Om HMV‎ > ‎

Vedtægter

Vedtægter


for


Havnsø MuseumsVærft


som revideret og vedtaget 11. marts 2017


§ 1. Navn, formål og hjemsted


Foreningens navn er Havnsø MuseumsVærft, og hjemstedet er Kalundborg Kommune.


Foreningens adresse er c/o den til enhver tid værende formand.


Foreningen har, som ideel forening, til formål:


at tiltrække og fastholde borgere, med interesse i lokalområdet, i et gensidigt fællesskab


ved hjælp af aktiviteter og faciliteter


at tilbyde havnens brugere samt medlemmer værksteds- og mødefaciliteter


at være et attraktivt tilbud til udefra kommende turister og besøgende i Havnsø


at blive betragtet som et centralt aktiv af såvel privatpersoner, erhvervsliv og offentlige


myndigheder


at bevare, vedligeholde og udvikle værftbygningen - og de muligheder der opstår


at tilbyde en jævn fordeling af lukkede og åbne arrangementer af social og kulturel


karakter


Da foreningen har til huse i det tidligere træskibsværft, og udspringer af det maritime miljø


omkring Havnsø Havn, findes en naturlig interesse i at engagere sig i anliggender, der har


relevans for havnen.


§ 2. Medlemsforhold


Stk. 1. Optagelse


Som medlem kan optages enhver, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger, som


tilslutter sig foreningens formål.


Indmeldelse sker skriftligt til kassereren eller andet tilstedeværende bestyrelsesmedlem


ved angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Ved indmeldelsen betales


kontingent for den resterende del af regnskabsåret til foreningens bankkonto eller kontant.


Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer


stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende


ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller


udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er


berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende


opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra


generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.


Stk. 2. Æresmedlemmer


Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne


stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden


stemmeret) og andre medlemsmøder.


Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion


Udmeldelse finder sted skriftligt til kassereren senest med 3 mdr. varsel til regnskabsårets


udgang.


Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet


flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan


appelleres til generalforsamlingen, der træffer endelig afgørelse. Eksklusionen har virkning


fra det af bestyrelsen besluttede tidspunkt, medmindre afgørelser inden 4 uger appelleres


en generalforsamlingen. I så fald har den virkning fra datoen for dennes afholdelse, såfremt


afgørelser fastholdes. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent,


slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse


på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i


hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for


medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.


Stk. 4. Kontingentet


Kontingentet fastsættes for det kommende år af generalforsamlingen – og indbetales


senest 31. marts. Ved indmeldelse efter 1. halvår foretages øjeblikkelig indbetaling.


Generalforsamlingen kan beslutte et særskilt kontingent for optagelsessøgende foreninger,


erhvervsdrivende virksomheder o.l.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge


kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.


Stk. 5. Medlemsrettigheder og pligter


Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens


formålsbestemmelser samt berettiget til at benytte foreningens faciliteter efter de regler, som


er vedtaget af bestyrelsen.


I særlige tilfælde kan bestyrelsen (under appel til generalforsamlingen) pålægge et medlem


en karantæne op til tre måneder. Om muligheden for at skride til eksklusion gælder det


ovenfor under stk. 3 anførte.


§ 3. Bestyrelsen


Stk. 1. Opgave og valg


Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer


valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Valg af personer til bestyrelsen foregår


som frit listevalg, således at hvert stemmeberettiget medlem på sin stemmeseddel kan


anføre lige så mange forskellige navne, som der er mandater at besætte. Ved stemmelighed


foretages lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelses medlem i utide,


foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medmindre


bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er


berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter


generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.


Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden


finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted


skriftligt med angivelse af dagsorden.


Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller


næstformanden og referenten.


Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når


tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den


fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 3. Forretningsudvalg


Bestyrelsen kan af sin midte bede medlemmer at gå ind i arbejdsgrupper med et af


bestyrelsen defineret formål til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler


udsættelse, eller arbejde for angivne formål. Arbejdsgruppernes dispositioner skal


forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.


Stk. 4. Lønnet arbejdskraft


Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.


§ 4. Generalforsamlingen


Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse


Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden fra den første januar til udgangen


af marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal


indkaldes, når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med


angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger


efter modtagelsen af begæringen herom.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten i


foreningens medlemsblad, eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med


indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.


Stk. 3. Mødeberettigede


Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, registreret i foreningens


medlemsfortegnelse, eller som på anden måde kan dokumentere medlemskab.


Stk. 4. Stemmeberettigede


Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer.


Stk. 5. Gennemførelsen


Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen,


og som ikke må være medlem af bestyrelsen.


På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens


virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til


godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse til at forestå foreningens daglige ledelse og 2


revisorer til at kontrollere regnskabets rigtighed i overensstemmelse med god revisionsskik.


Dagsordenen skal således mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Aflæggelse af regnskab


4. Fastsættelse af kontingent


5. Vedtagelse af budget


6. Indkomne forslag


7. Valg til bestyrelsen


8. Valg af revisorer


9. Eventuelt


Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte


dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen


og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme. Der kan kun træffes


beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført,


medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.


Stk. 6 Valgperiode


Valg til bestyrelsen er for en toårig periode således at omtrent halvdelen af bestyrelsens


medlemmer fratræder ved hver ordinær generalforsamling. På foreningens stiftende


generalforsamling trækkes der lod mellem hvilke bestyrelsesmedlemmer der er valgt for en


etårig eller en toårig periode.


Stk. 7 Afstemning


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet


følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.


Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer


ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et


andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.


§ 5. Regnskab og formue


Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentåret er forskudt, 1. april – 31. marts.


Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf


mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.


De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange adgang til foreningens


regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle


uregelmæssigheder i så henseende.


Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte


regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at


foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder


foreningens årsregnskab.


Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter,


skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinjer,


som gælder for placeringen af umyndiges midler.


§ 6. Tegning og hæftelse


Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et


bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes


foreningen dog af den samlede bestyrelse.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de


foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 7. Vedtægtsændringer


Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves


vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 8. Opløsning


Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet


blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at


indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet


blandt de fremmødte medlemmer.


Ved foreningens opløsning skal eventuelle frie midler overgå til en ideel forening med


almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.


§ 9. Voldgift


Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.


Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt


en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget


af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt


henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.

Comments