Bài 06 : Đối xứng trục

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Trục đỗi xứng.mp4


Hình có trục đối xứng


Trục đối xứng


Bài 06 : Đối xứng trục


Kiểm tra bai cũ

Kiểm tra bai cũ


Hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng

Hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng


Hai hình đối xứng nhau qua một đường thảng

Hai hình đối xứng nhau qua một đường thảng


Hình có trục đối xứng

Hình có trục đối xứng


Hình có trục đối xứng


Hướng dẫn về nhà

Hướng dẫn về nhà


Bài tập 1 

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 2Bài tập 37 SGK

Bài tập 37 SGK


Bài tập 39

Bài tập 39


Bài 06 : Đối xứng trục

Đối xứng trục


Bài tập 36 SGK


Bài tập 37 SGK

Bài tập 41

Bài tập 39