Foreningen

Foreningen blev stiftet lørdag den 22. marts 2014. med henblik på at kunne overtage værftsbygningen og dermed skabe et hjemsted for et fortsat aktivt skibsbyggermiljø i Havnsø baseret på frivilligt foreningsliv.

Havnsø MuseumsVærft er en forening med formål at fastholde et aktivt havnemiljø i Havnsø. Det sker dels ved at stille værftets faciliteter til rådighed for medlemmerne under kontrollerede former, og dels ved at stille værftsbygninger til rådighed for udstillinger og andre kultur aktiviteter.

Takket være sponsorstøtte og fordelagtige sponsorlån er det lykkedes at sikre det økonomiske grundlag til at overtage værftet, hvilket er sket pr. 1. Februar 2015.


Historie

I december 2013 indkaldte Frank Steinbeck fra Havnsø Værft til åbent møde på værftet for at orientere om sine ideer med at omdanne værftet til et arbejdende museumsværft.

Frank gennemgik for de 25 fremmødte sine overvejelser omkring værftets fremtid. Meget har forandret sig gennem de 12 år han har haft værftet, som oprindelig hed Havnsø Bådebyggeri. Fiskerflåden er stort set forsvundet og hermed den største del af den stabile kundebase. Franks vurdering er derfor, at tiden er inde til at gennemføre nye tiltag, så der igen kan skabes nyt liv i og omkring værftbygningen.

Mødet sluttede med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer til at arbejde videre med ideerne og lørdag den 22 marts 2014 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Havnsø Sejlklubs lokaler. På mødet blev det besluttet at stifte foreningen

Havnsø Museumsværft

og der blev valgt en bestyrelse på 7 personer.

Bestyrelsen er nu gået i gang med de praktiske ting til etablering af foreningen og planlægge arbejdet med at realiserer arbejdsgruppens ideer og foreningens formålsparagraffer.

Arbejdsgruppen anbefalede, at der oprettes en forening, som skal overtage værftbygningen, administrere anvendelse og aktiviteter samt sikre den fremtidige vedligeholdelse af bygningerne. Foruden videreførelsen at værftsaktiviteterne anbefaler gruppens også, at der etableres forskellige museumsaktiviter.  

Arbejdsgruppen forestiller sig, at museumsaktiviteterne ikke skal begrænses til selve værftet, men derimod omfatte hele havnen, så man på den måde kan vise et tilbageblik over hele havnens historie.

De er arbejdsgruppens håb, at man ligelides vil kunne gøre hele havnen til et attraktivt område, hvor kultur og andre fritidsaktiviteter vil kunne gå hånd i hånd til glæde for havnens brugere og udefra kommende turister.

Det er arbejdsgruppens håb, at en række borgere vil støtte op om initiativet og melde sig ind i foreningen og på den måde skabe en folkelig opbakning omkring initiativet. Det er også arbejdsgruppens håb, at de interesserede vil bidrage til den konkrete udmøntning projektet.

Det bliver så den nystiftede forenings opgave at skaffe de fornødne midler til at overtage værftsbygningerne fra fonde, offentlige midler, sponsorater og reklameindtægter. Værftbygningen ligger på lejet grund og foreningen får ligeledes til opgave at aftale lejekontrakt med Kalundborg Kommune. 

Det bliver også den nystiftede forenings opgave at få indsamlet og arkiveret historiske billeder og andet materiale til museet samt at få det gjort tilgængeligt for offentligheden.  

Det er intentionen at alt arbejde skal ske på frivillig basis, og hvor det er påkrævet i samarbejde med relevante myndigheder. Eksempelvis Kalundborg Turistforening og Museum Vestsjælland. Bestyrelsen

Vedtægter

 Her finder du foreningens Vedtægter.