Hóa phân tích

  1. Hoá môi trường - ThS. Huỳnh Ngọc Phương Mai

  Nguồn phát hành:  GREE, 2008

  Sơ lược:

  Theo nguyện vọng đông đảo của tất cả các sinh viên, cán bộ ngành môi trường. Sau một thời gian biên soạn và hiệu chỉnh, GREE xin giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình Hoá Môi Trường. Bộ giáo trình này gồm các phần sau:

  Chương 1. pH

  Chương 2. Độ acid
  Chương 3. Độ kiềm
  Chương 4. Oxy hòa tan
  Chương 5. Nhu cầu oxy sinh hoá
  Chương 6. Nhu cầu oxy hóa học
  Chương 7. Sắt & mangan
  Chương 8. Sulfate
  Chương 9. Phosphorus & phosphate

  Download (1.3 MB)

  2. Hoá học môi trường - Hoàng Thái Long

  Nguồn phát hành:  Đại học Khoa học Huế, 2007

  Sơ lược:

  Trang bìa
  Chương 1. Mở đầu
  Chương 2. Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển
  Chương 3. Thủy quyển và ô nhiễm môi trường nước
  Chương 4. Địa quyển và ô nhiễm môi trường đất
  Chương 5. Hóa chất độc trong môi trường
  Tài liệu tham khảo

  Download (3.0 MB)

  3. Modern Analytical Chemistry - David Harvey

  Nguồn phát hành:  DePauw University, 2008

  Sơ lược:

  Tài liệu về hóa phân tích, có bài tập để thực hành.

  Chapter 1. Introduction
  Chapter 2. Basic Tools of Analytical Chemistry
  Chapter 3. The Language of Analytical Chemistry
  Chapter 4. Evaluating Analytical Data
  Chapter 5. Calibrations, Standardizations, and Blank Corrections
  Chapter 6. Equilibrium Chemistry
  Chapter 7. Obtaining and Preparing Samples for Analysis
  Chapter 8. Gravimetric Methods of Analysis
  Chapter 9. Titrimetric Methods of Analysis
  Chapter 10. Spectroscopic Methods of Analysis
  Chapter 11. Electrochemical Methods of Analysis
  Chapter 12. Chromatographic and Electrophoretic Methods
  Chapter 13. Kinetic Methods of Analysis
  Chapter 14. Developing a Standard Method
  Chapter 15. Quality Assurance
  Appendixes

  Download (5.2 MB)

  4. Sai số trong hoá học phân tích - TS. Tạ Thị Thảo

  Nguồn phát hành:  Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HN, 2008

  Sơ lược:

  Chương 1. Các dạng sai số trong hoá phân tích
  Chương 2. Thống kê mô tả
  Chương 3. Hàm phân bố và chuẩn phân bố
  Chương 4. Các phương pháp kiểm tra thống kê
  Chương 5. Phân tích phương sai
  Chương 6. Phân tích tương quan  và phân tích hồi quy
  Chương 7. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng  trong phòng thí nghiệm phân tích

  Download (1.1 MB)

  5. Thí nghiệm hoá phân tích

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2008

  Sơ lược:

  Lời nói đầu
  Những điều cần biết khi tiến hành phân tích định lượng
  Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản khi làm thí nghiệm phân tích định lượng
  Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm

  Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học
  Chương I: Phân tích bằng phương pháp trọng lượng
  Chương II: Phân tích bằng phương pháp thể tích

  Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa lý
  Chương 1: Phương pháp trắc quang
  Chương 2: Phương pháp điện phân
  Chương 3: Phương pháp cực phổ
  Chương 4: Phương pháp điện thế
  Chương 6: Phương pháp chiết – đo quang

  Tài liệu tham khảo

  Download (3.1 MB)

  6. Hoá phân tích
  Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, 2008

  Sơ lược:

  Chương 1. Đại cương về hoá phân tích
  Chương 2. Khái niệm và định luật cơ bản dùng trong hoá phân tích
  Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng
  Chương 4. Đại cương về phương pháp phân tích
  Chương 5. Phương pháp chuẩn độ Acid – Bazơ
  Chương 6. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử
  Chương 7. Phương pháp chuẩn độ tạo tủa
  Chương 8. Phương pháp chuẩn độ phức chất
  Chương 9. Phương pháp chuẩn độ điện thế
  Chương 10. Phương pháp quang phổ hấp thu thấy được

  Download (1.0 MB)

  7. Độc học Môi trường - Hoàng Trọng Sĩ

  Nguồn phát hành:  Đại học Y Dược Huế, 2003

  Sơ lược:

  Chương 1. Đại cương về độc học và độc học môI trường
  Chương 2. Tác động của độc chất đối với cơ thể sống
  Chương 3. Sự biến đổi và vận chuyển chất độc trong môi trường
  Chương 4. Độc tính và đánh giá độc tính
  Chương 5. Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiễm độc

  Download (1.2 MB)

  8. Cơ sở hoá học phân tích - Lâm Ngọc Thụ

  Nguồn phát hành:  Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

  Sơ lược:

  Chương 1. Mở đầu
  Chương 2. Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích
  Chương 3. Các phản ứng hóa học trong hóa học phân tích
  Chương 5. Độ tan của kết tủa
  Chương 6. Quá trình tạo thành kết tủa
  Chương 7. Phân tích trọng lượng
  Chương 8. Mở đầu về phân tích thể tích
  Chương 9. Chuẩn độ kết tủa
  Chương 10. Lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản
  Chương 11. Đường chuẩn độ những hệ Axit – Bazơ phức tạp
  Chương 12. Chuẩn độ Axit – Bazơ trong môi trường không nước
  Chương 13. Chuẩn độ tạo phức
  Chương 14. Chuẩn độ Oxi hóa khử
  Chương 15. Phân hủy và hòa tan mẫu.
  Chương 16. Loại bỏ các tác dụng cản trở

  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  Download (2.8 MB)

  9. Cơ sở hoá tinh thể - Trinh Hân, Ngụy Tuyết Nhung

  Nguồn phát hành:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

  Sơ lược:

  Lời nói đầu
  Chương 1 Chất kết tinh với bản chất dị hướng, mặt tinh thể
  Chương 2 Hình thái tinh thể
  Chương 3 Hình học cấu trúc tinh thể
  Chương 4 Khái niệm cơ bản của hoá học tinh thể
  Chương 5 Đặc điểm cấu trúc tinh thể thực
  Chương 6 Hóa học tinh thể của một số khoáng vật tạo đá

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1: Mở đầu
  Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
  Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
  Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
  Chương 5: Phân tích các thông số sinh hoá
  Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
  Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí

  Download (790.2 kB)

  11. Thực hành Phân tích định lượng 
  Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp 4

  Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1: Phương pháp phân tích thể tích
  Phần 1: Phương pháp axit –  bazơ
  Phần 2: Phương pháp oxi hóa –  khử
  Phần 3: Phương pháp chuẩn độ phức chất
  Phần 4: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng

  Download (243.1 kB)

  12. Hoá phân tích

  Nguồn: Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

  Nguồn phát hành:  Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2009

  Sơ lược:

  Giới thiệu môn học
  Các hình thức hoạt động học tập chính trong môn học
  Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học

  Bài 1: Khái niệm cơ bản. (Hệ thống phân tích định tính)
  Bài 2: Phân tích định tính Cation nhóm 1
  Bài 3: Phân tích định tính Cation nhóm 2
  Bài 4: Phân tích định tính Cation nhóm 3
  Bài 5: Phân tích khối lượng. (Phân tích định lượng khối lượng)
  Bài 6: Phân tích thể tích
  Bài 7: Phân tích định lượng acid – bazơ
  Bài 8: Phân tích định lượng oxy hoá khử
  Bài 9: Phân tích định lượng tạo phức
  Bài 10: Phân tích định lượng tạo tủa

  Download (2.8 MB)

  13. Hoá học môi trường
  Nguồn: Trường Đại học An Giang

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học An Giang, 2009

  Sơ lược:

  Giới thiệu chung
  Chương 1 Hóa học của khí quyển (Atmosphere Chemistry)
  Chương 2 Hóa học của địa quyển (Soil Chemistry)
  Chương 3 Hóa học của thủy quyển (Water Chemistry)
  Chương 4 Các chu trình trong tự nhiên
  Phụ lục tiêu chuẩn Việt Nam
  Tài liệu tham khảo

  Download (3.4 MB)

  14. Bài giảng Đại cương về sắc ký khí - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh
  Nguồn phát hành:
  Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 2000

  Sơ lược:

  Sắc ký khí (gas chromatography) là phương pháp tách dựa trên 2 quá trình hấp phụ và giải hấp phụ xảy ra liên tục giữa 2 pha: pha tĩnh (thường là rắn hoặc lỏng), pha động (là khí). Tài liệu cung cấp những kiến thức căn bản về Sắc ký khí:
   - Sơ đồ khối của một máy sắc ký khí
   - Sơ đồ một hệ sắc ký với đầu dò FID
   - Máy sắc ký với bộ tiêm mẫu tự động
   - Các phương trình và đại lượng cơ bản trong sắc ký khí
   - Các loại cột dùng trong sắc ký khí
   - Pha tĩnh dùng cho cột sắc ký

  Download (856.0 kB)

  15. Đại cương về Sắc ký lỏng - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2000

  Sơ lược:

  • Sơ đồ khối của một máy sắc ký lỏng
  • Nguyên tắc của bơm sắc ký lỏng
  • Hệ thống loại nhiễu của bơm
  • Các loại cột dùng trong sắc ký lỏng ..

  Download (742.7 kB

  16. Các quá trình tách trong sắc ký lỏng - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 2000

  Sơ lược:

  - Một số lọai sắc ký
  - Ưu điểm của phương pháp sắc ký
  - HPLC
  - Hỗn hợp chất tách khỏi nhau thế nào ?
  - Tương tác giữa chất phân tích và vật liệu nhồi ..
  - Ưu và nhược điểm của chế độ Gradient

  Download (532.6 kB)

  17. Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử - Phạm Luận

  Nguồn phát hành:  Đại học quốc gia Hà Nội, 2009

  Sơ lược: In Lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung.

  Lời mở đầu

  Phần I
  Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
  Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
  Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
  Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
  Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
  Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

  Phần II
  Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
  Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
  Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
  Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
  Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
  Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

  Tài liệu tham khảo

  Download (3.0 MB)

  18. Giáo trình Hoá phân tích - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn (chủ biên)

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

  Sơ lược:

  Lời nói đầu
  Chương I: Các khái niệm cơ bản của Hoá phân tích
  Chương II: Phân tích khối lượng
  Chương III: Phân tích thể tích
  Chương IV: Phân tích công cụ
  Chương V: Sai sô trong Hoá phân tích

  Tài liệu tham khảo
  Các bảng phụ lục

  Download (1.2 MB)

  19. Hoá học phân tích - Lê Thị Mùi
  Nguồn phát hành:
  Trường ĐHSP Đà Nẵng, 2009

  Sơ lược:

  Lời mở đầu
  Chương 1. Dung dịch chất điện ly- Cân bằng hóa học
  Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích 
  Chương 3. Cân bằng axít - bazơ. Chuẩn độ axít bazơ
  Chương 4. Cân bằng oxy hóa - khử. Chuẩn độ oxy hóa - khử
  Chương 5. Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích. Chuẩn  độ Complexon
  Chương 6. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
  Chương 7. Sai số trong phân tích định lượng hóa học

  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  Download (1.7 MB)

  20. Hoá phân tích: Lý thuyết và thực hành - PGS.TSKH. Lê Thành Phước - CN. Trần Tích (chủ biên)

  Nguồn phát hành:  Bộ Y tế, 2010

  Sơ lược: Sách đào tạo Trung học Dược.

  Lời giới thiệu
  Phần I. Lý thuyết phân tích định tính
  Phần II. Thực hành phân tích định tính
  Phần III. Lý thuyết phân tích định lượng
  Phần IV. Thực hành phân tích định lượng

  Phần phụ lục
  Giải đáp bài tập 
  Tài liệu tham khảo

  Download (5.4 MB)

  21. Hoá phân tích - Đặng thị Vĩnh Hòa

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2010

  Sơ lược: Dành cho sinh viên ngành môi trường.

  Phần I. Cơ sở lý thuyết chung
  Chương i. Giới thiệu về hóa phân tích
  Chương ii. Cân bằng hóa học định luật bảo toàn nồng độ
  Chương iii. Acid và baz – phản ứng trao đổi proton
  Chương iv. Phức chất trong dung dịch
  Chương v. Phản ứng kết tủa
  Chương vi. Phản ứng oxy hóa - khử

  Phần II. Phân tích định lượng
  Chương ii. Phương pháp phân tích thể tích
  Chương iii. Phương pháp trung hòa
  Chương iv. Phương pháp tạo phức
  Chương v. Phương pháp chuẩn độ kết tủa.
  Chương vi. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử

  Download (1.7 MB)

  22. Hỗn hợp phức chất - Lê Chí Kiên

  Nguồn phát hành: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1. Mở đầu về hóa học phức chất 
  Chương 2. Cấu tạo của phức chất
  Chương 3. Liên kết hóa học trong phức chất
  Chương 4. Tốc  độ và cơ chế phản  ứng của phức chất
  Chương 5. Các phương pháp nghiên cứu phức chất
  Chương 6. Tổng hợp phức chất

  Download (3.4 MB)

  23. Giáo trình Hoá học đất - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

  Sơ lược:

  Phần mở đầu
  Chương 1. Thành phần hoá học của đất
  Chương 2. Các khoáng vật của đất
  Chương 3. Chất hữu cơ của đất
  Chương 4. Dung dịch đất
  Chương 5. Hấp phụ của đất
  Chương 6. Khả năng trao đổi cation của đất
  Chương 7. Các hợp chất nhôm và vấn đề độ chua.
  Chương 8. Hiện tượng điện hoá
  Chương 11. Độ chua của đất

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

  Sơ lược:

  Lời mở đầu
  Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng
  Chương 2. Sai số trong phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học
  Chương 3. Phân tích khối lượng và đại cương về phân tích thể tích
  Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axít-bazơ
  Chương 5. Phương pháp chuẩn độ tạo phức
  Chương 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
  Chương 7. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử
  Chương 8. Một số phương pháp tách và làm giàu trong hóa phân tích
  Chương 9. Một số vấn đề cơ sở của kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích

  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  Download (1.5 MB)

  25. Hóa phân tích 3 - Tổng hợp Hóa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Quy Nhơn, 2009

  Sơ lược:

  Mở đầu
  Chương I. Đại cương về phân tích thể tích
  Chương II. Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ
  Chương III. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử
  Chương IV. Phương pháp chuẩn độ tạo phức
  Chương V. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
  Chương VI. Phân tích khối lượng
  Chương VII. Sai số trong phân tích xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học

  Download (979.3 kB)

  26. Hóa phân tích
    Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP)

  Nguồn phát hành:  Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010

  Sơ lược:

  Tài liệu dạy nghề Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu, trình độ lành nghề.

  Bài 1 : Các khái niệm cơ bản .
  Bài 2: Phân tích hệ thống cation nhóm 1 .
  Bài 3: Phân tích hệ thống cation nhóm 2
  Bài 4: Phân tích hệ thống cation nhóm 3
  Bài 5: Phân tích khối lượng .
  Bài 6: Phương pháp chuẩn độ thể tích .
  Bài 7: Phương pháp chuẩn độ acid – bazơ.
  Bài 8: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử .
  Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức. .
  Bài 10: Phương pháp chuẩn độ tạo tủa

  Hướng dẫn giải các bài tập bài .

  Download (1.3 MB)


  27. Cơ sở hóa học phân tích - Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi
  Nguồn phát hành:
  Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2010

  Sơ lược:

  Lời mở đầu

  Phần thứ nhất.
  Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học
  Chương 1. Cân bằng hóa học và hoạt độ
  Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
  Chương 3. Axit và bazơ - Phản ứng trao đổi proton
  Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axit bazơ - Phương pháp trung hòa
  Clzutmg 6. Phức chất trong dung dịch
  Cltuơng 7. Phản ứng kết tủa
  Chương 8. Phương pháp chuẩn độ kết tủa..

  Phân thứ hai.
  Các phương pháp công cụ
  Chương 12. Phương pháp đo độ dẫn điện ..
  Chương 29. Phương pháp sắc kí

  Tài liệu tham khảo

  Download (11.9 MB)

  28. Phân tích hợp chất bằng phương pháp đo quang phổ

  Nguồn phát hành:  Chưa xác định, 2010

  Sơ lược:

  Bài 1 : Phổ hồng ngoại
  Bài 2 : Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
  Bài 3 : Phổ nhiễm xạ tia X (XRD)

  Đáp án câu hổi và bài tập

  Tài liệu tham khảo

  Download (2.4 MB)

  29. Giáo trình Thực hành Phân tích công nghiệp 2 - Khoa Hoá

  Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2011

  Sơ lược:

  Hệ cao đẳng và trung cấp.

  Lời mở đầu
  Chương 1: Phân tích cao su
  Chương 2: Phân tích chất tẩy rửa
  Chương 3: Phân tích giấy
  Chương 4: Phân tích dầu khí
  Chương 5: Vật liệu dệt – nhuộm phương pháp xác định độ bền màu.

  Download (389.9 kB)

  30. Giáo trình Hóa học phân tích - TS. Nguyễn Đăng Đức

  Nguồn phát hành:  Đại học Thái Nguyên, 2010

  Sơ lược:

  Dùng cho các hệ không chuyên hóa.

  Phần thứ nhất - Cơ sở lý thuyết hóa phân tích
  Chương 1: Dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học
  Chương 2: Phản ứng axit - bazơ.
  Chương 3: Phản ứng tạo phức.
  Chương 4: Phản ứng kết tủa.
  Chương 5: Phản ứng oxy hoá - khử

  Phần thứ hai - Các phương pháp phân tích hóa học
  Chương 1 Phân tích khối lượng.
  Chương 2 Phân tích thể tích
  Chương 2 Đại cương về sắc ký
  Chương 3 Các phương pháp phân tích điện hoá.

  Phần thứ tư - Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm.

  Tài liệu tham khảo.

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Đà Lạt, 2011

  Sơ lược:

  Phần thứ 1. Giới thiệu về phân tích định lượng

  Phần thứ 2. Giới thiệu các Bài thực tập
   - Bài 1. Cách sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và thể tích
   - Bài 2. Phương pháp trung hòa (phương pháp chuẩn độ acidbaz)
   - Bài 3. Phương pháp trung hòa
   - Bài 4. Phương pháp oxy hóa – khử phép đo permanganat..
   - Bài 5. Phương pháp oxy hoá khử phép đo dicromat và iod
   - Bài 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
   - Bài 7. Phương pháp phân tích khối lượng
   - Bài 8. Phương pháp complexon.

  Download (616.6 kB)


  32. Bài giảng Hóa môi trường - Phạm Thị Hà, Lê Thị Mùi

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

  Sơ lược:

  Dùng cho Sinh viên chuyên Hóa Đại Học Đà Nẵng.

  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường
  Chương 2: Hóa học môi trường không khí
  Chương 3: Hóa học môi trường nước
  Chương 4: Hóa học môi trường đất

  Download (1.5 MB)

  33. Thực tập Phân tích Hoá học - Nguyễn Văn Ri - Tạ thị thảo

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG HN, 2006

  Sơ lược:

  Phần 1 - Phân tích định lượng hoá học cơ bản
  Chương 1 Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ
  Chương 2 Phương pháp chuẩn độ complexon
  Chương 3 Phương pháp chuẩn độ kết tủa tạo phức
  Chương 4 Các phương pháp oxi hoá - khử
  Chương 5 Phương pháp trọng lượng

  Phần 2 - Phân tích mẫu thực tế
  Chương 6 Phân tích hợp kim
  Chương 7 Phân tích các sản phẩm công nghiệp
  Chương 8 Phân tích môi trường
  Chương 9 Phân tích thực phẩm
  Chương 10 Các phụ lục

  Nguồn phát hành: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2008

  Sơ lược:

  Lời nói đầu
  §. Lấy mẫu và bảo quản mẫu
  §. Dung ung dịch chuẩn
  §. pH, EC, độ mặn
  §. Chất rắn
  §. Độ đục
  §. Độ màu
  §. Chloride
  §. Độ acid
  §. Độ kiềm
  §. Độ cứng tổng cộng
  §. Độ cứng calci
  §. Sắt
  §. Nitrogen – nitrite (N – NO2)
  §. Phosphate
  §. Oxi hòa tan (DO)
  §. Nhu cầu oxy sinh học ( biology oxygen demand – BOD)
  §. Nhu cầu oxi hóa học (chemical oxygen demand – COD)

  Tham khảo thêm : Mangan, Nitrogen-nitrate (NO3-), Nitrogen – ammonia (NH3), Nitrogen – organic, chlorine – Cl2

  Download (660.9 kB)

  35. Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng các phương pháp hoá học -
  Nguyễn thị Như Mai - Đặng thị Vĩnh Hòa

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2011

  Sơ lược:

  Phần thứ 1. Giới thiệu về phân tích định lượng

  Phần thứ 2. Giới thiệu các Bài thực tập
   - Bài 1. Cách sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và thể tích
   - Bài 2. Phương pháp trung hòa (phương pháp chuẩn độ acidbaz)
   - Bài 3. Phương pháp trung hòa
   - Bài 4. Phương pháp oxy hóa – khử phép đo permanganat..
   - Bài 5. Phương pháp oxy hoá khử phép đo dicromat và iod
   - Bài 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
   - Bài 7. Phương pháp phân tích khối lượng
   - Bài 8. Phương pháp complexon.

  Download (616.6 kB)

  36. Bài giảng Phân tích công cụ - Lê Thị Mùi

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2008

  Sơ lược:

  Chương 1: Phương pháp đo độ dẫn điện
  Chương 2: Phương pháp phân tích đo điện thế
  Chương 3: Phương pháp cực phổ cổ điển
  Chương 4: Phương pháp cực phổ xung
  Chương 5: Các phương pháp phân tích điện hóa hòa tan
  Chương 6: Phổ hấp thu phân tử UV - VIS
  Chương 7: Phổ phát xạ nguyên tử
  Chương 8: Phổ hấp thụ nguyên tử
  Chương 9: Phương pháp phân tích sắc ký

  Download (3.9 MB)

  37. Bài giảng Cơ sở lý thuyết Hóa phân tích 1 - Trần Mai Liên

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011

  Sơ lược:

  Chương 1: Nhập môn hóa phân tích
  Chương 2: Cân bằng hóa học
  Chương 3: Phản ứng axit - bazơ
  Chương 4: Phản ứng phức chất
  Chương 5: Phản ứng kết tủa
  Chương 6: Phản ứng oxy hóa khử
  Chương 7: Cân bằng giữa hai dung môi không trộn lẫn - Sự chiết

  Download (1.2 MB)

  38. Bài giảng Phân tích môi trường - Bộ môn Kỹ thuật môi trường

  Nguồn phát hành:  Bài giảng, 2006

  Sơ lược:

  Chương I: Chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường
  Chương II: Các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường
  Chương III: Xử lý mẫu
  Chương IV: Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường
  Chương V: Các thí nghiệm và thực hành

  Download (844.5 kB)

  39. Bài giảng Phương pháp lấy mẫu .và xử lý mẫu phân tích - Trần Mai Liên

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

  Sơ lược:

  Giới thiệu
  Chương 1. Mẫu phân tích, lấy mẫu và quản lý mẫu
  Chương 2. Những vấn đề cơ sở của các kỹ thuật xử lý mẫu
  Chương 3. Xử lý mẫu để xác định các kim loại và phi kim
  Chương 4. Xử lý mẫu để xác định các chất hữu cơ
  Chương 5. Xử lý mẫu để phân tích mẫu môi trường

  Download (950.1 kB)

  40. Bài giảng Hoá phân tích - Trần T Phương Thảo

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2010

  Sơ lược:

  Chương 1. Đại cương về hóa phân tích
  Chương 2. Một số kiến thức cần cho hoá phân tích
  Chương 3. Hằng số đặc trưng của các cân bằng hoá học đơn giản trong nước
  Chương 4. Hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước
  Chương 5. Xử lý kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê
  Chương 6. Phương pháp phân tích khối lượng
  Chương 7. Phương pháp phân tích thể tích
  Chương 8. Khái quát về các phương pháp phân tích phổ nghiệm
  Chương 9. Phổ tử ngoại & khả kiến
  Chương 10. Phổ nguyên tử
  Chương 11. Khái quát về phương pháp phân tích điện hoá
  Chương 12. Phương pháp phân tích đo điện thế
  Chương 13. Phương pháp điện khối lượng và phương pháp đo điện lượng

  Download (3.6 MB)

  41. Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Trần Mai Liên

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

  Sơ lược:

  Chương1: Mở đầu
  Chương 2: Số đo trong đo lường
  Chương 3: Dụng cụ đo thể tích và tỷ trọng
  Chương 4: Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, pH
  Chương 5: Một số thiết bị thông thường – Phương pháp sử dụng và hiệu chuẩn
  Chương 6: Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm

  Download (1.4 MB)

  42. Bài giảng Hóa phân tích  Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
  Nguồn phát hành:
  Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

  Sơ lược:

  Chương 1: Đại cương về hóa phân tích
  Chương 2: Phân tích định tính
  Chương 3: Phân tích thể tích
  Chương 4: Phương pháp phân tích trọng lượng
  Chương 5: Các phương pháp phân tích hóa lý

  Download (1.0 MB)

  43. Bài giảng Hoá vô cơ phân tích - Phan Thị Hải

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1: Đại cương về hoá học phân tích .
  Chương 2: Phương pháp phân tích trọng lượng .
  Chương 3: Phân tích thể tích.
  Chương 4: Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ
  Chương 5: Phương pháp chuẩn độ kết tủa.
  Chương 6: Phương pháp tạo phức .
  Chương 7: Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử
  Chương 8: Phân tích công cụ.
  Chương 9: Sai số trong hoá học phân tích

  Download (1.1 MB)

  Tổng kích thước gói: 1.1 MB

  44. Đại cương hóa học phân tích - Lê Thị Hường

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng

    Sơ lược:

  Chương 1: Dung dịch chất điện ly. Cân bằng hóa học.
  Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng và phân tíc thể tích .
  Chương 3: Cân bằng axit - bazơ. Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ
  Chương 4: Cân bằng oxi hóa khử. Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử
  Chương 5: Phức chất. Phương pháp chuẩn độ complexon .
  Chương 6: Cân bằng trong dung dịch chất ít tan. Chuẩn độ kết tủa
  Download (821 KB)

   

  45. Đại cương hóa học phân tích định lượng- Lê Thị Hường

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng

    Sơ lược:

  Chương 1: Mở đầu. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng.
  Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích .
  Chương 3: Cân bằng axit - bazơ. Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ
  Chương 4: Phương pháp chuẩn độ complexon 
  Chương 5: Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử.
  Chương 6: Phương pháp Chuẩn độ kết tủa
  Download (459 KB)

   

          HOME                HÓA ĐẠI CƯƠNG                HÓA VÔ CƠ                HÓA HỮU CƠ                HÓA PHÂN TÍCH

  Comments