Hoa Vu Dinh's Publication
 

PUBLICATIONSLIST

Papers: 1. Vu Dinh Hoa: Hamiltonkreise in ungerichteten und schlichten Graphen. Ilmenau, Gemany 1982, 264-268.

 2. Vu Dinh Hoa: Neue Existenzbedingungen fur Hamiltonkreise in Graphen. Karl-Marx-Stadt, Germany, 1983, 161-163.

 3. Vu Dinh Hoa: Ein Struktursatz fur 2-fach zusammenhọngende Graphen mit grosser Minimalvalenz. Math. Nachr. 128 (1986), 151-160.

 4. Vu Dinh Hoa và Đoàn Phúc: Bài toán luồng và ứng dụng trong thực tế (Flow-problem and the Praxis). Tạp chí khoa học tính toán và điều khiển III (1987), số 4, 1- 4.

 5. Vu Dinh Hoa: About the length of quasi-hamiltonian circuits in simple and undirected graph. ICOMIDC-Syposium on Math. Of Comput. HoChiMinh City 1988, 312- 321.

 6. Vu Dinh Hoa, Über hamiltonizität in einer Klasse spezieller Graphen, J. Inform. Process. Cybernet. EIK 28 (1992) 1,  29-35.

 7. Vu Dinh Hoa, A Remark on Hamiltonian Cycles, Math. Nachr. 157 (1992), 163-168.

 8. Vu Dinh Hoa, On the length of longest dominating cycles in graphs, Discrete Mathematics 121 (1993),211-222.

 9. Vu Dinh Hoa, On the Length of Maximal Dominating Cycle in 2-Connec-ted Graphs, J. Inform. Process. Cybernet. EIK 30 (1994) 1, 55-60.

 10. Vu Dinh Hoa, Vertexset containing in longest dominating cycles, Acta Math. Vietnam. Volume 19 No 1 (1994), 25-30.

 11. Vu Dinh Hoa, A sharp lower bound for the circumference of 1-tough graphs with large degree sums. J. of Graph Th., Vol. 20, No. 2, 137-140 (1995).

 12. Vu Dinh Hoa, A sufficient condition for hamiltonian cycles in tough graphs, "Vietnam Journal of Mathematics" 23 (1995), 57-67.

 13. Vu Dinh Hoa, Pathpartition number in tough graphs, Discrete Mathematics 164 (1997) 291-294.

 14. Vu Dinh Hoa, Long cycles and Neighborhood Union in 1-tough graphs with large degree sums. "Discussiones Mathematicae" Vol. 18, No. 1 (1998), 1-13.

 15. Vu Dinh Hoa, The complexity of some Flow-shop schedules with positive Task. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, T.16, S.3 (2000), 74-80. (Journal of Computer-Sciences).

 16. Vũ Đình Hòa & Do Như An: Recognizing Dominating Cycles is NP-hard. Tạp chí tin học và Điều khiển học, T. 18, S. 3 (2002), 223-227.

 17. Vu Dinh Hoa: Condition for Existence of Hamiltonian Cycles in Path-tough Graphs, Proceding of “Hội nghị toán học Toàn quốc lần thứ 6. Huế 7-10 September, 2002”, p. 179-185.

 18. Vũ Đình Hòa và Đỗ Như An,  Thuật toán đa thức xác định chu trình Hamilton của đồ thị từ bao đóng của nó, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) vol. 8 (4/2005), p. 5-10.

 19. Vũ Đình Hòa, Tạ Anh Sơn, Đỗ Thị Bích Ngọc, Mở rộng thuật toán Dijkstra, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) vol. 8 (8/2005), p. 5-11.

 20. Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An và Nguyễn Hữu Xuân Trường: "Tính duy nhất của bao đóng đồ thị". Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, Đà nẵng 18-20 tháng 8 năm 2004, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội 2005,  Tr. 129-142.

 21. Vũ Đình Hòa & Ahmed Ayache, Walied H. Sharif, A formula about trees, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 33, No. 3, 9/2005, p. 343-348.

 22. Vũ Đình Hòa và Đỗ Như An, Kết quả mới về đồ thị Hamilton tối đại, Tạp chí tin học và điều khiển học, T22, S. 2 (2006), 117-122. (Báo cáo tại hội thảo quốc tế Tacoma 12/2006)

 23. Vũ Đình Hòa và Đỗ Như An, Số đồ thị Hamilton tối đại, Tạp chí tin học và điều khiển học, T22, S. 3 (2006), 221-228. (Báo cáo tại hội thảo quốc tế Tacoma 12/2006)

 24. Vũ Đình Hòa, Longest cycles and restgraph in maximalnonhamiltonian graphs. Journal of sciences of Hnue, p. 49, Volume 53, No. 5/2008. (World Scientific, eProceedings 2008, Doi 10.1142/9789812703118-007, pp. 67-70.)

 25. Moshe Rosenfeld and Vu Dinh Hoa: Decomposition of complete graphs into cubic graphs, Kỷ yếu hội thảo quốc gia, Hue 12-13/06/2008, NXBKHKT HN, p. 94-106. 

 26. Vũ Đình Hòa, Methode to Decompose Complete Graphs into Cubic Graphs. Tuyển tập công trình nghiên cứu nghiên cứu công nghệ thông tin và truyền thông 2008. NXB KHKT 2008, p. 25-31.

 27. Vũ Đình Hòa & Nguyễn Hữu Mùi: Solving the Permutation Flow Shop Schedunling Problem Genetic Algorithms, Journal of sciences of Hnue, Vol. 54, No. 1, p. 40-45,  2009.

 28. Peter Adams, Hayri Ardal, J´an Maˇnuch, Vũ Đình Hòa, Moshe Rosenfeld, Ladislav Stacho: Spanning cubic graph designs. Discrete Mathematics, Volume 309, Issue 18, 28 September 2009, Pages 5781–5788.

 29. Vũ Đình Hòa & Nguyễn Hữu Mùi: Solving Flow-Shop Scheduling Problem using Genetic Algorithms, Journal of sciences of Hnue, Vol. 54, No. 6, p. 35-41,  2009.

 30. Vu Dinh Hoa and Dang Xuan Tho, Ứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán lập lịch. . Journal on Information Technologies and Communications, ISSN 0866 - 7039, 369(2010), p. 46 - 51

 31. Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên, Thuật toán song song giải bài toán xác định Clique cực đại trên đồ thị, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, Biên hòa 2009, NXB KHKT Hà nội 2010, p. 426-442.

 32. Vũ Đình Hòa & Đỗ Minh Tuân, Thuật toán đa thức tìm tập ổn định trong cực đại của đồ thị lưỡng phân, Journal of sciences of Hnue, Vol. 55, No. 3, p. 3-11,  2010.

 33. Vũ Đình Hòa & Đỗ Minh Tuân, On strongly regular graphs of order n = 7(2p+1) where 2p+1 is a prime number.  Journal of sciences of Hnue, Vol. 55, No. 6, p. 113-127,  2010.

 34. Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa, Giải bài toán lập lịch bằng Job shop bằng thuật toán di truyền, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XIII, Hưng yên, 19-20/8/2010, p. 71-82.

 35. Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa, Active schedules and a new hybrid genetic algorithm for the job shop scheduleing problem, VNU Journal of Science, Mathematics – physics 26 (2010) 213-221.

 36. Vũ Đình Hòa: INSCRIBED TRIANGLE WITH SMALLEST DIAMETER, Journal of sciences of Hnue 2011, Vol. 56, No. 1, pp. 34-39.

 37. Vũ Đình Hòa & Đặng Xuân Thọ, GENETIC ALGORITHMS AND APPLICATION IN EXAMINATION SCHEDULING, Journal of sciences of Hnue 1 (2011) p. 40-49.

 38. Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa, Một thuật toán lai mới và tính hội tụ của nó cho bài toán lập lịch Job shop, Journal of Science and Technology, Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 49 – số 1A, 2011, 83-100.

 39. Vũ Đình Hòa & Moshe Rosenfeld: Cubic factorizations, Discrete Mathematics Volume 313 Issue 19 6, October 2013, 1952 - 1960.

 40. Vũ Đình Hòa anh Đỗ Như An, Necessary and sufficient condition for Maximal uniquely Hamiltonian graph, International Journal Of Advanced Research In Computer Science 3 5 Sept-Oktober 2012, p. 114-117.

 41. Vũ Đình Hòa và Nguyễn Hữu Xuân Trường, Chu trình Hamilton trong đồ thị. Tạp chí tin học và điều khiển học số 2, tập 28, 2012, p. 153-160.

 42. Nguyễn Hữu Mùi và Vũ Đình Hòa, Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch JobShop. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (5), 2012 p. 565-577.

 43. Vũ Đình Hòa & Nguyễn Hữu Xuân Trường, Thuật toán đa thức xác định chu trình Hamilton trong lớp đồ thị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 51 – số 5, 2013, p. 533 – 540.

 44. Lục Trí Tuyên, Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa, Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, T. 29, S. 2, (2013), p. 165-172.

 45. Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa and Trần Lục Tuyến, Convegence Analysis of the New Hybrid  Genetic Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of ISSPIT 2012 (the 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology), 7-12.

 46. Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa and Trần Lục Tuyến, A Parallel Genetic Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of ISSPIT 2012 (the 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology), 19-24.

 47. Vũ Đình Hòa và Nguyễn Hữu Xuân Trường, Chu trình Hamilton trong đồ thị. Kỷ yếu hội thảo Fair 20-21/06/2013.

 48. Đỗ Tuấn Hạnh, Vũ Đình Hòa and Nguyễn Hữu Mùi, Dual Hybrid Algorithm for Job Shop Scheduling Problem, International Journal of Computer Science and Business Informatics, ISSN: 1694-2108 | Vol. 14, No. 3. October/November 2014, 14-24.

 49. Vũ Đình Hòa và Nguyễn Hữu Xuân Trường, Chu trình Hamilton trong đồ thị . Kỷ yếu hội thảo Fair 19-20/06/2014, 60-67.

 50. Nguyen Huu Xuan Truong and Vu Dinh Hoa, Hamiltonian Cycles in Graphs. International Journal of Computer Science and Business Informatics Vol. 15, No. 2. MARCH 2015, 38 – 60.

 51. Hoa Trần Thị & Vũ Đình Hòa: Recognizing Dominating Graphs with σ n/3. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Volume 5, Issue 6, June 2015.


Books

54.  Vu Dinh Hoa, Một số kiến thức cơ sở về hình học tổ hợp (Foundation of Combinatorial Geometry). Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục, Hanoi, 1999.

55.  Vũ Đình Hòa, Định lí và vấn đề của đồ thị hữu hạn. (Problem and Theorems of finite Graphs). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội, 2001.

56.  Vũ Đình Hòa,  Một số kiến thức cơ sở về Graph hữu hạn. (Foundation of finite Graphtheory). Nhà xuất bản Giáo dục, Đà nẵng, 2002.

57.  Vũ Đình Hòa, Lý thuyết tổ hợp và bài tập ứng dụng. (Combinationtheory and exercises). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội, 2002.

58.  Vũ Đình Hòa, Bất đẳng thức trong hình học. (Inequality in Geometry). Nhà xuất bản Giáo dục, Đà nẵng 2004.

59.  Vũ Đình Hòa, Toán rời rạc. NXB ĐHSP Hà nội 2004.

60.  Vũ Đình Hòa, Lý thuyết đồ thị. NXB ĐHSP Hà nội 2005.

61.  Vũ Đình Hòa & Đỗ Thị Bích Ngọc, Chương trình dịch, NXB ĐHSP Hà nội, 2007.

62.  Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên, Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán. NXB ĐHSP Hà nội, 2007.

63.  Nhiều tác giả: The Vietnamese Mathematical Olympiad (1990-2006), NXB GD 2007.

64.  Vũ Đình Hòa, Toán rời rạc dành cho CNTT, NXB ĐHSPHN 2010.

65.  Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, NXB DHSPHN 2013.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học:

66.   B2005 - 75 – 132, Tiếng Việt cho Latex, 2005-2007

67.  B 2007 – 17 – 100, Mô phỏng thuật toán, 2007-2008.

68.  SPHN 11-78 Xây dựng một số thuật toán hiệu năng cao, 2011.

69.  102.01-2012.29 `NAFOSTED 2013

Talk and Conferences:

70.  Vu Dinh Hoa: Về độ dài các chu trình tựa Hamilton (Quasil-hamiltonian cycles). Công trình hội thảo cơ sở toán học của tin học và bảo vệ tin, Hà nội 1987, 61- 65.

71.  Vu Dinh Hoa: Về bài toán chu trình tựa Hamilton. Công trình hội thảo cơ sở toán học của tin học và bảo vệ tin, Hà nội 1987, 50- 60.

72.  Vu Dinh Hoa và Cao Đình Thi: Về bài toán lịch biểu dây chuyền với công đoạn dương (About the scheduling problems with positive Tasktimes), Công trình hội thảo cơ sở toán học của tin học và bảo vệ tin, Hà nội 1987, 139 - 143.

73.  Vu Dinh Hoa : On the length of longest dominating cycles in graphs. The second polish Conference on Graph theory, Niedzica, September 24-28, 1990.

74.  Vu Dinh Hoa : Dominating Cycles in Graphs. 10. Kolloquium über Kombinatorik, Bilefeld, 19-23. November 1990.

75.  Vu Dinh Hoa :Every 1-tough graph with s3 ³ n + k - 2 is hamiltonian. Bilefeld 15.-20.9.1991.

76.  Vu Dinh Hoa: Hinreichende Bedingung für die Existenz von Hamiltonkreisen in pathtough Graphen. Kolloquium über Kombinatorik, Braunschweig Nowember 1993.

77.  Vu Dinh Hoa: Pathcover number and Hamiltonicity in tough graphs. Second Krakúw Conference of Graph Theory Poland, 1994.

78.  Vu Dinh Hoa, Độ phức tạp của bài toán phân bố lịch biểu cho m processors. (The complexity of schedules for m processors).VIII Informatics week Hà-nội Việt-nam 1998, 51-55.

79.  Vũ Đình Hòa: ứng dụng lý thuyết đồ thị vào mô hình xã hội. Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về ứng dụng toán học, Hà nội 23-25/12/1999.

80.  Vũ Đình Hòa: Longest cycle in Graph and Hamiltonian Cycle in Special Graph. Fourth internal       Workshop in Graphtheory, Dresden 16.11.2000.

81.  Vũ Đình Hòa:  Uber Kreise in Graphen. Seminarbericht, AL Mathematik TU Dresden, 7.12.2000.

82.  Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Vân Khánh: Mô phỏng thuật toán trên đồ thị, 9/2007.

83.  Moshe Rosenfeld, Peter Adams, Darryn Bryant and Vu Dinh Hoa,  Packing cubic graphs in Kn and cubic graph designs (manuscript).

84.  Vu Dinh Hoa, Homogeneously Traceable and Path-tough Graphs, Discussiones Mathematicae Graph Theory (gửi đăng) 2002.

85.  Vu Dinh Hoa & H. J. Voss: Theorie der endlichen Graphen. (Manuscript - Dresden 2000).

86.  Vũ Đình Hòa & Nguyễn Hữu Mùi, Thuật toán lai cho bài toán lập lịch Job Shop, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, FAIR, Đồng nai, 11-12/8/2011.

87.  Vũ Đình Hòa & Đỗ Như An, Necessary and sufficient condition for maximal uniquely Hamiltonian Graph, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, FAIR, Đồng nai, 11-12/8/2011.

88.    Vũ Đình Hòa, Đỗ Minh Tuân, Nguyễn Hữu Xuân Trường, Đỗ Như An & Nguyễn Thị Vân Khánh, Xác định tập độc lập lớn nhất trong các đồ thị đặc biệt, Hội thảo quốc gia lần XIV CNTT, Cần Thơ, 7-8/10/2011.

 Top