แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

        ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ดำเนินการวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
        จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 8 กลุ่มคือ 
            1) สมาชิกและคณะกรรมการชมรมฯ ในสถานศึกษา 
            2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูที่ปรึกษาชมรมฯ ที่เข้าร่วมโครงการทู บี นัมเบอร์วัน
            3) สมาชิกและคณะกรรมการชมรมฯ ในสถานประกอบการ 
            4) ผู้บริหาร/เจ้าของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการทู บี นัมเบอร์วัน
            5) สมาชิกและคณะกรรมการชมรมฯ ในชุมชน     
            6) ผู้นำ/กรรมการชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการทู บี นัมเบอร์วัน
            7) สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น/ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดและ 
            8) สมาชิกที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS 
        ซึ่งจะมีแบบสอบถามที่แตกต่างกัน 8 ชุด
           คณะผู้วิจัย ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านทำแบบสอบถามที่ตรงกับตัวท่าน และโปรดให้ข้อมูลแก่คณะผู้วิจัยอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้เป็นความลับและไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัยจะนำเสนอเป็นค่าสถิติในภาพรวมเท่านั้น แบบสอบถามหรือข้อมูลดังกล่าวที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจะถูกทำลายทิ้งในทันที ในการส่งแบบสอบถามคืนหรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวกุลจิรา กิ่งไพร (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 062-541-4236 หรืออีเมล kunjira.kin@gmail.com) หรืออาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (อีเมล arnond@as.nida.ac.th)

ขอให้ท่านที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำแบบสอบถามนี้ (มิใช่ตัวแทนชมรมเพียงคนเดียว)

กรุณาตอบแบบสอบถามและส่งข้อมูลกลับก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขอบพระคุณครับ

กรุณาเลือกแบบสอบถามที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

1. ชมรม ทู บี นัมเบอร์วันในสถานศึกษา