HOME

    Quy định thí nghiệm hóa lý
        Xem chi tiết 


HỌC KỲ 2015-2016Thứ tự bài thí nghiệm (CH3052) như sau: (Các nhóm TN chú ý thứ tự này)   (up 21/1/2016)
    1. Áp suất hơi bão hòa
    2. Sự tan lẫn giữa hai chất lỏng
    3. Nhiệt hóa học
    4. Nghiệm lạnh
    5. Định luật phân bố
    6. Cân bằng hóa học                                                                  

Điểm thi các môn của BM Hóa lý học kỳ 2015-1 được câp nhật tại đây       (up 18/1/2016)

Sinh viên xem thứ tự làm bài thí nghiệm theo nhóm tại đây                          (up 18/1/2016

Comments