Chúng tôi hiện đang hổ trợ Chương Trình Việt Ngữ để dạy các em thiếu nhi và thiếu niên tuổi từ 4 đến 16 biết đọc, viết, và đàm thoại bằng tiếng Việt. Các lớp đang học mỗI thứ bảy từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa tại khuôn viên nhà thờ. Xin vào trang VNNewark.com để biết thêm chi tiết.

   We support the Vietnamese Language program to teach children ages 4-16 Vietnamese reading, writing, and conversation. Classes are held every Saturday from 9:30 AM to 12:00 Noon at our church facilitỵ Please visit our VNNewark.com website for more information.