Ngân hàng đề thi cây lương thực 102

Ba yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng và phát triển của cây lúa ?

1. Giống lúa
Các giống lúa khác nhau thì có thời gian sinh trưởng khác nhau:
- Giống lúa nhóm A: có thời gian sinh trưởng < 120 ngày
Trong nhóm A người ta chia nhiều nhóm nhỏ hơn như:
nhóm giống Ao có thời gian sinh trưởng < 90 ngày;
nhóm giống A1 có thời gian sinh trưởng từ 90- 105 ngày,
nhóm giống A2 có thời gian sinh trưởng 105 – 120 ngày
- Giống lúa nhóm B: có thời gian sinh trưởng >120 ngày
- Các giống lúa địa phương: mùa sớm từ 135-145 ngày,
mùa lỡ từ 145-160 ngày, mùa muộn <160 ngày.

2. Kỹ thuật canh tác]
- Cùng một giống lúa nếu gieo trồng bằng phương pháp sạ thì thời gian sinh trưởng sẽ ngắn hơn phương pháp cấy từ 5- 7 ngày.
- Cùng một giống lúa, cùng một thời vụ nếu bón phân đạm nhiều hơn thì thời gian sinh trưởng nó sẽ kéo dài hơn bón ít phân đạm từ 5-7 ngày.

3. Mùa vụ :
- Cùng một giống lúa nếu canh tác ở mùa vụ khác nhau sẽ có thời gian sinh trưởng khác nhau (vụ đông xuân sẽ ngắn hơn vụ Hè Thu từ 5-7 ngày)

Vai trò NPK và kỹ thuật bón đạm, lân, kali cho cây lúa?

- Vai trò NPK: Đây là ba loại phân đa lượng mà cây lúa sử dụng nhiều nhất trong cả quá trình sinh trưởng và phát triển. Ba giai đoạn cây lúa sử dụng NPK nhiều nhất là: thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu, thời kỳ làm đòng và thời kỳ lúa sau trỗ tích lũy tinh bột vào hạt

- Bón phân đạm cho lúa: Ba thời điểm bón đạm cho lúa và lượng phân bón
+ Bón thúc đẻ nhánh ( sau khi cấy sạ 10-15 ngày) bón 1/3 lượng đạm của cả vụ.
+ Bón thúc đòng (cây lúa bắt đầu làm đòng): bón1/3 lượng đạm của cả vụ.
+ Bón nuôi hạt: (sau khi lúa trổ 80%) bón 1/3 lượng đạm của cả vụ.
Trên đây là ba lần bón căn bản, để có hiệu quả cao cần bón đạm theo bảng so màu lá lúa là tốt nhất Lượng phân ure thường dùng cho lúa ngắn ngày từ 200-250 kg/ha.

- Bón phân lân cho lúa : Cây lúa rất cần lân, lân làm cho bộ rễ phát triển nhiều, làm tăng số nhánh cây, tăng số hạt chắc trên bông.
+ Lân thường ở dạng khó hòa tan nên thường được dùng bón lót, hoặc bón thúc lần thứ nhất( Supe lân, lân Văn Điển, lân Hà Tiên…)
+ Lượng bón từ 200-300 kg/ha

- Bón phân kali cho lúa : kali tham gia vào quá trình trao đổi chất, tăng tỉ lệ hạt chắc, tăng trọng lượng hạt và khả năng chống chịu cho cây.
+ Bón phân kali thường ở hai giai đoạn:
Lúa bắt đầu đẻ nhánh (sau cấy sạ 10-15 ngày), bón ½ lượng kali của cả vụ.
Lúa bắt đầu làm đòng (sau cấy sạ 35-40 ngày) bón ½ lượng kali của cả vụ.
+ Lượng bón từ 80-100kg/ha

Công thức tính năng suất lý thuyết của cây lúa?
NS (tạ/ha) = số bông/m2 x số hạt chắc/bông x P1000/10 x 1000
Trong đó:
P1000: là trọng lượng 1000 hạt được tính bằng gam
Hệ số 10: là hệ số chuyển đổi từ gam ra tạ và từ m2 ra ha.
Hệ số 1000: là hệ số chuyển đổi từ trọng lượng 1000 hạt ra trọng lượng 1 hạt.

Biện pháp để tăng số bông cho cây lúa?
+ Tăng mật độ cấy, mật độ sạ, mật độ thích hợp là 600 – 700 bông/ 1m2
+ Tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu của cây lúa
+ Biện pháp kỹ thuật: - nuôi mạ khỏe mạnh
- thúc đẻ kịp thời ( 10- 15 ngày sau sạ hoặc cấy),
- khống chế nhánh vô hiệu
- phòng trừ sâu bệnh
Comments