HOME

    Quy định thí nghiệm hóa lý
        Xem chi tiết 


HỌC KỲ 2017-2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BẢO VỆ VÀ NỘP BÁO CÁO

HÓA LÝ 1 (CH3052)
     SV nộp báo cáo tại VP bộ môn Hóa lý C1-422, 9h thứ 2, 3 tuần 40,41.
     Lịch thi thí nghiệm theo lịch trên trang sis của trường.
Môi trường
    SV nộp báo cáo và bảo vệ TN tại C1-423, 13h thứ 5 tuần 40. Mỗi kíp 4 nhóm làm bài trong thời gian 20 phút.
HÓA LÝ 2 (CH3062)
     Lịch thi theo lịch trên trang sis của trường. Nộp báo cáo khi đi thi.
                                                                                                                        HN, ngày 21/5/2018

-----------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THÍ NGHIỆM

(Do trùng lịch thi Olympic và nghỉ lễ)


Sinh viên TN hóa lý 1 chú ý:

-    N33, 34, 35  làm TN vào tuần 38,39, 40 (Nếu SV trùng lịch thì đăng ký lại với BM lúc 9h sáng T2 tuần 36 tại VP BM)

-      N25, 26, 27, 28,29,30 nghỉ thí nghiệm tuần 34, 35 và tiếp tục làm TN vào tuần 36, 37

-      Từ N16 đến N24 nghỉ TN tuần 35 và tiếp tục làm TN vào tuần 36

-      N31, N32 nghỉ tuần 36, 37 và bắt đầu TN vào tuần 38

...........................................................


Sinh viên xem danh sách chuẩn bị bài thí nghiệm theo nhóm tại đây.............................................................

THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ và Bảo vệ TN 2017-2


HÓA LÝ 1 (CH3052)

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

                o  Chiều thứ 5, 6 các tuần 36, 37

o  Chiều thứ 4 tuần  37, 38

-         Lịch thi kết thúc học phần TN theo lịch thi của trường

-         Lịch nộp báo cáo TN vào 9h sáng thứ 2,3 tuần 40

Môi trường

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

o  Sáng thứ 3,4,5,6 tuần 33, 34

o  Chiều thứ 4, 5 tuần 39

 

-          SV bảo vệ TN vào 13h chiều thứ 2 tuần 40. Mỗi kíp 4 nhóm bảo vệ trong 20 phút.

 

Tất cả SV thí nghiệm Hóa lý chú ý

Tuần 38 là tuần thí nghiệm bù cuối cùng. Hết tuần 38 BM sẽ không tổ chức TN bù nữa.

Sinh viên phải đăng ký thí nghiệm bù trước lịch làm bù     1 tuần

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỌC KỲ 2017-1

Sinh viên xem danh sách chuẩn bị bài thí nghiệm theo nhóm tại đây

.................

THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ và Bảo vệ TN 2017-1


HÓA LÝ 2 (CH3062)

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

o  Sáng  thứ  5, 6 các tuần 11, 12 và 13

o  Tuần 13 sẽ xếp bổ sung lịch TN nếu còn SV đăng ký TN bù

-         Lịch thi kết thúc học phần TN theo lịch thi của trường

-         Lịch nộp báo cáo TN vào 9h sáng thứ 3 tuần 16

Sinh học -TP (CH3080)

-         Lịch thí nghiệm bù như sau:

o  Chiều thứ 4, 5 các tuần 11, 12, 13

o  Tuần 13 sẽ xếp bổ sung lịch TN nếu còn SV đăng ký TN bù

-          SV bảo vệ TN vào 13h chiều thứ 2 tuần 18. Mỗi kíp 30 VS, thời gian làm bài 20 phút.

-          Sinh viên trùng lịch bảo vệ có thể đăng ký với BM bảo vệ bù vào thứ 3.

Tất cả SV thí nghiệm Hóa lý chú ý

Tuần 15 là tuần thí nghiệm bù cuối cùng. Hết tuần 15 BM sẽ không tổ chức TN bù nữa.

Sinh viên phải đăng ký thí nghiệm bù trước buổi làm bù 1 tuần


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                      

Comments