Học theo SGK hóa học

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí


Khóa học Hóa học 8 Chương V : Hidro - Nước - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ( Nâng cao ) Chương I : Nguyên tử - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ( Nâng cao ) Chương II : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ‎( Nâng cao )‎ Chương V : Nhóm Halogen - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ‎( Nâng cao )‎ Chương IV : Phản ứng hóa học - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ‎‎( Nâng cao )‎‎ Chương III : Liên kết hóa học - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 10 ( Cơ bản ) Chương I : Nguyên tử - Hp 50 000đKhóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) chương I : Sự điện li - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ‎( Nâng cao )‎ Chương V : Hidrocacbon no - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương V : Đại cương về kim loại - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương III : Cacbon - Silic - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương III : Amin , Amino axit và protein - Hp 50 000đ

Đăng kí Khóa học Đại số và giải tích 12 ban cơ bản - chương I : Ứng dụng đạo hàm để khảo sát - Hp 50 000đKhóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương I : Sự điện li - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Nâng cao ) Chương III : Nhóm cacbon - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương II : Nitơ - Photpho - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 11 ( Cơ bản ) Chương V : Hidrocacbon no - Hp 50 000đ

khóa học Hóa học 12 ( Cơ bản ) chương II : CACBOHIDRAT - Hp 50 000đ

Khóa học Hóa học 12 ( Nâng cao ) chương I : ESTE - LIPIT - Hp 50 000đ