Tài liệu học tập

TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

1 Tài liệu học tập chính

 

Hoàng Kim, 2010.. Bài giảng Cây Lương thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang) lưu hành nội bộ, Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh. 279 trang. Dạy và học trực tuyến tại http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  (Thư viện Cây Lương thực, Thống kê FAO, Việt Nam ở góc phải bên trên của trang weblog) kết nối với http://foodcrops.vn

Nguyễn Ngọc Đệ, 2008. Giáo trình Cây lúa. Trường Đại học Cần Thơ . Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 338 trang

Trần Thị Dạ Thảo, 2009. Bài giảng môn học cây màu. Tài liệu lưu hành nội bộ                Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

2 Tài liệu tham khảo  chính

 Cây lúa.

Tiếng Việt

1. Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Thành Phụng 2008. Phòng trừ cỏ dại trong ruộng lúa . Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 67 trang


            2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004. Quy phạm khảo nghiệm giống lúa.  
            Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 40 trang.

 

3. Nguyễn Văn Bộ (chủ biên) Bùi Huy Hiền, Hồ Quang Đức, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Văn Vân, Roland J.Buresh 2009. Hướng dẫn quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo vùng đặc thù của Việt Nam. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 204 trang.

 

4. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 1995. Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 167 trang

 

5. Trần Văn Đạt, 2005. Sản xuất lúa gạo thế giới hiện trạng và khuynh hướng phát trong  thế kỷ 21. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 316 trang

 

6. Bùi Huy Đáp, 1970. Lúa gạo Việt Nam trong vùng Nam và Đông Nam Châu Á. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, 275 trang..

 

7. Trương Đích, 2000. Kỹ thuật trồng các giống lúa mới. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 213 trang.

 

8. Nguyễn Văn Hoan, 2000. Lúa lai và kỹ thuật thâm canh. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 147 trang

 

9. Nguyễn Văn Hoan, 2009. Kỹ  thuật thâm canh lúa ở các hộ nông dân. Tái bản lần thứ 4. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội , 100 trang

 

10. Nguyễn Văn Hoan, 1998. Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng cao, Nhà Xuất bản Nông nghiệp

 

11.  Nguyễn Trí Hoàn, 2007. Tóm tắt những tiến bộ trong nguyên cứu và phát triển lúa lai ở Việt Nam (2001 – 2005). Hội thảo quốc tế lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp. Trường ĐHNN 1 Hà Nội, ngày 22 – 24 tháng 11 năm 2007. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, trang 22.

 

Hoàng Kim, 2010. Cây lúa. Bài giảng Cây Lương thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang) lưu hành nội bộ, Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh. 279 trang

 

12. Tống Khiêm, 2007. Chương trình lúa lai về sản xuất lúa lai ở Việt Nam. Hội thảo quốc tế lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp. Trường ĐHNN 1 Hà Nội, ngày 22 – 24 tháng 11 năm 2007. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, trang 31.

13. Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2008. Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, 111 trang.

 

14. Nguyễn Văn Luật (chủ biên), 2001,2002, 2003 Cây lúa Việt Nam thế kỷ 20. Ba tập Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội. 1.500 trang

 

15. Trần Văn Minh 2008. Cây lúa. Giáo trình Cây Lương thực. Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế , 149 trang.

 

16. Nguyễn Gia Quốc 1994. Kỹ thuật trồng lúa cạn. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội,. 110 trang

 

17. Mai Văn Quyền 2008. 186 câu hỏi đáp về cây lúa và kỹ thuật trồng lúa. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội,. 114 trang

 

18. Mai Văn Quyền, 1996. Thâm canh lúa ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh. 159 trang .

 

19. Nguyễn Công Tạn, Ngô Thế Dân, Hoàng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Trí Hoàn và Quách Ngọc Ân, 2002. Lúa lai ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 326 trang

 

20. Cao Xuân Tài, 2008. Bài giảng môn học cây lúa. Tài liệu lưu hành nội bộ                Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.

 

21. Nguyễn Hữu Tề và cộng sự 1997. Cây lúa. Giáo trình Cây lương thực -Tập 1. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội , 103 trang

 

22. Nguyễn Thị Trâm, 2002. Chọn giống lúa lai. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 129 trang.

 

23. Nguyễn Thị Trâm, 2007. Kết quả chọn giống lúa lai của Viện Sinh học Nông nghiệp. Hội thảo quốc tế lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp. Trường ĐHNN 1 Hà Nội, ngày 22 – 24 . 11 . 2007. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp, trang 24.

 

24. Lê Minh Triết, 2003. Bài giảng môn học cây lúa. Chưa xuất bản, 125 trang

25. Nguyễn Danh Vàn 2008. Hỏi đáp về phòng trừ dịch hại cây trồng. Quyển 1. Cây lúa. Nhà Xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 144 trang.

 

26. Trần Đức Viên, 2007. Sản xuất lúa lai ở Đồng Bằng Sông Hồng: Triển vọng của nông dân. Hội thảo quốc tế lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp. Trường ĐHNN 1 Hà Nội, ngày 22 – 24 . 11. 2007. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp, trang 12.

 

27. Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), 1996. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa. Manila, Philippines, 59 trang.

 

28. Benito S. Vergara; người dịch: Võ Tòng Xuân, Hà Triều Hiệp, 1998. Trồng lúa. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp, 219 trang.

 

29. Võ Tòng Xuân (Chủ biên) và cộng sự 1984. Cây lúa. Đất và cây trồng Tập 1 (Đất và Cây lúa). Nhà Xuất bản Giáo dục, 168 trang.

 

Tiếng Anh

 

30. Bui Ba Bong, 2004. Hybrid rice adoption in Vietnam. International Forum on Hybrid Rice and World Food Security 2004. Huaihua City from September 8 – 10, 2004.

 

31. George Acquaah 2008. Rice. In:  Principles of Crop production: Theory, Techniques, and Technology (Second Edition) ISBN 0-13-114556-8 Papers 570-584. www.StudentAid.gov  .


Cây ngô         

Tiếng Việt

1. Nguyễn Đức Cường, 2009. Kỹ thuật trồng ngô. Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ . Hà Nội, 104 trang

 

2. Trương Đích, 2008. Kỹ thuật trồng ngô năng suất cao. Tái bản lần thứ 4. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 110 trang.

 

3. Trương Đích , Phạm Đồng Quảng, Phạm Thị Tài, 2009. Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 54 trang

 

4. Cao Đắc Điểm, Trần Hữu Miện, Lê Doãn Diên, 1988. Cây ngô. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 330 trang

 

5. Nguyễn Thế Hùng 2001. Ngô lai và kỹ thuật thâm canh – Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 

6. Đinh Thế Lộc và CS, 1997. Cây Ngô. Giáo trình Cây Lương thực, tập 2. ĐHNN I, Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 160 trang.

 

7  Trần Văn Minh, 2003. Cây ngô. Giáo trình Cây Lương thực. Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế . Nhà xuất bản Bưu Điện, 200 trang.

 

8. Trần Thị Dạ Thảo, 2009. Bài giảng môn học cây ngô. Tài liệu lưu hành nội bộ                Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

9. Ngô Hữu Tình, 1997. Cây ngô (giáo trình cao học nông nghiệp). Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội,  126 trang.

 

10. Ngô Hữu Tình và cộng sự 1997. Cây ngô- nguồn gốc ,đa dạng di truyền và quá trình phát triển. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 

11 Ngô Hữu Tình, Nguyễn Đình Hiền 1996. Cây Ngô: các phương pháp lai thử và phân tích khả năng kết hợp trong các thí nghiệm về ưu thế lai. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 

12.Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương 2001. 267 giống cây trồng mới - Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

 

13. Trần Hồng Uy, Mai Xuân Triệu, Lê Quý Kha,  2002. Kết qủa điều tra xác định vùng và các điều kiện phát triển ngô thụ phấn tự do và ngô lai ở phía Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 72 trang

 

Tiếng Anh
14. FFTC 2001. Corn Production in Asia. Kyung joo Park (ed.), Taipei, Taiwan.

 

15. George Acquaah 2008. Maize. In:  Principles of Crop production: Theory, Techniques, and Technology (Second Edition) ISBN 0-13-114556-8 Papers 585-602. www.StudentAid.gov  

 

Cây sắn

Tiếng Việt

1. Nguyễn Đức Cường, 2009. Kỹ thuật trồng sắn. Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 100 trang.

 

2. Đinh Thế Lộc và CS, 1997. Cây sắn. Giáo trình Cây Lương thực, tập 2. Đại học Nông nghiệp I, Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.  160 trang

 

3. Hoàng Kim, Phạm Văn Biên 1996. Cây Sắn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 70 trang.

4. Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.)2001. Sắn Việt Nam: Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển những năm đầu thế kỷ 21. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 230 trang.

5. Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.)1999. Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 260 trang.

6. Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi 1998. Sắn Việt Nam trong vùng sắn châu Á, cơ hội và thách thức trước thế kỷ 21. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 270 trang.

7. Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.) 1997. Chương trình sắn Việt Nam hướng tới năm 2000. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 270 trang.

8. Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.) 1996. Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 215 trang.

9. Trần Ngọc Ngoạn, Reinhardt Howeler 2003. Kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội , 80 trang

10 Nguyễn Công Vinh, Mai Thạch Hoành, Trần Thị Tâm 2002. Quản lý tổng hợp độ phì nhiêu đất để thâm canh sắn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội , 76 trang

 

Tiếng Anh

11. CIAT, 2007. Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Ancient Crop. Proc. 7 th Regional Workshop, held in Bangkok, Thailand. Oct. 28 – Nov. 1, 2002

 

12. CIAT, 2000. Cassava’s Potential in the 21st Centery: Present Situation and Future Research and Development Needs. Proc. 6th Regional Workshop, held in HoChiMinh city, Vietnam, Feb. 21-25, 2000. Howeler R.H. and S.L. Tan (Ed.). Bangkok. Thailand.

 

13. CIAT, 1996. Cassava Breeding, Agronomy and Farmer Participatory Research in Asia. Proc. V Asian Cassava Research Workshop held in Hainan, China, Nov. 3-8, 1996. R.H. Howeler (Ed.). Bangkok. Thailand, .

 

14. CIAT 1996. Benchmark study on Cassava Production, Processing and Marketing in Vietnam. Proc. Vietnamese Cassava Workshop held in Hanoi, Vietnam Oct. 29-Nov.1.1992. R.H. Howeler (Ed.). Bangkok. Thailand. .

 

15. Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), International Society for Horticultural Science (ISHS), Food Biopolymer Research Group (FBRG), Universiti Sains Malaysia (USM) 2005. Innovative technologies for commercialization: Concise papers of The Second International Symposium on Sweetpotato and Cassava, 14-17 June 2005, Corus Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

16. Hoang Kim, Pham Van Bien, R. H. Howeler (Vietnam), Watana Watananota et al. (Thailand). 2003. A review of cassava in Asia with country case studies on Thailand and Viet Nam. FAO-IFAD-CIAT-CIRAD-IITA-NRI.Volume 3, 184p; FAO Roma, Italy.


Cây khoai lang

Tiếng Việt

1. Đinh Thế Lộc và CS, 1997. Cây khoai lang. Giáo trình Cây Lương thực, tập 2. ĐHNN I, Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 

2. Đinh Thế Lộc 1995. Cây khoai lang. Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.


Tiếng Anh

3. Taco Bottema, Pham Thanh Binh, Dang Ngoc Ha, Mai Thach Hoanh, Hoang Kim 1991. Sweet potato in Vietnam, production and markets. CGPRT No.24. Bogor, Indonesia; 113 p.

 


Comments