BT Bài 20: Tỷ khối của chất khí - Bài tập SGK

posted Apr 19, 2012, 12:57 AM by Bách Huỳnh Đăng

Bài viết

Tìm bài viết:  

HƯỚNG DẪN BT SGK BÀI 20: TỈ KHỐI CHẤT KHÍ

Đăng ngày: 15:53 03-11-2010

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
BÀI 20: TỈ KHỐI CHẤT KHÍ

Bài 1/69
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Bài 2/69
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture

Bài 3/69
a) Những khí nặng hơn không khí thì đặt đứng bình: khí clo; khí cacbon đioxit.Sample picture
b) Những khí nhẹ hơn không khí thì đặt ngược bình: khí hidro, khí metan.Sample picture

Comments