BT Bài 20: Tỷ khối chất khí - Dạng bài tập tổng hợp

posted Apr 19, 2012, 12:58 AM by Bách Huỳnh Đăng

Bài viết

Tìm bài viết:  

BÀI TẬP TỔNG HỢP BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Đăng ngày: 23:00 03-11-2010

PP GIẢI BÀI TẬP BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
Bài tập tổng hợp
  Bài tập vận dụng
Hướng dẫn

  Bài tập vận dụng
Tỉ khối hơi của chất khí X so với khí metan CH4 bằng 4. Tìm khối lượng mol của chất khí X.
Bài 2
Hỗn hợp khí gồm 11,2 lít khí N2 và 33,6 lít khí O2 ở đktc.
a) Tính khối lượng của hỗn hợp khí.
b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
c) Hỗn hợp khí này nặng hay nhẹ hơn không khí.
Bài 3
Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí là 0,3276.
a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.
b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau).
Bài 4
16 g khí A có tỉ khối hơi đối với khí metan CH4 bằng 4.
a) Tính khối lượng mol của khí A.
b) Tính thể tích của khí A ở đktc. 
Bài 5
Cho chất khí A có tỉ khối hơi đối với khí metan CH4 bằng 2,75. Tìm khối lượng mol của chất khí B, biết rằng tỉ khối hơi của chất khí B so với chất khí A bằng 1,4545.
Bài 6 (*)
Tính tỉ khối của hỗn hợp đồng thể tích khí của (C3H8 + C4H8) đối với hỗn hợp khí (N2 + C2H4).
Hướng dẫn
Bài 1
MX = 64 (g)
Bài 2

 Cách nghĩ:

Sample picture
Sample picture
Sample picture
Giải
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Bài 3
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Bài 4
a) MA = 16 x 4 = 64 (g).
b) nA = 16 / 64 = 0,25 (mol).
VA = 0,25 x 22,4 = 5,6 (l).
Bài 5
Sample picture
Sample picture
Bài 6 (*)
Sample picture
Sample picture
Sample picture

Comments