Hóa hữu cơ

  1. Bài giảng Hoá hữu cơ - Phan Thị Diệu Huyền

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009

  Sơ lược:

  Chương I. Một số nội dung cơ bản của lý thuyết hóa hữu cơ
  Chương II. Hydrocacbon
  Chương III. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
  Chương IV. Hợp chất cacbonyl - gluxit
  Chương V. Axit cacboxylic - dẫn xuất của axit

  Tài liệu tham khảo

  Download (1.3 MB)
  2. Giáo trình Tổng hợp hữu cơ – hóa dầu - ThS. Trần Thị Hồng

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

  Sơ lược:

  Chương 1: Nguồn nguyên liệu
  Chương 2: Các quá trình cơ bản của tổng hợp hữu cơ
  Chương 3: Tổng hợp từ axetylen
  Chương 4: Tổng hợp từ metan và các parafin khác
  Chương 5: Tổng hợp từ etylen
  Chương 6: Tổng hợp từ propylen và buten
  Chương 7: Tổng hợp từ benzen, toluen, xylen (btx)
  Chương 8: Tổng hợp chất tẩy rửa
  Chương 9: Tổng hợp thuốc trừ sâu

  Tài liệu tham khảo

  Download (2.0 MB)


  3. Thực hành Hoá hữu cơ - Ng. Lê Tuấn - Hg. Nữ Thuỳ Liên - Ng. Thị Việt Nga

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Quy Nhơn, 2009

  Sơ lược:

  Lời nói đầu

  Phần I - ĐẠI CƯƠNG
  Chương 1 Những quy tắc làm việc trong Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ
  Chương 2 Những ky năng thí nghiệm cần thiết
  Chương 3 Phương Pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
  Chương 4 Phương Pháp xác định các hằng số vật lý của các hợp chất hữu cơ

  Phần II A. THÍ NGHIỆM LƯỢNG NHỎ
  Chương 1 Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
  Chương 2 Hyđrocacbon no, không no, thơm
  Chương 3 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Chương 4 Ancol, Phenol, ete
  Chương 5 Anđehit, xeton
  Chương 6 Axit cacboxylic và dẫn xuất của nó
  Chương 7 Amin
  Chương 8 Hợp chất dị vòng
  Chương 9 Hiđroxiaxit và xetoaxit
  Chương 10 Gluxit
  Chương 11 Aminoaxit và Protein
  Chương 12 Polime tổng hợp

  Phần II B. THÍ NGHIỆM LƯỢNG LỚN
  Chương 1 Phản ứng thê hiđroxi bằng halogen - Tổng hợp etyl bromua
  Chương 2 Phản ứng sunfo hóa hiđrocacbon thơm - Tong hợp natri benzensunfonat
  Chương 3 Phản ứng este hóa – Tong hợp este etyl ax/etat
  Chương 4 Phản ứng thủy Phân este – Tong hợp xà Phòng
  Chương 5 Phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm – Tổng hợp axit benzoic
  Chương 6 Phản ứng ghép azo – Tong hợp β-naphtol da cam

  Tài liệu tham khảo

  Download (2.4 MB)

  4. Organic Chemistry - Dr Nam T. S. Phan

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2010

  Sơ lược:

  Hoá tổng hợp.

  • Isomerism
  • Electronic & steric effects
  • Common reaction mechanisms
  • Alkanes
  • Alkenes
  • Alkadienes
  • Alkynes
  • Aromatic hydrocarbons
  • Alkyl halides
  • Alcohols & phenols
  • Aldehydes & ketones
  • Carboxylic acids
  • Amines & diazoniums

    Download (4.4 MB)

  5. Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - Khoa Hoá

  Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2011

  Sơ lược:

  Hệ cao đẳng và trung cấp.

  Bài 1: Hydro carbon và dẫn xuất Halogen .
  Bài 2: Ancol và Phenol .
  Bài 3: Aldehyd - Ceton - acid Carboxylic
  Bài 4: Amin, protid - chất béo, xà phòng
  Bài 5: Phản ứng ester hóa.
  Bài 6: Điều chế acid Sulfanilic .
  Bài 7: Điều chế phẩm màu ß-Naphtol orange và Metyl orange.
  Bài 8: Điều chế Benzalaceton
  Bài 9: Điều chế acid Cinnamic .
  Bài 10: Điều chế 2 – Naphtyl Metyl ester .
  Bài 11: Trích ly tinh dầu .
  Bài 12: Chiết cafein từ lá trà.

  Download (163.0 kB)
  6. Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 1 - volcmttl@yahoo.com.vn st

  Nguồn phát hành:  Internet, 2010

  Sơ lược:

  Phần 1: Hiệu ứng hóa học
  Phần 2: Đồng phân
  Phần 3: Cơ chế phản ứng
  Phần 4: Alkane - Cycloalkane
  Phần 5: Alkane - Alkine - Diene - Terpene
  Phần 6: Hydrocarbon thơm - Dẫn xuất halogen - Hợp chất cơ kim
  Phần 7: Alcohol - Phenol - Aldehyde - Cetone

  Tài liệu tham khảo

    Download (1.6 MB)


  7. Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 2 - volcmttl@yahoo.com.vn st

  Nguồn phát hành: Internet, 2010

  Sơ lược:

  Tài liệu dành cho: Học sinh chuyên Hóa, Sinh viên các trường Đại học, Giáo viên Hóa học.

  Lời mở đầu
  Phần 1: Axit Cacboxylic - Este
  Phần 2: Aminoaxit - Amin - Protein
  Phần 3: Cacbohidrat - Polyme
  Phần 4: Các hợp chất dị vòng
  Phần 5: Alkaloid

  Tài liệu tham khảo

  Download (1.4 MB)

  8. Hoá học biển - Đoàn Bộ

  Nguồn phát hành:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

  Sơ lược:

  Lời giới thiệu
  Chương 1. Thành phần hoá học nước biển
  Chương 2. Các ion chính và độ muối nước biển
  Chương 3. Các khí hoà tan trong nước biển
  Chương 4. Hệ cacbonat của biển
  Chương 5. Các hợp chất dinh dưỡng vô cơ và các nguyên tố vi lượng trong biển
  Chương 6. Các chất hữu cơ trong biển

  Tài liệu tham khảo chính.

  Download (2.0 MB

  9. Giáo trình Hoá học hữu cơ - PGS.TS. Đinh Văn Hùng (chủ biên) - Trần Văn Chiến

  Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

  Sơ lược:

  Chương I. Đại cương
  Chương II. Hiđrôcacbon
  Chương III. Dẫn xuất của hiđrocacbon
  Chương IV. Các hợp chất tự nhiên

  Download (1.6 MB)

  10. Hoá học hữu cơ - Đào Hùng Cường

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

  Sơ lược:

  Chương 1. Cơ sở hóa đại cương
  Chương 2. Hyđrôcacbon no (ankan)
  Chương 3. Anken
  Chương 4. Ankin và đien
  Chương 5. Các hợp chất hyđrocacbon vòng
  Chương 6. Hợp chất hyđrôcacbon thơm
  Chương 7. Dẫn xuất halogen
  Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố
  Chương 9. Dẫn xuất hyđrôxi của hyđrôcacbon (Ancol và Phênol)
  Chương 10. Ete
  Chương 11. Anđêhyt và xêton
  Chương 12. Axít cacbôxylic và dẫn xuất của nó.
  Chương 13. Amin
  Chương 14. Hợp chất dị vòng và các ankaloit
  Chương 15. Gluxit (Hyđrat cacbon)
  Chương 16. Aminôaxít và Prôtit.

  Download (2.0 MB)
  11. Thực hành hoá hữu cơ - Phạm Văn Tất - Nguyễn Quốc Tuấn

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2009

  Sơ lược:

  Lời nói đầu

  Phần I. Đại cương

  Phần II. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ

  Phần III. Phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ

  Chương I. Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
  Chương II. Hidro Cacbon no
  ..
  Chương XII. Aminoacid và Proti
  Download (1.2 MB)
  12. Hoá hữu cơ - Pham Thi Kim Lien

  Nguồn phát hành:  Chưa xác định, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1. Cơ sở hóa đại cương
  Chương 2. HYĐRÔCACBON NO (ANKAN)
  Chương 3. ANKEN
  Chương 4. ANKIN VÀ ĐIEN
  Chương 5. Các hợp chất HYĐROCACBON vòng
  Chương 7. Dẫn xuất HALOGEN
  Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố
  Chương 9. Dẫn xuất HYĐRÔXI của HYĐRÔCACBON
  Chương 10. ETE
  Chương 11. ANĐÊHYT VÀ XÊTON.
  Chương 12. AXÍT CACBÔXYLIC và dẫn xuất của nó.
  Chương 13. AMIN
  Chương 14. Hợp chất dị vòng và các ANKALOIT
  Chương 15. GLUXIT (Hyđrat cacbon)
  Chương 16. AMINÔAXÍT VÀ PRÔTIT

  Download (2.0 MB)

  13. Hoá hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức - Tập I - PGS. TS. Trương Thế Kỷ chủ biên

  Nguồn phát hành:  Bộ Y tế, 2009

  Sơ lược:

  Sách dùng đạo tạo dược sĩ đại học.

  Chương 1: Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành
  Chương 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ
  Chương 3: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Đồng phân và cấu dạng
  Chương 4: Khái niệm acid-base trong hóa hữu cơ
  Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng
  Chương 6: Các phương pháp hóa học và vật lý xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ
  Chương 7: Alkan - Hydrocarbon no
  Chương 9: Alken - Hydrocarbon etylenic
  Chương 10: Alkyn - Hydrocarbon acetylenic
  Chương 11: Aren - Hydrocarbon thơm
  Chương 12: Hydrocarbon đa nhân thơm
  Chương 13: Hệ thống liên hợp và alkadien
  Chương 14: Dẫn xuất halogen
  Chương 15: Hợp chất cơ kim
  Chương 16: Alcol
  Chương 17: Phenol
  Chương 18: Ether
  Chương 19: Aldehyd , Ceton và Quinon
  Chương 20: Acid carboxylic
  Chương 21: Các dẫn xuất của acid carboxylic
  Chương 22: Amin
  Chương 23: Các hợp chất khác chứa nitơ
  Chương 24: Hợp chất có lưu huỳnh và phosphor
  Download (4.9 MB)
  14. Hoá học hữu cơ - Trần Văn Thắm

  Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
  Chương 2: Các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
  Chương 3: Sự tác dụng tương hỗ các nguyên tử trong phân tử
  Chương 4: Phản ứng hữu cơ
  Chương 5: Hiđrocacbon
  Chương 6: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
  Chương 7: Hợp chất hữu cơ tạp chức
  Chương 8: Hợp chất dị vòng

  Phần 2: Thực hành Hóa hữu cơ
  Bài 1- Phân tích nguyên tố trong HCHC  
  Bài 2- Hiđro cacbon  
  Bài 3- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Bài 4- Ancol – phenol – ete  
  Bài 5- Anđehit – xeton  
  Bài 6-  Axit cacboxylic và dẫn xuất

  Download (2.6 MB)

  15. Hoá học Lập thể - Võ Thị Thu Hằng

  Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, 2002

  Sơ lược:

  Phần A: Lý thuyết
  Chương 1: Khái niệm cơ bản
  Chương 2: Đồng phân quang học
  Chương 3: Đồng phân hình học.
  Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chất không vòng.
  Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no
  Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer.
  Chương 7: Hóa lập thể động.

  Phần B: Bài tập
  Đồng phân quang học .
  Đồng phân hình học
  Đồng phân cấu trạng.
  Phản ứng thế SN .
  Phản ứng tách .
  Phản ứng cộng

  Tài liệu tham khảo

  Download (1.2 MB)


  16. Bài giảng Hoá học hữu cơ - Phan Thanh Sơn Nam

  Nguồn phát hành:
  Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp.HCM, 2008

  Sơ lược:

  Chương 1: Đồng phân
   Chương 2: Các loại hiệu ứng
   Chương 3: Cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ
   Chương 4: Alkane
   Chương 5: Alkene
   Chương 6: Alkadiene
   Chương 7: Alkyne
   Chương 8: Hydrocarbon thơm
   Chương 9: Các dẫn xuất Halogen
   Chương 10: Alcohol - Phenol
   Chương 11: Aldehyde - Ketone
   Chương 12: Carboxylic Acid

   Chương 13: Amine - Diazonium

   Download (1,93 MB)

   

  17. Bài giảng Kỹ thuật hoá học hữu cơ - Đoàn Thị Thu Loan

  Nguồn phát hành:  Đại học Đà Nẵng, 2008

  Sơ lược:

  Phần 1. Kỹ thuật sơn
  Chương 1: Giới thiệu chung
  Chương 2: Các thành phần của sơn
  Chương 3: Sản xuất sơn
  Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn

  Phần 2. Kỹ thuật vật liệu compozit

  Chương 1: Giới thiệu chung
  Chương 2: Vật liệu thành phần của polymer compozit
  Chương 3: Các phương pháp gia công

  Phần 3. Kỹ thuật sản xuất bột và giấy

  Chương 1: Mở đầu
  Chương 3: Nguyên liệu sản xuất giấy
  Chương 4: Sản xuất bột
  Chương 5: Sản xuất giấy

  Download (3.2 MB)

  18. Hoá Học Cao Phân Tử - Đoàn Thị Thu Loan

  Nguồn phát hành:  Đại học Đà Nẵng, 2008

  Sơ lược:

  -Người dân Nam Mỹ ở thời kỳ tiền sử đã biết dùng cao su thiên nhiên để tạo các sản phẩm (1492)
  -Biến tính polymer tự nhiên (giữa thế kỷ 19)
  -Tổng hợp polymer (đầu thế kỷ 20)
  -Khoa học polymer bắt đầu từ 1920
  -Khoa học và công nghệ các hợp chất Cao phân tử phát triển mạnh vào những năm 60-70

  Download (1.6 MB)


              HOME                HÓA ĐẠI CƯƠNG                HÓA VÔ CƠ                HÓA HỮU CƠ                HÓA PHÂN TÍCH

  Comments