Ban nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương IV : Polime và vật liệu polime - Hp 50 000đ


Khóa hoc Hóa học 12 ( Nâng cao ) Chương V : Đại cương về kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương III : AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương II : CACBOHIDRAT - Hp 50 000đ