Đề cương môn học

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: CÂY LƯƠNG THỰC (FOOD CROPS)

1.2  Mã môn học:

1.3  Bộ môn quản lý: Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Qủa, Khoa Nông học

1.4  Nhóm môn học: Chuyên ngành

1.5  Tính chất môn học:

1.6  Bố trí giảng dạy:

1.7  Số tiết giảng dạy: Tổng số 60  

1.8  Tổng số bài: 4 học phần x 5 bài

1.9  Số bài trong tuần:  1-2

1.10 Tóm tắt nội dung:

         Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật canh tác cây lương thực để đạt năng suất và lợi nhuận cao, phù hợp điều kiện sinh thái của các tỉnh phía Nam. Nội dung gồm bốn học phần lúa, ngô, sắn, khoai lang. Mỗi học phần có năm bài lý thuyết: 1. Vị trí kinh tế (phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố; lịch sử phát triển, thành phần dinh dưỡng và gia trị kinh tế, tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa, ngô, sắn, khoai lang trên thế giới và Việt Nam,); 2. Đặc điểm sinh học (hình thái; sinh trưởng, phát triển; sinh lý); 3. Khí hậu và đất trồng; 4. Giống và công nghệ chọn tạo nhân giống; 5. Kỹ thuật canh tác; Năm bài thực hành: 1) Cách thu thập thông tin khoa học về cây lương thực. 2) Nhận diện một số giống phổ biến trong sản xuất. 3) Nhận diện trên đồng ruộng triệu chứng thiếu chất dinh dưỡng và một số sâu bệnh hại chính.  4) Cách cân đo mẫu và xác định năng suất, chất lượng. 5) Quan sát trên đồng ruộng kỹ thuật canh tác thích hợp đạt năng suất và lợi nhuận cao   

 

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

2.1 Mục tiêu tổng quát

Sinh viên đạt được những kiến thức và hiểu biết cơ bản về kỹ thuật canh tác cây lương thực; có năng lực độc lập vận dụng những điều đã học vào thực tiễn sản xuất tại địa phương; biết tổng hợp đánh giá các yếu tố quan hệ đến quá trình sản xuất tiêu thụ; biết thiết kế quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện sinh thái và kinh tế xã hội để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu qủa cây lương thực.

 

2.2 Năng lực đạt được

Sinh viên sau khi hoàn thành môn học có hiểu biết và kiến thức cơ bản về kỹ thuật canh tác cây lương thực, đủ năng lực vận dụng  các bài đã học vào thực tiễn sản xuất tại địa phương  để trồng cây lương thực đạt năng suất, chất lượng và hiệu qủa.


2.3 Mục tiêu cụ thể

+ Kiến thức : Nắm được kiến thức cơ bản về bốn cây lương thực chính lúa, ngô sắn, khoai lang ( mỗi cây có năm bài lý thuyết và  năm bài thực hành)

+ Hiểu biết: Hiểu rõ quy trình kỹ thuật canh tác cây lương thực cho vùng Đông Nam Bộ và một số tỉnh phía Nam. Biết cách thu thập thông tin về sản xuất, thị trường, nhu cầu tiêu thụ và xu hướng phát triển; Biết so sánh lợi thế của cây lương thực với những cây trồng khác của vùng, so khu vực châu Á và thế giới có cơ sở khoa học. Biết vận dụng những kiến thức liên quan để phân tích và  thảo luận

+ Ứng dụng: có năng lực tư duy, phát hiện được những vướng mắc chính trong sản xuất cây lương thực; biết cách làm việc nhóm để phân tích, tổng hợp, đánh giá các xu hướng thay đổi của thị trưng tiêu thụ và lựa chọn, thiết kế quy trình canh tác thích hợp với điều kiện sinh thái và kinh tế xã hội thực tế tại địa phương để đạt năng suất và lợi nhuận cao.

+ Tổng hợp: Có năng lực kết hợp được lý thuyết và thực tiễn trong bài thi, thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh; có kỹ năng đánh giá đúng mức và khách quan. Sau khi ra trường có thể thực hiện nội dung này một cách vững vàng, tự tin.

 

3. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

Sinh học, nông học đại cương, khoa học đất cơ bản, thực vật và phân lọai thực vật, khí tượng nông nghiệp, sinh học phân tử, sinh lý thực vật, sinh hóa thực vật, di truyền thực vật, chọn giống cây trồng, vi sinh trong nông nghiệp, bệnh cây đại cương và chuyên khoa, côn trùng đại cương và chuyên khoa, thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường nông nghiệp, thủy nông, máy nông nghiệp, công nghệ  sinh học trong nông nghiệp.

 

4. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT MÔN HỌC

Môn học gồm bốn đối tượng cây lương thực chính lúa ngô sắn khoai lang và mỗi cây có năm bài chọn lọc . Bài nâng cao (đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ) và mở rộng (nông hộ và hệ thống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, …) có các bài học chuyên đề.

 

Chương mục

Số tiết (LT)

Số

bài

Các mục tiêu

cụ thể

Phương pháp

giảng dạy

Tương quan của chương đối với

môn học

Vị trí kinh tế của cây  lúa (ngô, sắn, khoai lang)

3

 

1

Hiểu được thành phần dinh dưỡng, giá trị  kinh tế, phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố, lịch sử phát triển, tình hình sản xuất tiêu thụ trên thế giới và Việt Nam

Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)

Tầm quan trọng, vị trí kinh tế của cây lương thực và tình hình sản xuất, tiêu thụ

Đặc điểm sinh học (hình thái, sinh trưởng phát triển)

2

 

1

Hiểu được đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát triểnsinh lý của ruộng trồng đạt năng suất cao

Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)

Đặc điểm hình thái và sinh lý  làm cơ sở khoa học cho sự canh tác thích hợp và hiệu qủa

Khí hậu và đất trồng

2

 

1

Hiểu được nhu cầu khí hậu đất trồng, chất dinh dưỡng, vùng vụ trồng cây lương thưc chủ yếu tại Việt Nam

Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)

Nhu cầu sinh thái (khí hậu, đất trồng) làm cơ sở khoa học cho sự vận dụng hiệu qủa các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất

Giống công nghệ chọn tạo, nhân giống

4

 

1

Biết được những giống trồng phổ biến trong sản xuất công nghệ sản xuất giống

Diễn giảng +

Thực tập

Gống tốt là một trong những giải pháp khoa học chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu qủa canh tác cây lương thực

Kỹ thuật canh tác  

đạt năng suất và lợi nhuận cao

4

 

1

Chuẩn bị đất trồng; xác định thời vụ trồng thích hợp; lựa chọn  giống tốt; đảm bảo mật độ trồng hợp lý; sử dụng phân bón cân đối hiệu qủa; luân xen canh; phòng trừ sâu bệnh cỏ dại;

kỹ thuật canh tác thích hợp bền vững. tận dụng thân lá, phế phụ phẩm 

Diễn giảng +

Thực tập

Quy trình kỹ thuật canh tác thích hợp là giải pháp khoa học kỹ thuật tổng hợp để nâng cao năng suất và lợi nhưận

Học phần

15

5

 

 

 

Tổng cộng

60

*

 

 

 

5. BÀI THU HOẠCH VÀ NGÂN HÀNG ĐỀ THI

5.1 Bài thu hoạch

Mỗi học viên có bài thu hoạch tự chọn là một trong hai câu hỏi dưới đây:
1. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa  cao sản ngắn ngày thích hợp cho vụ lúa đông xuân ( / hè thu/ thu đông…/ ) ở đất xám {/ đất đen/ đất phù sa/ đất phèn …)  có tưới/ nhờ nước trời tại …. vùng Đông Nam Bộ/ Đồng bằng sông Cửu Long/…

2. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác ngô (sắn, khoai lang) thích hợp cho vụ đông xuân ( / hè thu/ thu đông…/ ) ở đất xám {/ đất đen/ đất phù sa/ đất phèn …)  có tưới/ nhờ nước trời tại …. vùng Đông Nam Bộ/ Đồng bằng sông Cửu Long/

5.2 Ngân hàng đề thi

Hỏi đáp cuối mỗi tiết học và cung cấp trên weblog  http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  
(từ 10/2010) và http://foodcrops.vn ,  
http://cayluongthuc.blogspot.com (từ 10/2011)

 

6. Đánh giá hoàn tt môn hc

 

+  Điểm bài thu hoạch (+thuyết trình, thực hành, dự học, phát biểu) là điểm đánh giá bộ phận, theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, trọng số  50%

+  Điểm thi kết thúc môn học chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, trọng số 50%

+  Điểm môn học là tổng điểm của các lần đánh giá nhân với trọng số tương ứng, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ:

A (8,5 -10) : Giỏi

B (7,0-8,4) : Khá

C (5,5-6,9) : Trung bình

D (4,0 -5,4): Trung bình yếu

F  (dưới 4,0): Kém


TS. Hoàng Kim , ĐTDĐ: 0903. 613024 http://www.google.com/profiles/hoangkim.vietnam


Comments