Regler og Takster

 H A V N S Ø  M U S E U M S Regler og takster for brug af værftets faciliteter.


 Revideret den 01.06.2015.

 

Generelt:

 

Et af  foreningens formål er at drive værftet til opretholdelse af servicefaciliteter for medlemmerne og havnens brugere.

På denne baggrund har bestyrelsens udarbejdet nærværende retningslinjer, som henvender sig til

følgende målgrupper.

01.                     Medlemmer af foreningen som er bådejere.

02.         Udefra kommende, som eksempelvis benytter havnens bedding og som  i den forbindelse har brug for værkstedsfaciliteter. Eller har et restaureringsprojekt kørende, det være sig privatpersoner såvel som momsregistrerede virksomheder. Det er dog en forudsætning at de pågældende melder sig ind i foreningen.

03.                     Medlemmer som ønsker at arrangere kulturelle arrangementer jf. formålsparagraffen.

 

Hvad må værkstedet bruges til .

Værkstedet må bruges til alle aktiviteter, som relaterer sig til drift, vedligeholdelse, reparationer og nybygning af maritime fartøjer. Dog ikke diverse miljøskadelige aktiviteter som værftet ikke er udrustet /godkendt til, som eksempelvis glasfiberarbejder.

 

Følgende maskiner, værktøj og hjælpemidler stilles til rådighed.  

 

Båndsav

Afretterhøvl

Tykkelseshøvl.

Søjleboremaskine.

Bænksliber til metal

Plansliber til træ

Svejseanlæg til stål og aluminium.

Filebænk

Høvlebænk

Arbejdsborde – og bukke diverse specialværktøj.

Oliefyr.

 

For at benytte maskinerne skal du have ”kørekort” til de enkelte maskiner. ” kørekortet” udstedes til medlemmer som er fortrolige med omgangen med de pågældende maskiner og til medlemmer som efter oplæring består køreprøven.

Foreningen har i den forbindelse planer om ar arrangere kurser i værktøjslære.

Der vil blive ophængt en liste med navnene på de personer der har kørekort til de enkelte maskiner

Du skal påregne at medbring eget håndværktøj.

 

Forsikringsforhold.

Foreningen har tegnet en ansvarsforsikring.

Det anbefales at den enkelte bruger tegner en ulykkesforsikring.

 

Ordensregler / værkstedskultur.

 Værkstedet må alene anvendes til oplagring af materialer og hjælpemidler som skal anvendes til igangværende arbejder. Materialer og hjælpemider henligger på ejerens ansvar og risiko.

Det påhviler den enkelte bruger at foretage daglig oprydning og eventuel støvsugning efter egne arbejder ved arbejdets ophør.

Det forudsættes at et arbejde udføres kontinuert, således at forstå at der skal rigges af såfremt et stykke arbejde stoppes  i flere dage.

Medlemmerne har pligt til at samvirke i kammeratlig ånd, når flere benytte værkstedet på en gang

Med hensyn til afholdelse af drikkepauser henvises til almen værkstedspraksis . Hvis medlemmerne

skulle have behov for at afholde møder af mere social karakter, må dette ske andesteds.

 

Der vil blive udpeget en kontaktperson som medlemmerne kan henvende sig til med diverse

spørgsmål.

 

Såfremt der opstår drift forstyrrelser, eller skader på maskiner eller øvrige tekniske anlæg , eller der i øvrigt sker hændelser på værkstedet af betydning for drift, funktion eller sikkerhed, skal kontaktpersonen

omgående underrettes herom.

Eventuelle henstillinger fra kontaktpersonen skal følges.

 

Der skal udvises imødekommenhed overfor udefrakommende personer som viser interesse for hvad der foregår på værftet.

 

Kulturelle arrangementer:

Foreningen råder over borde og stole til 60 personer.

Endvidere kan værkstedshallen opvarmes via oliefyr/varmluft.

Der forefindes ingen køkken- og toiletfaciliteter på selve værftet men havnens toiletfaciliteter, som er beliggende tæt på værftet, stilles til rådighed.

Foreningen har ikke rygeforbud i lokalet , men der skal udvises agtpågivenhed i forbindelse med rygning,

I lokalet er ophængt en Brandplan som viser placering af ildslukkere,nødudgangsdøre og flugtveje. ,samt

retningslinier for disponering af lokalet.

 

Takster.

For at benytte værftets faciliteter skal man være medlem af  Havnsø Museumsværft.

Årskontingentet er 250 kr.

” Nøglemedlemsskab”

Som nøglemedlem kan du benytte værkstedet ad libitum, dog under forudsætning af at de arbejder du udfører relaterer sig til dit private  fartøj.  Hvis du har brug for at disponerer over gulvplads, eller plads på udearealet skal der betales herfor.  

Som nøglemedlem har du lov til at opbevare dit håndværktøj på værkstedet,i eget skab eller værktøjskasse på max 0,25 m3.

 I tilfælde af at værkstedet er optaget af en virksomhed som betaler dagsleje, har den pågældende virksomhed fortrinsret .

Det koster 1500 kr. om året at være nøglemedlem.

 

Erhvervsmæssig leje af værksted og maskiner :

100 kr. - i timen og 500 kr. pr. dag.

Langtidsleje , dvs. leje i mere end en uge, aftales særskilt

 

Privat leje :

Leje af værksted og maskiner  50 kr. i timen og 250 kr. pr dag

 

Hvis der er behov for at disponere over gulvplads eller plads på udearealet er følgende takster gældende:

 

Nøglemedlemmer : 18 kr. pr. m2. Pr. uge. Ugentlig leje af eksempelvis 15m2. gulvplads koster 270 kr.

 

Øvrige medlemmer:

24 kr. pr. m2 . pr. uge. Dvs. 15m2 koster 360 kr. Pr uge

 

Leje af udeareal:

Nøglemedlemmer: 4kr. pr. m2. pr.uge.

Øvrige medlemmer: 7kr.pr.m2. pr.uge.

 

Udlejning til kulturelle formål: Efter nærmere aftale.

 

Elforbrug: er generelt indeholdt i lejen. dog ikke  til opvarmning.

Varme: afregnes efter forbrug

 

Nøgle: Depositum 300kr.

 

Lars Ebdrup  01.06.2015.