ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  2557

                                                                                     
                
    
                       
                                                                                               
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมการปั้น  ณ บ้านป่าตาล
และแหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่  18  กรกฎาคม    2556
 
 
กิจกรรมวันบัวบูชา     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันที่  1-5 กรกฎาคม    2556

                                                  กิจกรรมวันสุนทรภู่     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม   ณ วัดพันอ้น  วันอังคารที่  25  มิถุนายน  2556


https://sites.google.com/site/hnahxng/home/banner%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%9B.3.png?attredirects=0

https://sites.google.com/site/hnahxng/home/logo.png