หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ตรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟฉ.1

 หน่วยงาน 

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร  ที่อยู่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค 2 จ.อุดรธานี
อข.ฉ.1
อฝ.บก.
อก.บล.
อก.วบ.
อฝ.อก.
อก.บง.
อก.ศท.
อฝ.ปค.
อก.คร.
อก.ผป.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ
ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสร้างคอม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลรักษ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยวาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำโสม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองวัวซอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านดุง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งฝน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกู่แก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีธาตุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสะอาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสามหมอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแสง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุบลรัตน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสวนกวาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระยืน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนบท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเปือยน้อย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแฮด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองนาคำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแวงน้อย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแวงใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ไชย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีชมพู
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผาม่าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าอุเทน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหว้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสงคราม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปลาปาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนสวรรค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแพง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนาทม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเรณูนคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาด้วง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าลี่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแห้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากชม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูกระดึง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผาขาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเอราวัณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมาลย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกศรีสุพรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดบาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรรณานิคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเต่างอย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนนาแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวานรนิวาส
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำตากล้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านม่วง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเจริญศิลป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอส่องดาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสัง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาวัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคูหา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังคม                 042-441-092

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย          042-471-678

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงกาฬ               042-491-253, 042-403-225-6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากคาด             042-481-113

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรเจริญ             042-487-180

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโซ่พิสัย              042-485-492

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีวิไล                042-497-058

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา                   042-489-122

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงโขงหลง       042-416-206

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุ่งคล้า               042-499-035

              042-499-035

0-4222-2666,0-4222-1188,0-4222-1199
0-42242437
0-4234-5176 
0-4224-2435
0-4234-5191
0-4234-5178
0-4224-2434
0-4234-5184
0-4234-5177
0-4234-5182
0-42345-197
0-4232-7995-6,0-4222-2303, 0-4222-2661, 0-4232-7991
0-422-79147
0-4227-6395
0-42-291-237
042-218-306
0-4225-8215
0-4226-5488
042-289-185
042-257-144
042-285-832
042-271-371, 042-271-146
0-4220-2733-4
0-4226-9041
0-4225-6193
0-4291-0168, 0-4233-5106
0-4238-2448
0-4239-2649
0-4238-7577
0-4239-6335
0-4226-1193
0-4333-8080-3
0-4343-1500,0-4343-1600,0-43-449-121,0-43-431-818
0-4344-6141
0-4344-9121
0-4326-9107,0-4337-7384
0-4326-6037
043-219-115
0-4327-2233
043-286-243
043-494-022
0-4321-8203
043-491-147
043-217-165
043-415-272,043-415-271
0-4349-9072
0-4349-6057
0-4328-9041
0-4321-6194
0-4339-9097
0-4331-1001,0-4331-2332
043-294-110,043-295-026,043-295-027
043-396-039
0-4329-2120,0-4329-1250
0-4251-1524,0-42252-0200-3
042-581-320
042-597-085
042-599-264
042-589-093
042-595-139
042-591-338
042-519-194
042-540-543
042-579-318
042-571-392
042-811-202,042-811-425,042-811-888
042-887-095
042-889-218
042-899-008
042-891-319
042-897-069
042-822-042,042-821-060
042-881-118
042-841-708
042-871-060
042-818-060
042-879-060
042-852-307
042-853-376
042-713-210,042-717-214-7,042-711-035
042-769-049
042-766-306
042-784-029
042-779-147
042-708-169
042-761-038
042-707-094
042-798-114,042-798-115
042-791-173,042-792-123,042-792-124,042-791-300
042-796-126
042-721-855
042-771-001,042-734-711-4
042-742-496
042-742-496
042-786-090
042-312-055,0-4231-2710-1
042-353-126,042-354060
042-375-114,042-375-466
042-359-193
042-004050
042-372-119
042-411-560, 042-412-116, 042-423-302, 042-990-712
042-432-007
042-451-155