2016 GF referat

Referat af ordinær generalforsamling, 12. marts 2016

I flg. dagsorden:
1) Valg af referent: Malthe Solhøj.

2) Bestyrelsens beretning v. formand Frank Steinbeck.

3) Aflæggelse af regnskab v. kassereren Lars Ebdrup. Økonomien hænger fornuftigt sammen.

4) Fastsættelse af kontingent: Uændret 250,- pr. år. 
Medlemsåret ændres: 1. marts – 1. marts.

5) Vedtagelse af budget v. kasserer Lars Ebdrup.

6) Indkomne forslag: Per og Tilde Marie fremkom med opbakning omkring formandsarbejdet.

7) Valg til bestyrelsen: 
På valg: Anders Gorm Hansen – genvalgt.
På valg: Lars Ebdrup og Kjeld Christensen – ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår nye: Malthe Solhøj og Michael Reinhardt indtræder som hhv. kasserer og sekretær.

8) Valg af revisorer: Birthe Hansen - genvalgt.

9) Eventuelt:
A) Der foreslås etablering af diverse arbejdsgrupper til gavn for værftets drift og eksistens. Forslag til arbejdsgrupper opslås i værftets nyindrettede mødelokale.

B) Der foreslås opdatering af hjemmesiden mht. kommende aktiviteter.
Kjeld Christensen fortsætter som webmaster.

C) ”Vild med Vand” – er en landsdækkende kampagne for Lystbådehavne, for at skabe opmærksomhed og vende en negativ udvikling. Under dette paraply-projekt afvikles  ”Havnens Dag” den 29. maj. Værftet samarbejder med Havnsø Borger og Kultur (som opfordrer til at fremkomme med forslag). Carsten Sørensen er værftets tovholder i fht. arrangementet. Første forslag er en aktivitet for børn: Stukning (metode til at slå knude på et stykke træ).
www.havnsoeborger.dk har meget mere info om Vild med Vand / Havnens Dag.

D) Johnna Fredskov bekendtgjorde, at hun og Eva Aamo afholder et åbent arrangement på værftet:  ”Alle Kan Male”, på værftet den 2. juli. Alle interesserede er velkomne - og medtager selv materialer.

Noter:
1) Beretningen og regnskab+budget kan findes på www.havnsoemuseumsvaerft.dk
2) Forslag om oprettelse af facebook-profil for værftet blev fremsat direkte til referenten efter endt generalforsamling. Denne ide er hermed videregivet til bestyrelsen.
3) Referenten fik også et ønske om en større TAK (via referatet) til den lille gruppe af aktive, der så fint har renoveret bygning og især det nye mødelokale ved ihærdig indsats. Det drejer sig bl.a. om Anders (som primær tovholder og oversnedker) i tæt samarbejde med Tømrer-Ole samt Havne-Hans, Bente og El-Michael.

Michael Reinhardt                                       referent