Ban nâng cao

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương II : Nhóm nitơ - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương V : Hidrocacbon no - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) chương I : Sự điện li - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương IV : Đại cương về hóa hữu cơ - Hp 50 000đ


Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương III : Nhóm cacbon - Hp 50 000đ