Hóa đại cương

Các bài giảng hóa học đại cương trong chương trình đại học cao đẳng
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME                HÓA ĐẠI CƯƠNG                HÓA VÔ CƠ                HÓA HỮU CƠ                HÓA PHÂN TÍCH

Động học xúc tác

posted 25 Aug 2012, 17:07 by Huỳnh Thiên Lương

Tác giả: GS.TS. Đào Văn Tường

Nguồn phát hành: Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2010

Sơ lược: Bài giảng dành cho sinh viên.

Bài mở đầu
Chương 1. Xúc tác đồng thể
Chương 2. Phản ứng xúc tác dị thể
Chương III. Động học
Chương IV. Quá trình hấp phụ và khuếch tán trong phản ứng xúc tác dị thể

Tài liệu tham khảo

Download (6.0 MB)

Giáo trình Hoá lý - Trần Kim Cương

posted 25 Aug 2012, 17:04 by Huỳnh Thiên Lương

Nguồn phát hành: Trường Đại học Đà Lạt, 2010

Sơ lược:

Dùng cho sinh viên ngành môi trường.

Phần I. ĐỘNG HÓA HỌC
Chương I. Một số khái niệm cơ bản
Chương II. Động học của một số phản ứng hóa học
Chương III. Lý thuyết về các quá trình sơ cấp
Chương IV. Phản ứng quang hóa, phản ứng dây chuyền và khái niệm về xúc tác
Phần II. ĐIỆN HÓA HỌC
Chương V. Dung dịch các chất điện giải
Chương VI. Nguyên tố ganvanic
Chương VII. Nhiệt động học của các mạch điện hóa và thế điện cực
Phần III. HÓA HỌC CHẤT KEO
Chương VIII. Khái niệm về chất keo và phương pháp điều chế dung dịch keo
Chương IX. Tính chất động học phân tử và sự phân tán ánh sáng của các hệ phân tán
Chương X. Sự hấp phụ, tính chất điện của các hệ keo và sự keo tu
Chương XI. Các hệ với môi trường phân tán khí, lỏng và rắn và xà phònG
Phần IV. HÓA HỌC POLIMER
Chương XII. Mở đầu
Chương XIII. Tổng hợp polimer bằng phản ứng trùng hợp
Chương XIV. tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng ngưng
Chương XV. Tính chất cơ lí của polimer
Chương XVI. Dung dịch polimer

Download (1.5 MB)

Giáo trình Hóa đại cương B1

posted 23 Aug 2012, 19:50 by Huỳnh Thiên Lương

Tác giả: Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi

Nguồn phát hành: Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2010

Sơ lược:

Lời mở đầu

Phần thứ nhất.
Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học
Chương 1. Cân bằng hóa học và hoạt độ
Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
Chương 3. Axit và bazơ - Phản ứng trao đổi proton
Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axit bazơ - Phương pháp trung hòa
Chương 6. Phức chất trong dung dịch
Cltuơng 7. Phản ứng kết tủa
Chương 8. Phương pháp chuẩn độ kết tủa ..

Phân thứ hai.
Các phương pháp công cụ
Chương 12. Phương pháp đo độ dẫn điện ..
Chương 29. Phương pháp sắc kí

Tài liệu tham khảo

Download (11.9 MB)

Hóa học 1

posted 23 Aug 2012, 19:48 by Huỳnh Thiên Lương

Tác giả: TS.Nguyễn Văn Bời

Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

Sơ lược:

Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn
Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Chương 5: Trạng thái tập hợp của vật chất
Chương 6: Nhiệt động lực học hóa học
Chương 7: Động hóa học
Chương 8: Cân bằng hóa học
Chương 9: Cân bằng trong dung dịch lỏng
Chương 10: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly
Chương 11: Điện hóa học

Download (8.9 MB)

Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học

posted 23 Aug 2012, 19:46 by Huỳnh Thiên Lương

Tác giả: Đào Hùng Cường
Nguồn phát hành: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 2010

Sơ lược:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Cấu tạo nguyên tử
Chương 3. Sự biến thiên tuần hoàn cấu tạo nguyên tử.
Chương 4. Liên kết hoá học
Chương 5. Nhiệt động hoá học
Chương 6. Động hoá học
Chương 7. Cân bằng hoá học và cân bằng pha
Chương 8. Dung dịch
Chương 9. Phản ứng oxi hoá khử và điện hoá

Download (2.2 MB)

Giáo trình thực hành Hóa lý nâng cao

posted 23 Aug 2012, 19:38 by Huỳnh Thiên Lương

Tác giả: Lê Thị Thanh Hương - Nguyễn Hoàng Minh
Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2010

Sơ lược:

Bài 1: Xác định entapy của quá trình hóa hơi chất lỏng.
Bài 2: Độ tăng điểm sôi.
Bài 3: Xác định nhiệt tạo thành của nước
Bài 4: Cân bằng lỏng - hơi
Bài 5: Sắc ký khí.
Bài 6: Xác định tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của
phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 bằng HCl
Bài 7: Vận tốc phản ứng thế halogen
Bài 8: Độ dẫn điện trong chất rắn
Bài 9: Phương trình nerst

Phụ lục

Download (620.5 kB)

Hoá kỹ thuật - TS. Đặng Kim Triết

posted 23 Aug 2012, 19:36 by Huỳnh Thiên Lương

Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2009

Sơ lược:

Chương 1: Khái niệm về công nghệ hóa học
Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa chất
Chương 3: Xúc tác trong công nghệ hóa học
Chương 4: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất vô cơ cơ bản
Chương 5: Kỹ thuật điện hóa sản xuất xút-clo
Chương 6: Công nghệ sản xuất phân bón hóa học
Chương 7: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất silicat
Chương 8: Kỹ thuật sản xuất một số kim lọai
Chương 9: Kỹ thuật sản xuất và chế biến nhiên liệu
Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hữu cơ
Chương 11: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất cao phân tử
Chương 12: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hóa dược

Download (254.4 kB)

Bài giảng Hoá học đại cương - Lê Minh Thành

posted 23 Aug 2012, 19:35 by Huỳnh Thiên Lương

Nguồn phát hành:

Sơ lược: Bài giảng Hóa đại cương dành cho các trường kỹ thuật.

Chương 6. Năng lượng & Phản ứng hoá học
Chương 7. Câu tạo nguyên tử
Chương 8. Câu hình electron nguyên tử & Tính tuân hoàn hóa học
Chương 9. Liên kết và cấu tạo phân tử: Những khái niệm cơ bản
Chương 10. Liên kêt và câu tạo phân tử: Sự. lai hóa obitan và obitan phân tử
Chương 12. Trạng thái khí
Chương 13. Lực hút liên phân tử, chất lỏng và chất rắn
Chương 14. Dung dịch & tính chất dung dịch
Chương 15. Cơ chế của phản ứng hoá học
Chương 16. Cân Bằng Hóa Học
Chương 17. Tính chất của axit bazo
Chương 18. Cân bằng trong dung dịch
Chương 19. Entropi và năng lượng tự do
Chương 20. Phản ứng trao đổi electron

Download (5.4 MB)

Hoá lý 1 - ThS. Nguyễn Hữu Sơn

posted 23 Aug 2012, 19:33 by Huỳnh Thiên Lương

Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011

Sơ lược:

Chương 1. Nhiệt hóa học
Chương 2. Chiều và giới hạn của quá trình
Chương 3. Cân bằng hóa học
Chương 4. Lý thuyết cân bằng pha
Chương 5. Cân bằng pha trong hệ một cấu tử
Chương 6. Dung dịch, cân bằng lỏng - hơi
Chương 7. Cân bằng lỏng – rắn
Chương 8. Hóa keo

Download (1.9 MB)

Hóa học 2

posted 23 Aug 2012, 19:32 by Huỳnh Thiên Lương

Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

Sơ lược:

Phần 1: Hóa vô cơ
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản trong hoá học
Chương 2: Hiđro và những nguyên tố nhóm IA
Chương 3: Nhóm II A trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 4: Nhóm IIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 5: Nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 6: Nhóm VA trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 7: Nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn
Chương 8: Nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn

Phần 2: Hóa hữu cơ
Chương 1: Đại cương
Chương 2: Hydrocacbon
Chương 3: Dẫn xuất của hydrocacbon

Download (2.3 MB)

1-10 of 13