Thuốc BVTV phòng trừ sâu hại lúa

MỘT SỐ LOẠI THUỐC BVTV PHÒNG TRỪ SÂU HẠI LÚA CÓ HIỆU QUẢ

TRẢ LỜI:

·         Rầy nâu: Applaud 10BHN, Actara 25WG, Bassa 50ND, Mipcin 25BHN và Trebon 10ND.

·         Bù lạch: Actara 25WG, Bassa 50ND, Fastac 5ND, Regent 300WDG và Trebon 10ND.

·         Sâu phao: Fastac 5ND, Padan 95SP và Regent hai lúa xanh 300WDG.

·         Sâu cuốn lá: DDVP 50ND, Fastac 5ND, Padan 95SP và Trebon 10ND.

·         Sâu dục thân: Basudin 10H, Padan 95SP, Regent hai lúa xanh 300WDG và Regent 10H.

·         Bọ xít các loại: Bassa 50ND và Padan 10H.

Lê Nguyễn
DH07 BVA

Comments