Bài 08 : Đối xứng tâm

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Đối xứng tâm.mp4

Bài 08 : Đối xứng tâm

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Hai điểm đối xứng qua một điểm

Hai điểm đối xứng qua một điểm


Hai hình đối xứng qua một điểm

Hai hình đối xứng qua một điểm


Hình có tâm đối xứng

Hình có tâm đối xứng


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà


Bài 08 : Đối xứng tâm

Hai điểm đối xứng qua một điểm

Hai điểm đối xứng qua một điểm


Hai hình đối xứng qua một điểm

Hai hình đối xứng qua một điểm


Hình có tâm đối xứng

Hình có tâm đối xứng


Bài 08 : Đối xứng tâm

Giới thiệu bài học

Giới thiệu bài học


Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Hai điểm đối xứng qua một điểm

Hai điểm đối xứng qua một điểm


Hai hình đối xứng

Hai hình đối xứng


Tâm đối xứng của một hình

Tâm đối xứng của một hình


Đối xứng tâm

Tâm đối xứng của một hình


Bài tập 52 SGK


Bài tập 57 SGK