THÔNG BÁO‎ > ‎

Tài liệu thí nghiệm

        Sinh viên mua tài liệu thí nghiệm tại văn phòng bộ môn (P422-C1) từ 9h00 đến 11h30 các sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần (gặp cô Hiên). Mỗi bộ thí nghiệm bao gồm tài liệu thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm (10.000đ/bộ).

    TN Hóa lý 1 (CH3052)  gồm 8 bài:
        1. Áp suất hơi bão hòa
        2. Định luật phân bố
        3. Nhiệt hóa học
        4. Phép nghiệm lạnh
        5. Sự tan lẫn giữa hai chất lỏng.
        6. Cân bằng hóa học
        7. Cân bằng lỏng hơi
        8. Nghiên cứu hóa lý quá trình chưng cất trong tháp chóp hồi lưu toàn phần

    TN hóa lý 1 (CH3000) gồm 4 bài:
         1. Áp suất hơi bão hòa
         2. Định luật phân bố
         3. Nhiệt hóa học
         4. Phép nghiệm lạnh

     TN hóa lý 2 (CH3010) gồm 4 bài:
        1. Sự tan lẫn giữa hai chất lỏng.
        2. Cân bằng hóa học
        3. Cân bằng lỏng hơi
        4. Nghiên cứu hóa lý quá trình chưng cất trong tháp chóp hồi lưu toàn phần.

        TN hóa lý 3 (CH3020) gồm 4 bài:
        1. Khảo sát động học phản ứng bậc một
        2. Hấp phụ
        3. Khảo sát động học phản ứng phân hủy H2O2
        4. Độ nhớt   

        TN hóa lý 4 (CH3030) gồm 4 bài:
        1. Số vận chuyển
        2. Sức điện động
        3. Độ dẫn điện
        4. Phương pháp điều chế keo và nghiên cứu sự keo tụ

        TN hóa lý 2 (CH3072) gồm 8 bài :
         1. Khảo sát động học phản ứng bậc một
        2. Hấp phụ
        3. Khảo sát động học phản ứng phân hủy H2O2
        4. Độ nhớt  
        5. Số vận chuyển
        6. Sức điện động
        7. Độ dẫn điện
        8. Phương pháp điều chế keo và nghiên cứu sự keo tụ

        TN Khối SH-TP, CN Dệt, IN và Truyền Thông, Môi trường, Vật liệu gồm 6 bài:
       1. Định luật phân bố
       2. Khảo sát động học phản ứng bậc một
       3. Hấp phụ
       4. Phương pháp điều chế keo và nghiên cứu sự keo tụ
       5. Áp suất hơi bão hòa
       6. Độ dẫn điện