Hóa đại cương

  Các bài giảng hóa học đại cương trong chương trình đại học cao đẳng
   
   
   
   
   
   
   
   
  HOME                HÓA ĐẠI CƯƠNG                HÓA VÔ CƠ                HÓA HỮU CƠ                HÓA PHÂN TÍCH

  Động học xúc tác

  posted 25 Aug 2012 17:07 by Huỳnh Thiên Lương

  Tác giả: GS.TS. Đào Văn Tường

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2010

  Sơ lược: Bài giảng dành cho sinh viên.

  Bài mở đầu
  Chương 1. Xúc tác đồng thể
  Chương 2. Phản ứng xúc tác dị thể
  Chương III. Động học
  Chương IV. Quá trình hấp phụ và khuếch tán trong phản ứng xúc tác dị thể

  Tài liệu tham khảo

  Download (6.0 MB)

  Giáo trình Hoá lý - Trần Kim Cương

  posted 25 Aug 2012 17:04 by Huỳnh Thiên Lương

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Đà Lạt, 2010

  Sơ lược:

  Dùng cho sinh viên ngành môi trường.

  Phần I. ĐỘNG HÓA HỌC
  Chương I. Một số khái niệm cơ bản
  Chương II. Động học của một số phản ứng hóa học
  Chương III. Lý thuyết về các quá trình sơ cấp
  Chương IV. Phản ứng quang hóa, phản ứng dây chuyền và khái niệm về xúc tác
  Phần II. ĐIỆN HÓA HỌC
  Chương V. Dung dịch các chất điện giải
  Chương VI. Nguyên tố ganvanic
  Chương VII. Nhiệt động học của các mạch điện hóa và thế điện cực
  Phần III. HÓA HỌC CHẤT KEO
  Chương VIII. Khái niệm về chất keo và phương pháp điều chế dung dịch keo
  Chương IX. Tính chất động học phân tử và sự phân tán ánh sáng của các hệ phân tán
  Chương X. Sự hấp phụ, tính chất điện của các hệ keo và sự keo tu
  Chương XI. Các hệ với môi trường phân tán khí, lỏng và rắn và xà phònG
  Phần IV. HÓA HỌC POLIMER
  Chương XII. Mở đầu
  Chương XIII. Tổng hợp polimer bằng phản ứng trùng hợp
  Chương XIV. tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng ngưng
  Chương XV. Tính chất cơ lí của polimer
  Chương XVI. Dung dịch polimer

  Download (1.5 MB)

  Giáo trình Hóa đại cương B1

  posted 23 Aug 2012 19:50 by Huỳnh Thiên Lương

  Tác giả: Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi

  Nguồn phát hành: Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2010

  Sơ lược:

  Lời mở đầu

  Phần thứ nhất.
  Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học
  Chương 1. Cân bằng hóa học và hoạt độ
  Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
  Chương 3. Axit và bazơ - Phản ứng trao đổi proton
  Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axit bazơ - Phương pháp trung hòa
  Chương 6. Phức chất trong dung dịch
  Cltuơng 7. Phản ứng kết tủa
  Chương 8. Phương pháp chuẩn độ kết tủa ..

  Phân thứ hai.
  Các phương pháp công cụ
  Chương 12. Phương pháp đo độ dẫn điện ..
  Chương 29. Phương pháp sắc kí

  Tài liệu tham khảo

  Download (11.9 MB)

  Hóa học 1

  posted 23 Aug 2012 19:48 by Huỳnh Thiên Lương

  Tác giả: TS.Nguyễn Văn Bời

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

  Sơ lược:

  Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản
  Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
  Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn
  Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
  Chương 5: Trạng thái tập hợp của vật chất
  Chương 6: Nhiệt động lực học hóa học
  Chương 7: Động hóa học
  Chương 8: Cân bằng hóa học
  Chương 9: Cân bằng trong dung dịch lỏng
  Chương 10: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly
  Chương 11: Điện hóa học

  Download (8.9 MB)

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học

  posted 23 Aug 2012 19:46 by Huỳnh Thiên Lương

  Tác giả: Đào Hùng Cường
  Nguồn phát hành: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 2010

  Sơ lược:

  Chương 1. Mở đầu
  Chương 2. Cấu tạo nguyên tử
  Chương 3. Sự biến thiên tuần hoàn cấu tạo nguyên tử.
  Chương 4. Liên kết hoá học
  Chương 5. Nhiệt động hoá học
  Chương 6. Động hoá học
  Chương 7. Cân bằng hoá học và cân bằng pha
  Chương 8. Dung dịch
  Chương 9. Phản ứng oxi hoá khử và điện hoá

  Download (2.2 MB)

  Giáo trình thực hành Hóa lý nâng cao

  posted 23 Aug 2012 19:38 by Huỳnh Thiên Lương

  Tác giả: Lê Thị Thanh Hương - Nguyễn Hoàng Minh
  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2010

  Sơ lược:

  Bài 1: Xác định entapy của quá trình hóa hơi chất lỏng.
  Bài 2: Độ tăng điểm sôi.
  Bài 3: Xác định nhiệt tạo thành của nước
  Bài 4: Cân bằng lỏng - hơi
  Bài 5: Sắc ký khí.
  Bài 6: Xác định tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của
  phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 bằng HCl
  Bài 7: Vận tốc phản ứng thế halogen
  Bài 8: Độ dẫn điện trong chất rắn
  Bài 9: Phương trình nerst

  Phụ lục

  Download (620.5 kB)

  Hoá kỹ thuật - TS. Đặng Kim Triết

  posted 23 Aug 2012 19:36 by Huỳnh Thiên Lương

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2009

  Sơ lược:

  Chương 1: Khái niệm về công nghệ hóa học
  Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa chất
  Chương 3: Xúc tác trong công nghệ hóa học
  Chương 4: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất vô cơ cơ bản
  Chương 5: Kỹ thuật điện hóa sản xuất xút-clo
  Chương 6: Công nghệ sản xuất phân bón hóa học
  Chương 7: Kỹ thuật sản xuất một số hợp chất silicat
  Chương 8: Kỹ thuật sản xuất một số kim lọai
  Chương 9: Kỹ thuật sản xuất và chế biến nhiên liệu
  Chương 10: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hữu cơ
  Chương 11: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất cao phân tử
  Chương 12: Kỹ thuật tổng hợp một số hợp chất hóa dược

  Download (254.4 kB)

  Bài giảng Hoá học đại cương - Lê Minh Thành

  posted 23 Aug 2012 19:35 by Huỳnh Thiên Lương

  Nguồn phát hành:

  Sơ lược: Bài giảng Hóa đại cương dành cho các trường kỹ thuật.

  Chương 6. Năng lượng & Phản ứng hoá học
  Chương 7. Câu tạo nguyên tử
  Chương 8. Câu hình electron nguyên tử & Tính tuân hoàn hóa học
  Chương 9. Liên kết và cấu tạo phân tử: Những khái niệm cơ bản
  Chương 10. Liên kêt và câu tạo phân tử: Sự. lai hóa obitan và obitan phân tử
  Chương 12. Trạng thái khí
  Chương 13. Lực hút liên phân tử, chất lỏng và chất rắn
  Chương 14. Dung dịch & tính chất dung dịch
  Chương 15. Cơ chế của phản ứng hoá học
  Chương 16. Cân Bằng Hóa Học
  Chương 17. Tính chất của axit bazo
  Chương 18. Cân bằng trong dung dịch
  Chương 19. Entropi và năng lượng tự do
  Chương 20. Phản ứng trao đổi electron

  Download (5.4 MB)

  Hoá lý 1 - ThS. Nguyễn Hữu Sơn

  posted 23 Aug 2012 19:33 by Huỳnh Thiên Lương

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011

  Sơ lược:

  Chương 1. Nhiệt hóa học
  Chương 2. Chiều và giới hạn của quá trình
  Chương 3. Cân bằng hóa học
  Chương 4. Lý thuyết cân bằng pha
  Chương 5. Cân bằng pha trong hệ một cấu tử
  Chương 6. Dung dịch, cân bằng lỏng - hơi
  Chương 7. Cân bằng lỏng – rắn
  Chương 8. Hóa keo

  Download (1.9 MB)

  Hóa học 2

  posted 23 Aug 2012 19:32 by Huỳnh Thiên Lương

  Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

  Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2006

  Sơ lược:

  Phần 1: Hóa vô cơ
  Chương 1: Một số khái niệm cơ bản trong hoá học
  Chương 2: Hiđro và những nguyên tố nhóm IA
  Chương 3: Nhóm II A trong bảng hệ thống tuần hoàn
  Chương 4: Nhóm IIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn
  Chương 5: Nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn
  Chương 6: Nhóm VA trong bảng hệ thống tuần hoàn
  Chương 7: Nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn
  Chương 8: Nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn

  Phần 2: Hóa hữu cơ
  Chương 1: Đại cương
  Chương 2: Hydrocacbon
  Chương 3: Dẫn xuất của hydrocacbon

  Download (2.3 MB)

  1-10 of 13