Nguyễn Quốc Toàn


Anh Nguyễn Quốc Toàn (Bulukhin) trong gian sách của
gia đình với nhiều sách rất quý và câu"Thanh Than Cần"
giữ lại ngự bút của vua Minh Mệnh từ thời trước.


Anh chị Nguyễn Quốc Toàn

http://my.opera.com/hoangkimvietnam/albums/show.dml?id=2474341