HOME

    Quy định thí nghiệm hóa lý
        Xem chi tiết 


HỌC KỲ 2016-2017


Thông báo làm bù TN cho các nhóm TN có lịch trùng ngày nghỉ lễ 
- Sinh viên thí nghiệm thứ 5 tuần 33 nghỉ lễ (dỗ tổ Hùng Vương) làm bù vào thứ 5 tuần 36 (tức là bài tn của tuần 33 sẽ được làm bù vào tuần 36)
- Sinh viên thí nghiệm thứ 2, 3 tuần 37 nghỉ lễ (30/4 và 1/5) làm bù vào thứ 2, 3 tuần 39 (tức là bài tn của tuần 37 sẽ được làm bù vào tuần 39)
---------------------------------------------------------------------------------------
    Sinh viên xem danh sách chuẩn bị bài thí nghiệm theo nhóm tại đây--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                       THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ và Bảo vệ TN 2016-2


HÓA LÝ 1 (CH3052)

- Lịch thí nghiệm bù như sau:

o Chiều thứ 4, 6 các tuần 33, 34 và 35

o Chiều thứ 5 tuần 37, 38

- Lịch thi kết thúc học phần TN theo lịch thi của trường

- Lịch nộp báo cáo TN vào 9h sáng thứ 3 tuần 39 và tuần 40 

Môi trường (CH3080)

- Lịch thí nghiệm bù như sau:

o Chiều thứ 4 tuần 36, 37, 38 ( 1 nhóm bù)

o Chiều thứ 4, 5 tuần 39

- SV bảo vệ TN vào 13h chiều thứ 2 tuần 40. Mỗi kíp 4 nhóm bảo vệ trong 30 phút.

                                                                                        Tất cả SV thí nghiệm Hóa lý chú ý 

Tuần 39 là tuần thí nghiệm bù cuối cùng. Hết tuần 39 BM sẽ không tổ chức TN bù nữa. 
Sinh viên phải đăng ký thí nghiệm bù trước lịch làm bù 1 tuần       

Comments