BT Bài 17 : Hướng dẫn giải bài tập SGK

posted Apr 19, 2012, 12:08 AM by Bách Huỳnh Đăng

Bài viết

Tìm bài viết:  

HƯỚNG DẪN BT SGK BÀI 17: LUYỆN TẬP 3

Đăng ngày: 23:07 21-09-2010
Thư mục nguồn cô giáo Tâm: BÀI TẬP TỰ LUẬN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK

BÀI 17: LUYỆN TẬP 3

Bài 1/60
a) Chất tham gia: khí nito, khí hidro.
    Chất tạo thành: khí amoniac.
b) Trước phản ứng hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên tử N cũng vậy. Sau phản ứng có 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N.
Bài 2/60
Đáp án D
Giải thích:
- Ý 1: phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên (vì liên kết biết đổi nên phân tử biết đổi, còn số lượng nguyên tử giữ nguyên).
- Ý 2: tổng khối lượng các chất được bảo toàn (ví số nguyên tử giữ nguyên nên khối lượng bảo toàn).
Như vậy ta thấy cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2.
Bài 3/61

Bài 4/61
a)      C2H4  +       3O2   ®      2CO2           +       2H2O
b) Số phân tử C2H4 : số phân tử oxi = 1 : 3
 Số phân tử C2H: số phân tử CO2 = 1 : 2
Số phân tử C2H: số phân tử H2O = 1 : 2

Bài 5/61
a) Alx(SO4)y
Do Al (III) và SO4 (II) => x = 2; y = 3
b)      2Al    +       3CuSO4      ®      Al2(SO4)3    +       3Cu
c) Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu = 2 : 3
Số phân tử CuSO4 : số phân tử Al2(SO4)3 = 3 : 1


Comments