BT Bài 8: Hướng dẫn giải bài tập SGK

posted Apr 18, 2012, 10:27 PM by Bách Huỳnh Đăng

HƯỚNG DẪN BT SGK BÀI 8: LUYỆN TẬP 1

Đăng ngày: 23:13 24-09-2010
Thư mục Nguồn Cô Tâm: BÀI TẬP TỰ LUẬN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
BÀI 8: LUYỆN TẬP 1

Bài 1/30
a) Vật thể tự nhiên: thân cây
    Vật thể nhân tạo: chậu.
    Chất: chất dẻo, xenlulozo.
b) Tách sắt ra khỏi hỗn hợp bằng nam châm. Cho hỗn hợp còn lại (gỗ và bột nhôm) vào nước, gỗ nổi, còn bột nhôm thì chìm xuống đáy. Gạn ta tách được gỗ. Rót hỗn hợp còn lại qua phễu lọc, thu được nhôm.
(phần này không cần ghi, chỉ là giải thích cho hiểu thêm: Đề cho khối lượng riêng để so sánh chất nào nặng hay nhẹ hơn. 
Dgỗ = 0,8 g/ml < Dnước = 1 g/ml < Dnhộm = 7,8 g/ml
Như vậy gỗ và nhôm cho vào nước thì gỗ nổi, còn nhôm thì chìm).
Bài 2/31

bai8.jpg picture by nguyentam083bai8_02.jpg picture by nguyentam083

b) Giống nhau: số e lớp ngoài cùng.
    Khác nhau: số p, số e, số lớp.
Bài 3/31
X2O = 31 . H2
a) X2O = 31 . 1 . 2 = 62
b) X2O = 2X + 16
=> 2X + 16 = 62
=> X = (62 – 16) / 2 = 23
Vậy X là Natri, Na.
Bài 4/31
a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất.
b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết được gọi là đơn chất.
c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết.
e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.
Bài 5/31
Câu D
Giải thích:
Ý 1: nước cất là một hợp chất ® đúng.
Ý 2: nước cất sôi đúng ở 1000® đúng.
Nhưng sự liên kết của hai ý là từ “vì”, tức là ý 2 phải giải thích cho ý 1. Có nghĩa là ý 1 nói nước cất là một hợp chất thì ý 2 phải là “được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học” mới đúng.


Comments