INFO                                                  INFO   
How To Join 

Member of the Association may be any person who accepts the goals of the association and Statute of association,apply application form for membership into association and pay dues for the current year.

  • The decision of admission to the membership makes Assembly of the Association and immediately notify the applicant (about the same).
  • A member may withdraw from membership by giving a written statement of withdrawal.
  • Membership in the Association may stop due to long inactivity, disrespect provisions of this statutes, or damage to the reputation of the Association.Duties & responsibilities  of each member 

Member of the association has right to:

1.  participate equally with other members in achieving goals of the association

2.  participate directly  in deciding at the Assembly as well as through organs of the association

3.  elect and be elected into organs  of the association

4.  be promptly and fully informed about activities of of the association

 

Member is obligated  to :

1.  contributes actively to achieving the goals of the association

2.  participate in accordance with the interest in the activities of of the association

3.  pay membership fee

4.  performs other duties entrusted by the Board.

Dues 

The decision of membership fees will be made for each current year for each category of the  membership separately.

 

Meetings

under construction 

Other

under constructction                                     

Kako da se pridružite

Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i statut,podnese prijavu za učlanjenje udruženje i uplati članarinu za tekuću godinu. 


  • Odluku u prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
  • Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
  • Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana,nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja


Prava,obaveze i odgovornosti članstva

Član udruženja ima pravo da:

1.  ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja

2.  neposredno učetvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa udruženja

3.  bira i bude biran u organe udruženja

4.  bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja


Član je dužan da:

1.  aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja

2.  učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima udruženja

3.  plaća članarinu

4.  obavlja druge poslove koje mu poveri odbor.

 

Članarina

Odluka o visini članarine se donosi za svaku tekuću godinu za svaku kategoriju članstva ponaosob.


Sastanci

 

(u izradi) 

 

  

Ostalo

(u izradi)