HOME

    Quy định thí nghiệm hóa lý
        Xem chi tiết 

HỌC KỲ 2014-1


PHÂN TỔ THÍ NGHIỆM                                                  (UP 3/9/2014)

·     Bộ môn bán tài liệu thí nghiệm từ 9h00 -11h sáng thứ 3, 6 và 14h30 -16h30 chiều thứ 4 hàng tuần.


·     SV  chuẩn bị bài thí nghiệm theo thứ tự sau:

SV khối SH-TP (CH3080)

Nhóm thí nghiệm

Thứ tự bài thí nghiệm

N1, N4, N7, N10, N14, N18, N22, N26, N31, N33. 

N13(stt1-3), N17(stt1-3), N21(stt1-3), N25(stt1-4), N29(stt1-3)

Bài 1+2

Bài 3+4

Bài 5+6

N2, N5, N8, N11, N15, N19, N23, N27, N32. 

N13(stt4-stt7), N17(stt4-6), N21(stt4-6), N25(stt5-7), N29(stt4-6)

Bài 3+4

Bài 5+6

Bài 1+2

N3, N6, N9, N12, N16, N20, N24, N28 

N13(stt8-10), N17(stt7-10), N21(stt7-10), N25(stt8-10), N29(stt7-10)

Bài 5+6

Bài 1+2

Bài 3+4


SV TN học phần CH3062

Nhóm thí nghiệm

Thứ tự bài thí nghiệm

N1, N4, N7, N10, N13, N16, N19, N22, N26, N30, N34, N38. 

N25(stt1-3), N29(stt1-3), N33(stt1-3), N37(stt1-4), N41(stt1-3)

Bài 1+2

Bài 3+4

Bài 5+6

N2, N5, N8, N11, N14, N17, N20, N23, N27, N31, N35, N39. 

N25(stt4-stt6), N29(stt4-6), N33(stt4-6), N37(stt5-7), N41(stt4-6)

Bài 3+4

Bài 5+6

Bài 1+2

N3, N6, N9, N12, N15, N18, N21, N25, N28, N32, N36, N40 

N25(stt7-10), N29(stt7-10), N33(stt7-10), N37(stt8-10), N41(stt7-9)

Bài 5+6

Bài 1+2

Bài 3+4

 

SV TN học phần CH3005

Nhóm thí nghiệm

Thứ tự bài thí nghiệm

N1, N4, N6, N9

Bài 1+2

Bài 3+4

Bài 5+6

N2, N5

Bài 3+4

Bài 5+6

Bài 1+2

N3

Bài 5+6

Bài 1+2

Bài 3+4

    

                                                                                                                                              BỘ MÔN HÓA LÝ

HỌC KỲ 2013-2

THÔNG BÁO LỊCH THI  THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1 (CH3052)                   ( 20/5/2014)

    Thời gian thi: 9h sáng thứ 7 (31/5/2014)

            Phòng thi     

                D3-101: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N40, N41

                D3-201: N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N42, N44

                D3-301: N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N43, N45


         D3-401: N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N39, N46CÁC THÔNG BÁO HỌC KỲ 2012-2

Chú ý: BM giải quyết các thắc mắc về thí nghiệm vào 9h-11h30 sáng thứ 6 hàng tuần (gặp c. Hoài). BM không giải quyết thắc mắc qua ĐT và email

THÔNG BÁO LỊCH THI  THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1 VÀ 2 (CH3062, CH3052)

-   Báo cáo thí nghiệm nộp vào 9h sáng thứ 6 (03/5/2013)

-   Sinh viên thí nghiệm hóa lý 1(CH3052), hóa lý 3(CH3062) thi kết thúc học phần vào 9h00 sáng thứ 7 (11/5/2013).

-    Phòng thi cụ thể như sau:

o Mã lớp: từ 57200 đến 57207 thi tại D3-101

o              từ 57208 đến 57215 thi tại D3-201

o              từ 57216 đến 57223 thi tại D3-401

o              từ 57224 đến 57230 thi tại D3-501

o              từ 57231 đến 57244 và SV TN HL2 thi tại D3-5-201


THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ HÓA LÝ 1 (CH3052)
        SV chưa hoàn thành thành thí nghiệm khẩn trương lên BM đăng ký trong tuần 37 để BM xếp thêm lịch. Hiện tại BM còn 1 buổi thí nghiệm bù vào chiều thứ 5 tuần 37. 
           SV thí nghiệm HL 1, 2 (CH3052, CH3062) nộp báo cáo TN để lấy điểm giữa kỳ vào 9h -11h sáng thứ 3, thứ 6 tuần 38. Khi nộp báo cáo yêu cầu phải ký vào bảng điểm.
        Dự kiến thi cuối kỳ vào sáng thứ 7 tuần 39. Cụ thể lịch thi và DS thi BM sẽ TB lại sau.

LỊCH THÍ NGHIỆM BÙ HÓA LÝ 1 (CH3052)
        SV làm TN bù bắt đầu từ tuần 32. SV đăng ký làm bù tại BM vào 9h sáng thứ 3,  chiều thứ 5, 6 hàng tuần (gặp c. Hiên)
        Lịch thí nghiệm bù cụ thể như sau:
        Bài 1+2: buổi chiều thứ 2, 3,5,6 tuần 32, 34, chiều thứ 4 tuần 32
        Bài 3+4: buổi chiều thứ 2, 3,5,6 tuần 32, 33, chiều thứ 4 tuần 33
        Bài 5+6: buổi chiều thứ 2, 3,5,6 tuần 34, 34, chiều thứ 4 tuần 34

Chú ý : Mỗi bài được đăng ký tối đa 5 SV.
            Sau khi kết thúc TN đợt 3, BM sẽ xếp thêm lịch TN bù (xếp ưu tiên vào những buổi có số lượng SV đk đông nhất)


LỊCH NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1, 2 (CH3052, CH3062)
        SV thí nghiệm HL 1, 2 (CH3052, CH3062) nộp báo cáo TN để lấy điểm giữa kỳ vào 9h -11h sáng thứ 3, thứ 6 tuần 38. Khi nộp báo cáo yêu cầu phải ký vào bảng điểm.
        Dự kiến thi cuối kỳ vào sáng thứ 7 tuần 39. Cụ thể lịch thi và DS thi BM sẽ TB lại sau.

LỊCH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1, 2, 3, 4
        Hóa lý 1, 2 (CH3000, CH3010): thí nghiệm vào các chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6 tuần 32, 33, 34
        Hóa lý 3 (CH3020) thí nghiệm vào sáng thứ 3 tuần 31, 32
        Hóa lý 4 (CH3030) thí nghiệm vào sáng thứ 3 tuần 33, 34
        Hóa lý 2 (CH3062) thí nghiệm lùi lại 1 tuần tức là bắt đầu từ tuần 31
Chú ý: SV  Hóa lý 1, 2, 3, 4 (CH3000, CH3010, CH3020, CH3030) ĐK trước khi làm TN vào 9h-11h sáng thứ 6 hàng tuần (gặp c. Hoài)
            Bảo vệ TN vào 9h sáng thứ 3 tuần 39


LỊCH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1 (CH3052) ĐỢT 3
        Theo ĐK trên trang sis đợt 3 bắt đầu từ tuần 30. Nhưng SV sẽ đi thí nghiệm từ tuần 32 đến 34. Buổi chiều làm từ 13h00
        Danh sách chia tổ theo bài TN SV xem tai đây  


THÔNG BÁO ĐIỂM HỌC KỲ 2012-1

Hiện đã có điểm một số môn SV có thể xem tại đây 

THÔNG BÁO LỊCH THI THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)                                          (14/12/2012)
    BM Hóa lý tổ chức thi môn thí nghiệm HL2 vào 8h30 sáng thứ 7 (22/12/2012). Danh sách theo phòng thi SV xem theo đường link dưới đây. Danh sách được xếp thứ tự theo A,B, C 
            Phòng T-412 , T-506 , T507, T508 , T509 
    ( Để xem danh sách, các bạn kick theo đường link màu xanh ở trên để vào google docs. Sau khi đã vào được web theo link thì ấn tổ hợp phím tắt Ctrl+S để download xuống)
Sinh viên phải nộp lại báo cáo thí nghiệm khi đi thi cho giám thị.
Hình thức thi:  trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút. Trắc nghiệm gồm các câu về lý thuyết và bài tập tính toán.

BÀI TẬP HÓA LÝ (DÀNH CHO KHỐI SINH HỌC- TP)                                      (22/10/2012)
    Bài tập lớn dành cho khối Sinh học-TP để tính điểm giữa kỳ

 ĐĂNG KÝ XÉT ĐƠN BẢO LƯU                                           (25/9/2012)
    Những sinh viên học lại Hóa lý 1, 2, 3, 4, Hóa lý công nghệ sinh học, vật liệu đã tham gia thí nghiệm đăng ký bảo lưu tại đây . Thời gian bảo lưu từ 25/9/2012 đến 1/11/2012.

 DANH SÁCH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)         (17/9/2012)

    Dách sách thí nghiệm đợt 2  có bổ sung và thay đổi 

 DANH SÁCH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)         (4/9/2012)      
    Sau đợt đăng ký chính và đăng ký bổ sung BM chốt lại danh sách thí nghiệm như sau:
    Sau khi xử lý thông tin BM phát hiện:
     + Có 2 bạn trùng MSSV là 20103015. Yêu cầu 2 bạn có cùng MSSV trên xác nhận lại thông tin cho chính xác.
     + Một số SV vẫn vi phạm lỗi ĐK 2 buổi khác nhau. Những SV vi phạm đợt ĐK bổ sung sẽ không được ĐK TN nữa (những SV bị đánh dấu đỏ)
    Những thắc mắc về danh sách TN gửi về hòm thư BM hoaly.bk@gmail.com. (yêu cầu ghi rõ họ tên, MSSV, buổi TN đã ĐK) hoặc tại BM vào sáng thứ 6 hàng tuần. BM không xử lý thắc mắc qua điện thoại.
    Các SV kiểm tra thông tin đăng ký và thông báo lại cho BM qua email hoaly.bk@gmail.com trước 6/9/2012. Khi chuyển xuống phòng ĐT những thông tin sai sẽ bị hủy.
    Đây là danh sách TN cuối cùng. BM không xử lý các trường hợp thay đổi và đăng ký thí nghiệm nào nữa.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNGTHÍ NGHIỆM  HL2 (CH3062)    (29/8/2012)
    Theo yêu cầu của một số bạn, buổi thí nghiệm sáng thứ 4 đợt 2 sẽ vân được tổ chức. Những bạn phải đăng ký lại và chưa đăng ký khẩn trương đăng ký bổ sung vào đợt 2 trên web và đợt 1 qua email BM.
    Sinh viên kiểm tra MSSV, nếu có sai sót thì phải báo lại cho BM trước 6/9. Sau 6/9/2012, BM sẽ gửi danh sách TN xuống phòng đào tạo. SV nào đăng ký sai thông tin sẽ bị hủy.
    

  THÔNG BÁO HOÃN THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)          (29/8/2012)
    Sinh viên thí nghiệm vào sáng thứ 3 sẽ lùi thí nghiệm xuống 1 tuần, tức là bắt đầu thí nghiệm từ tuần thứ 5 (11/9/2012). Các buổi thí nghiệm sáng thứ 4, 5, 6 vẫn bắt đầu từ tuần 4.

    DANH SÁCH THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)                        (28/8/2012)
    Đợt 1 
    Đợt 2 
    Sinh viên xem danh sách chia tổ theo link trên. Do số lượng sinh viên đăng ký vào sáng thứ  5 ít nên  buổi TN này sẽ bị hủy. Các bạn đã đăng ký vào buổi này có thể đăng ký lại vào buổi khác.
    SV đăng ký không đúng mẫu, và đăng ký 2 buổi khác nhau (được đánh dấu đỏ) đã bị xóa tên và phải đăng ký lại.
    SV ĐK đợt 1, muốn thay đổi lịch TN thì đăng ký qua email BM hoaly.bk@gmail.com. Khi ĐK phải ghi rõ MSSV, buổi TN đã đăng ký.
    SV chưa đăng ký hoặc phải đăng ký lại có thể  ĐK bổ sung vào các sáng thứ 3, 4, 6 Đ2 trên website này, hoặc đợt 1 (đợt 1 còn những buổi < 48SV)( xem danh sách trên) qua email BM.
    Thời gian ĐK bổ sung từ 28/8 đến 31/8 

  ĐIỂM THI HÓA LÝ 1 (Cấu tạo chất) Kỳ 2011-3
    Điểm QT 

    THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 2 (CH3062)                                                                                   (20/8/2012)
    Bộ môn Hóa lý bắt đầu cho sinh viên đăng ký thí nghiệm HL2 từ ngày 20/8/2012 đến 26/8/2012. Sau khi hết hạn đăng ký, BM sẽ đưa danh sách chia tổ TN và thông báo hủy những buổi TN có số SV đăng ký < 20 SV. Sinh viên chú ý thông báo để đăng ký lại vào buổi khác. 
(những bạn đăng ký bị lặp nhiều lần trong một buổi do lỗi mạng hay vì lý do nào đó thì khi kiểm tra BM sẽ xóa những tên bị lắp, chứ không hủy đăng ký của các bạn. Chỉ những bạn đăng ký 2 buổi khác nhau thì sẽ bị hủy)
                                                                                                                                    

    Bộ môn hóa lý tổ chức thí nghiệm cho hai môn Hóa lý 3 và Hóa lý 1. Thí nghiệm của hai môn này là điều kiện để thi kết thức học phần. Lịch thí nghiệm là sáng thứ 4 và sáng thứ 5. Sinh viên đăng ký một trong hai buổi này. Đây là lịch thí nghiệm dự kiến. Tùy vào số lượng sinh viên đăng ký, lịch có thể thay đổi.
    Những sinh viên đã thí nghiệm hai môn này rồi thì có thể đăng ký xét bảo lưu tại đây.


    Hiện đã có điểm một số môn sinh viên xem điểm theo đường link trên

  THÔNG BÁO DANH SÁCH THI THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1 (CH3052)
      Thời gian thi: 8h thứ 7 ngày 26/5/2012
       Địa điểm thi: D5 các phòng 103, 104, 203, 204, 205
       Sinh viên xem danh sách thi theo đường link màu xanh ở trên.
        Khi đi thi, sinh viên phải nộp bài báo cáo thí nghiệm.

     THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THÍ NGHIỆM HÓA LÝ 1 (CH3052)

    Dự kiến, Bm Hóa lý sẽ tổ chức thi kết thúc học phần thí nghiệm hóa lý 1 (CH3052) vào sáng thứ 7 (19/5/2012).  Địa điểm và thời gian thi cụ thể sẽ thông báo sau. Sinh viên chú ý khi đi thi phải mang theo tập báo cáo thí nghiệm. Điểm bài báo cáo thí nghiệm được lấy làm điểm quá trình.
Do lịch bảo vệ TN hóa Vô cơ bị trùng với lịch thi TN hóa lý 1 nên sẽ hoãn thi đến sáng thứ 7 (26/5/2012)

 
THÔNG BÁO THÍ NGHIỆM BÙ
Hóa lý 1 thí nghiệm bù vào chiều thứ 3 (17/4/2012)
Lớp môi trường thí nghiệm bù vào chiều thứ 5 (19/4/2012)

THÔNG BÁO HOÃN KIỂM TRA GIỮA KỲ HÓA LÝ 1 (CH3050)
    Buổi kiểm tra giữa kỳ hóa lý 1 thứ 7 ngày 07/4/2012 được hoãn lại và chuyển sang thứ 7 ngày 14/04/2012
 


TB hủy các buổi thí nghiệm hóa lý Hóa lý 1, 2 (CH3000, CH3010 ) K52,53                                                            (01/3/2012)
        Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ yêu cầu nên các buổi thí nghiệm này sẽ bị hủy. Nhưng sinh viên đã đăng ký sẽ được xếp thí nghiệm vào chiều thứ 5 tuần 30-31. Các bạn xem danh sách sinh viên thí nghiệm hóa lý 1,2 (CH3000) K52, 53  tại đây.    

     TB Đăng ký thí nghiệm bù hóa lý 1 (CH3052)                                                                              (01/3/2012)
    Sinh viên đăng ký thí nghiệm bù hóa lý 1 (CH3052) theo link trên

    Sinh vên xem danh sách chia tổ  thí nghiệm theo đường link trên. Sinh viên phải chuẩn bị kỹ bài theo danh sách chia tổ trước khi đi thí nghiệm. Sinh viên xem hướng dẫn thí nghiệm và thứ tự bài thí nghiệm theo link. Chú ý các tổ thí nghiệm sẽ làm thí nghiệm theo thứ tự bài mà bộ môn đã TB trên website này, chứ không phải theo tài liệu TN

    TB hủy buổi thí nghiệm hóa lý 1 (CH3052) sáng thứ 6 - Đợt 2                                                                  (27/02/2012)
       Vì số lượng sinh viên đăng ký TN HL1  (CH3050) vào sáng thứ 6 đợt 2 không đủ yêu cầu, nên buổi thí nghiệm này sẽ bị hủy. Những sinh viên đã đăng ký vào sáng T6 phải đăng ký lại vào buổi khác.


     TB Tài liệu thí nghiệm                                                                                                                        (06/02/2012)


       Đăng ký thí nghiệm hóa lý 1 (CH3052) Đợt 2                                                       (20/02/2012)

   Thời gian đăng ký TN Hóa lý 1 (CH3050) đợt 2 từ 20/02 đến 09/02/2012. Sau khi hết hạn đăng ký, BM sẽ đưa danh sách chia tổ TN và thông báo hủy những buổi TN có số SV đăng ký < 20 SV. Sinh viên chú ý thông báo để đăng ký lại vào buổi khác. 

    TB Đăng ký thí nghiệm Hóa lý 1, 2 (CH3000, ) K52,53                                                                 (13/02/2012)
      Sinh viên K52,53 học lại hóa lý 1, 2 đăng ký thí nghiệm từ 13/02/2012 đến 24/2/2012
 
    TB Đăng ký xét đơn Bảo lưu                                                                                   (10/02/2012)

    TB Danh sách chia tổ thí nghiệm Hóa lý 1 (CH3052) Đợt 1                              (07/02/2012)
    Sinh viên xem danh sách chia tổ TN theo link trên. Sinh viên nào hủy đăng ký, thay đổi lịch hoặc chỉnh sửa thông tin thì báo với BM qua email  hoaly.bk@gmail.com trước ngày 13/02/2011. Sinh viên xem hướng dẫn chuẩn bị thí nghiệm tại đây

 TB Bổ sung điểm thi TN Hóa lý 2 (CH3062)                                                         (06/02/2012)

   TB Ngừng Đăng ký TN Hóa lý 1 (CH3052) đợt 1                                                                      (03/02/2012)
        Do số lượng sinh viên đăng ký đợt 1 đã kín, nên BM ngừng cho SV đăng ký thí nghiệm. Những sinh viên đăng ký mà vượt quá số lượng yêu cầu sẽ bị hủy và phải đăng ký lại vào đợt 2 (18/02 đến 29/02/2012)

    TB Đăng ký lại TN Hóa lý 1 (CH3052)
        Những sinh viên đăng ký vào Thứ 5Thứ 3 quá số lượng yêu cầu chú ý đăng ký lại vào buổi khác.

    TB Đăng ký thí nghiệm hóa lý 1 (CH3052)                                                             (02/02/2012) 
       Thời gian đăng ký TN Hóa lý 1 (CH3050) đợt 1 từ 02/02 đến 09/02/2012. Sau khi hết hạn đăng ký, BM sẽ đưa danh sách chia tổ TN và thông báo hủy những buổi TN có số SV đăng ký < 20 SV. Sinh viên chú ý thông báo để đăng ký lại vào buổi khác. 
Sinh viên có thể đưa ra buổi thí nghiệm dự kiến tại đây, BM sẽ xem xét và lập lịch bổ sung.

    TB điểm thi học kỳ Hóa lý 2, SH-TP, Hóa lý 4                                                       (14/01/2011)

   TB điểm thi một số môn                                                                                              (9/01/2011)

    TB đăng ký thí nghiệm học kỳ 2011-2                                                                     (5/01/2011)