SGK vật lí 10

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Vật lí 10 ( Cơ bản ) Chương I : Động học chất điểm - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương II : Động lực học chất điểm - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ( Cơ bản ) Chương IV : Các định luật bảo toàn - Hp 50 000đ

Khóa học Vât lí 10 ( Nâng cao ) Chương IV : Các định luật bảo toàn - Hp 50 000đ


Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương V : Cơ học chất lưu - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ( Cơ bản ) Chương V : Chất khí - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ‎( Cơ bản )‎ Chương II : Động lực học chất điểm - Hp 50 000đ


Bạn học ban nào?

Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương III : Tĩnh học vật rắn - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ( Nâng cao ) Chương I : Động học chất điểm - Hp 50 000đ

Khóa học Vật lí 10 ( Cơ bản ) Chương III : Cân bằng và chuyển động của vật rắn - Hp 50 000đ

Trang con (2): Ban cơ bản Ban nâng cao