mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (mẫu dành cho người chưa là đảng viên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,

 phong cách Chí Minh” dành cho cán bộ, công chức, viên chức

 

Họ và tên: ………………………………………………………………

          Chc vụ: ………………………………………………………………..

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………

 

Sau khi được nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Trung với nước, hiếu với dân, lối sống cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư; Tình yêu thương con người, tình yêu thương giai cấp; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân; Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; Xây tác phong quần chúng - chống quan liêu mệnh lệnh; Xây tinh thần trách nhiệm - chống nhũng nhiễu cửa quyền; Xây ý thức tiết kiệm - chống lãng phí xa hoa; Xây kỷ cương, kỷ luật - chống tùy tiện, tự do.

Thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi nguyện đăng ký bằng các việc làm cụ thể như sau:

1. Làm việc đúng giờ, đúng hẹn, đảm bảo hiệu quả trong công việc được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

2. Thực hiện tốt văn hóa ứng xử nơi làm việc, có thái độ chân thành, thân thiện, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, niềm nở, chu đáo với người dân đến liên hệ công tác.

3. Thực hiện nghiêm những quy định trong Luật cán bộ, công chức quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm.

4. Bản thân không mắc vào các khuyết điểm:

+ Quan liêu, mệnh lệnh

+ Nhũng nhiễu, cửa quyền

+ Lãng phí, xa hoa

+ Tùy tiện, tự do

 

5. Cán bộ tự đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2012:

 

 

 

 
+ Cán bộ đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 

 
+ Cán bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Cán bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ:

(Cán bộ đăng ký mức nào thì đánh dấu ( X ) vào ô vuông)

 

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân tôi trong năm 2012.

     Bom Bo, ngaøy      thaùng     naêm 2012

          Xác nhận của Cơ quan                                 Người đăng ký

          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                                           (Ký ghi rõ họ, tên)

 

Comments