Hoa đất‎ > ‎

Hoa Lan


                     
 LAN HỒ ĐIỆP 5 NHÁNH SIZE NHỎ 
MSP: ĐN05
Kích thước: 50-60 cm  
Giá: 900.000 (170.000/ Cành)

          
           
 Thông tin sản phẩm: HỒ ĐIẾP SIZE ĐẠI 
MSP: ĐĐ03
Gía: 350.000/ cành 
           
Thông tin sản phẩm: HỒ ĐIỆP SIZE TRUNG 
MSP: ĐT02
Cao: 40-45cm 
Giá: 390.000-450.000 (280.000/ cành)
           

Thông tin sản phẩm: HỒ ĐIỆP SIZE NHỎ
MSP: ĐN03
Cao: 40-45 cm 
Giá: 530.000
    
        
Thông tin sản phẩm: CATLAYA - HOÀNG HẬU(ĐẠI)
MSP: LCATĐ
Kích thước: 35-40cm
Giá: 650.000

         

Thông tin sản phẩm: HOÀNG LAN 2 NHÁNH 
MSP:HL02
Kích thước: 35-40cm
Giá: 490.000

Thông tin sản phẩm: ĐỊA LAN SIZE ĐẠI
MSP: ĐLĐ05
Kích thước: 50-55 cm 
Giá: 1.500.000

Thông tin sản phẩm: LAN HÀI LỚN
MSP: LHL
Cao: 20-25 cm 
Giá: 320.000

                 
Thông tin sản phẩm: VANDA SIZE NHỎ
MSP:VN02
Kích thước: 25-28 cm 
Giá: 220.000
                 
ĐỊA LAN ĐỎ SIZE NHỎ 
MSP:ĐLĐN02
Kích thước: 25-28cm
Giá: 230.000
                  
 ĐỊA LAN VÀNG SIZE NHỎ 
MSP: ĐLVN
Kích thước: 25-28cm
Giá: 230.000
          

Comments