1499 slaat de bliksem in op de kerktoren van de abdij. Hierdoor brandt de kerk volledig uit, alsook een deel van het abdijgebouw.

 

1501

Troepen plunderen de abdij.

Tijdens het lange abbatiaat van abt Gerard vander Schaeft (1501-1532) wordt de kerk hersteld. Deze abt laat ook meerdere kostbare kunstwerken vervaardigen zoals een prachtig koordoksaal, een sacramentstoren en een retabel. Toch zijn het ook woelige tijden: tot viermaal toe dient de gemeenschap wegens plunderende troepen een toevlucht te zoeken in het refugehuis van Diest.

 

1546

Abt Mattheus en de bloei van de abdij.

Onder abt Mattheus 's Volders (1546-1565) kent de abdij een verdere bloei. Abt Mattheus laat ondermeer prachtige koorkappen en kazuifels maken. Meerdere van deze gewaden zijn tot op vandaag in Averbode bewaard.

 

1578

Soldaten plunderen de abdij.

Na een overval door rondtrekkende soldaten moet de abdijgemeenschap in 1578 Averbode verlaten. Ze hergroepeert zich in het refugehuis te Sint-Truiden, later in Diest.

 

1579

Pest treft de gemeenschap.

In het rampjaar 1579 overlijden dertien medebroeders, de meesten aan de pest.

 

1604

Abt Valentijns als de "tweede stichter".

Pas in 1604 kan abt M. Valentijns met het convent terugkeren naar de opnieuw bewoonbaar gemaakte abdij. Door het herstel van de molens en de hoeven slaagt de abt erin het abdijdomein terug te laten renderen. Na lange tijd van verdrijving en ontreddering herstelt abt Valentijns de kloosterdiscipline in de geest van het Concilie van Trente. Tegelijk kan hij door talrijke intredes het aantal kloosterlingen laten stijgen tot bijna 60 (omstreeks 1670 zijn het er 80). Ook wordt het toezicht vanuit de abdij op de pastoors in de parochies verscherpt en vinden er in het zusterklooster Keizerbosch hervormingen plaats. Als bewerker van de materiële en geestelijke heropleving van de abdij wordt abt Valentijns door de latere generaties de “tweede stichter” genoemd.

 

1636

Onze-Lieve-Vrouw verering in Kortenbos.

Te Kortenbos, in de norbertijnse parochie Kozen nabij Sint-Truiden, start de verering van een miraculeus beeldje van Onze-Lieve-Vrouw. Vanaf 1644 resideert in Kortenbos een norbertijn van Averbode als rector en in 1648 is de bouw van de bedevaartskapel voltooid.

 

1664

Bouw van een nieuwe abdijkerk.

Abt Servatius Vaes bouwt van 1664 tot 1672 een volledig nieuwe abdijkerk. In opdracht van dezelfde abt wordt het hele domein in kaart gebracht door landmeter Cornelis Lowis.

 

1700

Bloei van de abdij.

Tijdens de 18de eeuw worden de kloostergebouwen bijna volledig vernieuwd: de reftervleugel met het dormitorium, het prelaatskwartier, het kwartier van de kamerling, de sacristievleugel, het infirmitorium en de bibliotheek. Ook het kerkinterieur wordt opnieuw grondig gewijzigd. De abdij bloeit zichtbaar. Toch zijn er in deze eeuw ook vele spanningen en conflicten. Zo nemen Hannoverse troepen tijdens de Zevenjarige Oorlog in 1758 tweede provisor T. Salé mee als gijzelaar. De regeringsperiode van ‘keizer-koster’ Jozef II luidt een periode in van verreikende overheidsbemoeienis.

 

1789

De abdij steunt de opstandelingen.

Bij het uitbreken van de Brabantse Omwenteling eind 1789 ondersteunt de abdij de opstandelingen, helpt hun leger bewapenen en stelt zes aalmoezeniers ter beschikking.

 

1797

De gemeenschap wordt uit de abdij verdreven.

Na vijf jaren waarin voortdurende troepenbewegingen van Fransen en Oostenrijkers de abdij veel schade berokkenen, wordt op 14 februari 1797 de gemeenschap uit de abdij verdreven. Deze verdrijving is de uitvoering van de opheffing door de Franse bezetter op 1 september 1796 van vrijwel alle kloosters en abdijen. De abdij telt op dat moment 88 geprofeste religieuzen, waarvan er 31 in de abdij wonen, 53  leven in parochies en 4 anderen in een zusterklooster. Er zijn ook 4 novicen, zij keren terug naar hun familie.

De abt had zich reeds in 1794 met enkele medebroeders teruggetrokken en de belangrijkste delen van archief, bibliotheek en huisraad waren in veiligheid gebracht. Drie norbertijnen mogen in het provisorenhuis blijven wonen om de kerk te bedienen die, op vraag van de plaatselijke bevolking, als parochiekerk wordt opengehouden.

Na de opheffing organiseert de overheid een openbare verkoop van de resterende bezittingen. De abdij zelf wordt in vier kavels verkocht aan vier burgers, die het klooster afbreken en bouwmaterialen verkopen.

 

1802

Ignatius Carleer kan de abdij terugkopen.

Medebroeder Ignatius Carleer kan de abdij terugkopen, waarna enkele leden van de gemeenschap terugkeren. Ze wonen in het huis van de kamerling dat intact is gebleven.

 

1803

De parochie Averbode wordt officieel opgericht.

De parochie Averbode wordt officieel opgericht en hierdoor wordt het behoud van de abdijkerk verzekerd. Een medebroeder wordt pastoor.

 

1826

Gemeenschap wordt ouder en kleiner.

De nog overblijvende norbertijnen van Averbode worden steeds ouder en kleiner in aantal. Hun hoop om het abdijleven nog ooit te hernemen wordt steeds geringer. Vanaf 1826 begint econoom I. Carleer allerlei materialen en kunstvoorwerpen te verkopen.

 

1834

Het regelmatige kloosterleven herbegint.

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 stopt de uitverkoop van de abdij. Vanaf 1832 begint men ernstig het herstel te overwegen. Als de paus in 1834 een apostolisch visitator voor de kloosterorden aanstelt, starten de echte onderhandelingen. De visitator stelt als voorwaarde om de abdij opnieuw op te richten dat er zes kloosterlingen dienen te wonen. Dit lukt en Averbode wordt hersticht. Onder de twaalf overlevenden, tussen 61 en 86 jaar oud, wordt Norbertus Dierckx als overste gekozen. Op 14 december 1834 worden vier nieuwe kandidaten ingekleed. Het regelmatige kloosterleven herbegint. Er blijven echter grote materiële problemen en de abdijfinanciën zijn ver van schitterend.

 

1868

Leopold Nelo tot eerste abt gewijd.

De gemeenschap verkiest in 1868 Leopold Nelo tot superior. De pauselijke nuntius vraagt later onder andere voor Averbode de abtszegening aan. Zo wordt Leopold Nelo op 18 augustus 1872 tot eerste abt gewijd na de heroprichting van 1834. Op dat ogenblik telt de gemeenschap 43 leden, minder dan de helft van het aantal in 1796. Negentien verblijven er in de abdij, onder wie drie novicen en twee fraters, achttien zijn pastoor of onderpastoor en zes leden oefenen een andere functie uit. De abdij is de Franse Revolutie moeizaam te boven gekomen.

 

1877

Het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

In de abdijkerk wordt het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart opgericht. Zonder het te beseffen begint de abdij hiermee een nieuw hoofdstuk uit haar geschiedenis. Uit deze broederschap zullen immers allerlei activiteiten groeien waardoor de abdij nieuwe pastorale werkterreinen zal betreden en haar uitstraling sterk toeneemt.

 

1886

Verschijning van een eigen tijdschrift.

Nadat in 1881 voor de broederschap een kleine drukpers werd aangeschaft voor klein drukwerk en nadat in 1885 de vereniging tot aartsbroederschap voor heel België wordt verheven, verschijnt in 1886 een eigen tijdschrift. Vanaf nu zullen de drukkers- en uitgeversactiviteiten van de abdij echt doorbreken.

 

1887

Fenomenale groei van de gemeenschap.

Onder het lange abbatiaat van Gummarus Crets (1887 tot 1942) leidt de intrede van talrijke nieuwe novicen al snel tot een fenomenale groei van het ledenaantal. De gebouwen dienen te worden uitgebreid en de gemeenschapsruimten vergroot.

 

1894

Onze-Lieve-Vrouw altaar wordt in de kerk geplaatst.

In de abdijkerk wordt in 1894 een nieuw altaar geplaatst, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. In 1899 komt er een gelijkaardig Heilig Hartaltaar.

 

1896

Missionarissen naar Pirapora in Brazilië.

Op vraag van paus Leo XIII vertrekken twee norbertijnen van Averbode als missionaris naar Pirapora in Brazilië. Vanaf 1897 beginnen ze in de parochie en bedevaartplaats met een apostolische school die tussen 1905 en 1949 fungeert als kleinseminarie voor meerdere bisdommen. Later gaan er nog medebroeders werken in scholen te Jaguarão, Jaú en Petropolis. In deze tijd met een groeiend ledenaantal vertrekken zeer vele priesters en lekenbroeders naar de missie in Brazilië. Vanaf 1908 zullen ook enkele Braziliaanse kandidaten in de abdij intreden.

 

1903

Twee confraters trekken naar Denmarken.

Na herhaaldelijk aandringen van de apostolisch vicaris voor Denemarken en IJsland zendt abt Crets in 1903 twee confraters naar Denemarken. Zij stichten er de parochie Vejle in Zuidoost-Jutland. In 1905 krijgen zij er de steun en medewerking van enkele Sint-Jozefzusters. De zusters onderwijzen in de nieuwe katholieke school. In 1911 verlaten de Sint-Jozefzusters Vejle. De Mariazusters van Berlaar nemen hun taak over in de school en in 1913 het Sct. Maria Hospitaal. Pionier Ludolf Brems wordt in 1922 zelf apostolisch vicaris voor Denemarken en bisschop van Roskilde. Behalve Vejle, dat tot vandaag het centrum is van Averbodes aanwezigheid in Denemarken, worden er nog enkele parochies aangenomen.

 

1910

Het Mariabeeld wordt gekroond.

Onder massale belangstelling wordt het Mariabeeld in de kerk in 1910 gekroond door kardinaal Mercier. Naar aanleiding van deze kroningsfeesten wordt in Averbode het Eerste Nederlands Maria-Congres georganiseerd. De aartsbroederschap kent een aanzienlijk stijgend ledenaantal. De tijdschriften Bode van het Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart en de Franstalige Messager bereiken voor de Eerste Wereldoorlog een wekelijkse oplage van 100.000 exemplaren. Hieruit ontstonden Averbode’s Weekblad en La Semaine d’Averbode.

 

1920

De Eucharistische Kruistocht wordt opgericht.

In Averbode wordt in 1920 de Eucharistische Kruistocht (EK) opgericht. Deze beweging ontstaat vanuit de eucharistische werking van paus Pius X die de gelovigen wil brengen tot een intense en waardige beleving van de eucharistie. De seculiere priester Edward Poppe treedt op als de geestelijke bezieler van de beweging en de norbertijn Basilius Vanmaele fungeert als de EK-leider vanuit de abdij. Zonneland en Petits Belges ontstaan als de kindertijdschriften van de beweging. Na 1921 volgen meerdere kleine tijdschriften voor allerlei doelgroepen.

 

1921

Bois-Seigneur-Isaac als afhankelijke priorij.

De uit Frankrijk verdreven medebroeders van Mondaye in Normandië verblijven sedert 1903 in een voormalig klooster van reguliere kanunniken van Windesheim te Bois-Seigneur-Isaac nabij Nijvel. Na de Eerste Wereldoorlog keren de Fransen terug naar Mondaye, terwijl de ingetreden Belgen in Bois-Seigneur-Isaac blijven. In 1921 neemt Averbode dit huis over en zendt Gerlacus Franken als prior. In 1925 wordt de priorij tot abdij verheven, met Franken als abt. Na het ontslag van abt Franken in 1942 waren er enkel nog administratoren.

 

1922

Abt Crets tot abt-generaal gekozen.

Abt Crets, die sedert 1912 de titel van monseigneur mocht dragen, wordt in 1922 tot abt-generaal gekozen tijdens het keuzekapittel in Averbode. Monseigneur Crets zal tot 1937 abt-generaal blijven. Op het einde van zijn abbatiaat in 1942 zal de abdijgemeenschap viermaal meer leden tellen dan in 1887, namelijk 230.

 

1923

Berchem-Groenenhoek als nieuwe parochie.

De abdij sticht in 1923 te Berchem-Groenenhoek een nieuwe parochie. In de pastorie aldaar wordt in 1929 een afhankelijk huis onder leiding van prior Gonzaga Taeymans opgericht.

 

1931

Het Sint-Michielscollege te Brasschaat gesticht en uitgebouwd.

De communauteit van Berchem-Groenenhoek wordt opheven en gedeeltelijk verplaatst naar Brasschaat, waar ze de kern wordt van de nieuwe gemeenschap die het Sint-Michielscollege sticht en uitbouwt. Gonzaga Taeymans wordt de eerste rector van het college en overste van de gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze nieuwe gemeenschap de voormalige Sint-Michielsabdij opnieuw tot leven brengt. Het college zal uiteindelijk veel groter worden dan aanvankelijk gedacht.

In de abdij zijn de werken volop aan de gang voor het optrekken van een nieuwe abdijvleugel, “bouw 30”.

 

1936

Het Mariapark wordt plechtig ingehuldigd.

Op 21 juni 1936 wordt in de schaduw van de abdij het Mariapark door abt Crets plechtig ingehuldigd. Het vroegere Smisbos is omgevormd tot een park met een Lourdesgrot, een Fatimagroep en andere voorstellingen van mariale taferelen. Dit Mariapark vloeit voort uit de pastorale uitstraling van het Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

 

1942

Een hevige brand vernielt het centrale abdijcomplex.

In 1940 wordt Emmanuel Gisquière abt-coadjutor en in 1942 neemt hij het volledige bestuur van de abdij over.

Op 29 december 1942 wordt het hele centrale abdijcomplex, op de kerk na, grondig vernield door een hevige brand. Spoedig nadien start de wederopbouw onder leiding van Justinus Dockx. De jonge medebroeders in opleiding vinden met hun lesgevers tot in de zomer van 1943 een onderkomen in een leegstaand klooster te Gijzegem.

Het abbatiaat van Gisquière staat volledig in het teken van de heropbouw van de abdij. In 1947-1949 wordt een nieuwe boerderij opgetrokken.

 

1945

College van Brasschaat getroffen door een V1-bom.

Op 13 februari 1945 wordt het college van Brasschaat getroffen door een V1-bom, waarbij vier norbertijnen om het leven komen. Ook hier geschiedt de heropbouw onder leiding van de nieuwe rector Dockx.


1949

Opbouw van een nieuw retraitehuis.

Nog volop tijdens de heropbouw van de abdij wordt van start gegaan met een georganiseerd retraitehuis. In 1954 zal het volledig worden ondergebracht in een nieuw opgetrokken vleugel, waar vooral veel schoolgroepen op bezinning komen. Er wordt in de abdij ook een jeugdheem opgericht als verblijfplaats voor groepen jongeren.

 

1957

Tancrémont wordt een afhankelijke priorij.

De abdij zal vanaf 1957 blijvend aanwezig zijn in de bedevaartplaats Tancrémont nabij Banneux. Een medebroeder is er rector van het heiligdom Le Vieux Bon Dieu.

De abdij van Bois-Seigneur-Isaac houdt in 1957 op te bestaan als zelfstandig huis. Ze wordt een afhankelijke priorij van Averbode.

 

1959

Een tweede Sint-Michielscollege in Schoten.

Vanuit Brasschaat wordt in 1959 een tweede Sint-Michielscollege in Schoten opgericht. In 1962 zal het een volledig zelfstandig college worden.

In deze periode telt de abdij het hoogste ledenaantal: 242 religieuzen, onder wie 39 lekenbroeders. In de abdij verblijven 88 norbertijnen, onder wie 18 novicen en 12 fraters. In parochies verblijven 40 medebroeders en 20 leden oefenen een andere externe pastorale functie uit. De gemeenschap van Brasschaat telt 23 confraters en die van Bois-Seigneur-Isaac 6. In Brazilië verblijven 59 medebroeders (32 Europeanen en 27 Brazilianen) en in Denemarken 6.

 

1967

Koenraad Stappers wordt tot abt gekozen.

Koenraad Stappers wordt op 1 mei 1967 tot abt gekozen. Op hem rust de taak om de abdij aan te passen aan de vernieuwingen in Kerk en wereld na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit Concilie vraagt alle religieuze ordes dat zij zich aan de noden van de tijd aanpassen, in een geest van trouw aan de bedoelingen van hun stichters. De nieuwe constituties die de premonstratenzerorde uitwerkt op haar Generale Kapittel in 1968 en 1970 kristalliseren deze herbronning in het begrip Communio.

Abt Koenraad zal erin slagen de abdijgemeenschap op een vrij rustige manier door de postconciliaire kerkstormen te loodsen. De aanpassing aan een soepelere levenswijze wordt tot tevredenheid doorgevoerd. In de liturgie wordt de Nederlandse zang ingevoerd, maar tegelijk wordt het gregoriaans deels gehandhaafd.

 

1969

De abdijkerk wordt gerestaureerd

De buitenrestauratie van de abdijkerk vat in 1969 aan en zal tot in 1976 duren.

 

1970

Eigen studieconcentratie Agripo wordt opgericht.

In 1969 wordt samen met de abdij van Postel en in 1970 ook met Grimbergen een eigen studieconcentratie Agripo voor de priesteropleiding opgericht. Agripo voorziet in een tweejarige filosofie- en een vierjarige theologieopleiding voor de priesterkandidaten van de drie norbertijnenabdijen. De professoren zijn bijna allen norbertijnen. Later is ook de abdij van Tongerlo toegetreden.

Aan de confraters in Brazilië wordt in 1970 het statuut van quasi-canonie verleent. In 1979 vormen zij de nieuwe zelfstandige priorij van Jaú.

 

1984

Colleges worden aan het KVO overgedragen.

De abdij is sinds 1984 niet langer de inrichtende macht van het Sint-Michielscollege te Brasschaat, maar wel de vzw Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO). In  1989 zal ook het Schotense college aan het KVO overgedragen worden.

 

1987

Ulrik Geniets wordt tot abt gekozen.

Op 1 mei 1987 wordt Ulrik Geniets tot 51ste prelaat van Averbode gekozen. De uitdaging tijdens zijn abbatiaat is om in een snel ontkerstenende samenleving er voor te zorgen dat met een kleiner en ouder wordende gemeenschap, die toch geregeld jonge medebroeders rekruteert, de abdij zich als godsdienstige baken handhaaft. De opgave is om, voortbouwend op een lange geschiedenis, in deze snel evoluerende tijd een goede gemeenschap op te bouwen waar medebroeders in een sfeer van verbondenheid en in de geest van het evangelie door dienstbaarheid, gebed, liturgie, gastvrijheid met kansen tot bezinning, cultuur, dialoog en verscheidene vormen van pastoraal engagement zin en levensperspectief aanreiken aan medemensen in en buiten de Kerk. Dat alles gefundeerd op een goede structuur en een gezonde financiële basis.

 

1992

Uitgeverij Goede Pers en Uitgeverij Altiora Averbode.

In uitgeverij Goede Pers krijgt in 1992 voor de eerste keer een leek de functie van directeur en er wordt ook een beheerscomité opgericht. Intussen zijn werken aan de gang voor een nieuw, door architect Bob Van Reeth ontwerpen, gebouw voor de uitgeverijen. Begin 1994 zal een nieuw opgerichte NV Uitgeverij Altiora Averbode de uitgeversactiviteiten overnemen van NV Altiora, dat voortaan alleen drukkerij zal zijn.

 

1994

Bouw van het ondergronds boekenmagazijn.

De te klein geworden abdijbibliotheek wordt in 1994 uitgebreid met een groot ondergronds boekenmagazijn. Daarna volgt de renovatie van de verouderde “vleugel 30”, waarin ondermeer goed uitgeruste kamers en voorzieningen voor de zieke en bejaarde medebroeders worden gemaakt. Ook het bezinningscentrum krijgt een grondige opknapbeurt. Kamers en gemeenschappelijke ruimten worden vernieuwd en afgestemd op de noden van deze tijd. De materiële vernieuwing gaat samen met een inhoudelijke en pastorale nieuwe start van het bezinnings- en vormingswerk in de abdij.

 

1996

De abdij verkoopt drukkerij Altiora.

De abdij verkoopt in 1996 drukkerij NV Altiora. Hiermee komt een einde aan een tijdperk van meer dan honderd jaar abdijdrukkerij.

Sedert 1996 zijn de uitgeverijen actief aanwezig op het internet, met ondermeer de bij kinderen zeer populaire website Kidcity. In 2000 zal de internetactiviteit ondergebracht worden in de met Belgacom Skynet opgerichte NV Eduline.

 

1999

Een waterzuiveringsstation voor de abdij.

Sinds de herfst van 1999 is tegenover de abdijhoeve een ecologisch waterzuiveringsstation operationeel. Het afvalwater van abdij en uitgeverij doorloopt een zuiveringsprocédé in rietbekkens en bekkens met andere planten.

 

2000

De binnenrestauratie van de abdijkerk.

Begin 2000 gaat de binnenrestauratie van de abdijkerk van start. Er gebeuren omvangrijke schilderwerken en het houtwerk ondergaat een grondige opknapbeurt. De altaren van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart en van het Heilig Hart worden opgefrist en krijgen een nieuwe, bescheidener plaats. Ook de andere altaren krijgen een grondige restauratiebeurt. Tevens krijgt de abdijkerk in het westelijk deel een nieuwe liturgische inrichting met ondermeer altaar, ambo, kandelaars, lusters en koorgestoelte.

In januari 2000 wordt in Kerala (India) het opvang- en begeleidingscentrum Santhi Bhavan voor psychiatrische patiënten geopend. Dit sociaal project wordt geleid door een norbertijn van Averbode.

Uitgeverij Averbode

Uitgeverij Goede Pers wordt einde 1999 omgevormd tot NV Uitgeverij Averbode. In 2004 neemt Averbode de Waalse uitgeverij van schoolboeken Groupe Erasme over, in 2008 de uitgeverij Sedrap in Toulouse (F).


2001

Altaar-, ambo- en orgelwijding.

Op 23 december 2001 worden het nieuwe altaar, de nieuwe ambo en een groot Verschuerenorgel door abt Geniets gewijd in een plechtige viering.


2002

De restauratie van de kerk wordt afgesloten.

In september 2002 sluiten verschillende plechtigheden de binnenrestauratie van de abdijkerk af. Er is een academische zitting in aanwezigheid van verschillende burgerlijke en kerkelijke personaliteiten. Een inspelingsconcert van het nieuwe orgel en een liturgische zangavond onderstrepen de culturele en liturgische uitstraling van de gerestaureerde abdijkerk. Kardinaal Danneels gaat voor in een eucharistieviering voor alle medebroeders en hun familieleden. Tenslotte nodigt de abdij ook haar kerkgangers en de vrienden van de abdij uit voor een zondagsviering en een ontvangst in de abdij.

Op 1 september 2002 telt de abdij 95 leden, tussen 21 en 95 jaar. De abdij zelf huisvest dan 41 leden, onder wie twee novicen en drie fraters. Eenentwintig religieuzen verblijven in een parochie en 12 hebben een andere functie buiten de abdij. De Sint-Michielspriorij in Brasschaat telt 5 confraters, de abdij van Bois-Seigneur-Isaac 4 en verder wonen er 4 medebroeders in Brazilië, 4 in Denemarken, 3 in het generalaat van de orde in Rome en 1 in India.

 

2006

Abtszegening Abt Jos Wouters.

Na het plotse overlijden van abt Ulrik Geniets op 13 november 2005 wordt op 8 februari 2006 Jos Wouters door de gemeenschap gekozen tot 52ste prelaat van Averbode. De abtszegening door Kardinaal Godfried Danneels vindt plaats op 7 mei 2006.


2007-2010

Berchem-Groenenhoek / Bois-Seigneur-Isaac

Na de plotse dood van pastoor Piet Vervaet laat de abdij in 2007 de parochie Berchem-Groenenhoek over aan het bisdom Antwerpen.

De priorij te Bois-Seigneur-Isaac wordt op 1 augustus 2010 overgedragen aan de Ordre Libanais Maronite, die er het kloosterleven verder zet. De medebroeders van Averbode keren terug naar de abdij. 


2014

Nieuwe economische activiteiten.

Vanaf het voorjaar van 2014 brengt de abdij bier, brood en kaas op de markt, als nieuwe bron van inkomsten.


2016

Opening Belevingscentrum

Op 1 mei 2016 opent het nieuwe belevingscentrum "Het Moment". Het herbergt een kaasrijperij, een winkel, een bakkerij en een abdijcafé met micro-brouwerij.


2018

Nieuwe abt

Op 8 februari kiest de abdijgemeenschap Marc Fierens als 53ste prelaat van de abdijgemeenschap. De abtszegening vindt plaats op 11 maart 2018