BT Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Bài tập SGK

posted Apr 19, 2012, 1:04 AM by Bách Huỳnh Đăng

Bài viết

Tìm bài viết:  

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP SGK BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH, LƯỢNG CHẤT

Đăng ngày: 23:31 27-09-2010

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
BÀI 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT

Bài 1/67
Kết luận đúng là: a) và c).
Bài 2/67
Câu diễn tà đúng là a) và d)
Bài 3/67

Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Vhh = (0,01 + 0,02 + 0,02) . 22,4 = 1,12 (l)
Bài 4/65
a) mN = 0,5 . 14 = 7 (g)
mCl = nCl . MCl = 0,1 . 35,5 = 3,55 (g)
mO = 3 . 16 = 48 (g)
Sample picture
Sample picture
Sample picture
c) mFe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)
mCu = 2,15 . 64 = 137,6 (g)
Sample picture
Sample picture
Bài 5/67
Sample picture
Sample picture
Vhh = (3,125 + 2,273). 24 = 129,552 (l)
Bài 6/67
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Sample picture
Tỉ lệ số mol các chất khí cũng chính là tỉ lệ về thể tích các khí nên thể tích khí : 

Comments