Hoa đất‎ > ‎

Hoa Sen - HồngThông tin sản phẩm: SEN NHỎ
MSP: SN Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP : SN01
Cao: 14 cm
Giá: 120.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP : SN01
Cao: 14 cm
Giá: 120.000
Thông tin sản phẩm: SEN LỚN
MSP: SL02
Cao : 35-40cm
Giá: 520.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP: SN02
Cao: 19cm 
Giá : 175.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP : SN03
Cao: 22 cm
Giá: 220.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP : SN01
Cao: 19 cm
Giá: 135.000

Thông tin sản phẩm: SEN LỚN
MSP: SL02
Cao : 35-40cm
Giá: 520.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP: SN01
Cao: 14cm
Gía: 120.000

Thông tin sản phẩm: SEN NHỎ 
MSP : SN01
Cao: 17 cm
Giá: 135.000


Thông tin sản phẩm: SEN LỚN 
MSP: SL03
Kích thước: 55-60cm
Gía: 980.000
Comments