Startside

g

Nedstrand Hjorteviltlag V/ Hilmer Hermansen, Nedstrand 03.07.2018.

Til Jaktfelt ledere

HJORT OG RÅDYRJAKT NEDSTRAND HJORTEVILTLAG - 2018

Årets jakt nærmer seg og her kommer årets tildeling og litt informasjon.

I henhold til gjeldende 3-årsplan er fellingsplanen for hjort 25% kalv – 25% ungdyr – 25% hind og 25% bukk som før. Spissbukk kan felles i stedet for voksen bukk, 1 1⁄2 års hind kan felles i stedet for voksen hind og kalv kan felles i stedet for hvilken som helst kategori. NB! Dyr som ikke blir skutt et år, kan overføres til neste år innen 3- års perioden 2016-2018 Oppfordrer felta til og prøve og ta ut mer yngre dyr.

Vedlagt liste viser antall tildelte løyver for de forskjellige jaktfeltene i laget.

De som ikke allerede har meldt inn antall rådyr må gjøre dette før jaktstart. https://sites.google.com/site/hjortevilt/ (arealkrav 500 da). Nedstrand Hjorteviltlag vil forskuddsbetale inn sporhund avgift - rådyr så vel som hjort. Pris pr. dyr er kr 90.- Laget dekker ikke sporhund, men forskutterer denne for alle felt som ikke disponerer egen hund. Alle får tilsendt giro senere. Ingen trenger å betale inn til sporhundsentralen. Dette tar laget seg av. Jaktfelt som har meldt inn egen godkjent ettersøkshund blir det ikke betalt for.

Innen ei uke etter jaktslutt sendes/ leveres pr internett eller ringes resultatet (Hjort og Rådyr) fra jakta inn til formannen. Dette SKAL gjøres av jaktfeltansvarlig og ikke overlates til den enkelte jeger.

Innmelding kan foretas via vår internettside. (ønskelig)

Sammen med kommunen ønsker vi at «Sett hjort skjema» blir satt bedre i system og benyttet av jaktfeltene. Foreløpig legger vi med skjema på pdf. Det vil også være mulig å legge inn info om «sett Hjort» direkte på nettet av hvert enkelt jaktfelt. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om kode/ nr for innlogging når dette foreligger / er oppdatert av kommunen.

Skadedyr/Tilleggs dyr: Noen felt har etter søknad fått tildelt tilleggs dyr. Fordelingen er foretatt i samarbeid med/godkjennelse av kommunen. Kravet har vært 100 % avskyting + dokumentert skade. Samarbeid i laget. Vi oppfordrer som før til mer samarbeid, og skyte flere dyr der presset er størst. Er skadeomfanget utålelig, så slipp andre inn eller gjør avtale om å skyte dyr for felt som sliter med å fylle kvoten.

Ellers oppfordrer vi og spare rådyrgeiter og kje i år på grunn av funn av masse døde rådyr i vinter.

.Ordinære jakttider: Bukkejakt rådyr: 10.8 – 23.12 Ordinær rådyrjakt: 25.9 – 23.12 Hjort: 1.9 – 23.12

God jakt!

Kontakt: Leder Hilmer Hermansen, tlf 48129907 Kasserer: Tormod Baustad, tlf 98237247Internett: https://sites.google.com/site/hjortevilt/

Mvh Nedstrand Hjorteviltlag

Vedlegg: - Oversikt tildelte løyver hjort 2018

- Skjema for «Sett Hjort i filarkiv


Tildeling hjort 2018 her

Innmelding av ønske om Rådyr her

Oversikt feltnummer mm her


Referat Årsmøte 2018
Valg


Styret


Hilmer Hermansen      1 år formann

Øyvind Helle                1 år 

Håvard Helgeland        1 år

Tor Arne Lund            1 år 

Kjetil Søvik                2 år

Børge Tingbø             2 år

Tormod Baustad        2 år kasserer


Vara

Berge G Helle          1 år

Eivind Alsaker          2 år


Valgkomite

         

Lars Espevik            1 år

Åsmund Sandvik       1 år

Svein Inge Djursvold  2 år


Revisorer            

Tårn Ubøe             1 år

Kjell Espevold          1 år

Annet:
Diverse frister 
"Veiviser" ved førfølging av skadet vilt her  
 Forskning på Hjort på Haugalandet her 

Viktige telefoner:
SPORHUNDSENTRALEN tlf 41763137 eller 90064352 Sporhundsentralen.net

STATENS NATUROPPSYN v/ Reidar Sandal tlf 90877844

Elektronisk registrering av "Settogskutt" skjema her
I tillegg til jegernr og fødselsdato, trenger du jaktfeltnummer.  Hvert jaktfelt har et eget nummer i Hjorteviltregisteret. Nummeret på ditt felt finner du her  (NB: Enkelte navn er ikke oppdatert i registeret.  Dette er meldt inn, og vil bli oppdatert før neste sesong.
g
Husk:
Viltloven §45

§ 45. (ferdsel med våpen på annen manns grunn)

       Ferdsel med skytevåpen eller fangstredskap er forbudt i utmark der en annen har jaktrett, med mindre det skjer i lovlig ærend, og våpenet bæres uladd.

jfr. diskusjon på årsmøtet.FRIST FOR Å MELDE ENDRINGER I VALD TIL KOMMUNEN ER 1. APRIL.
Laget må derfor ha mottatt melding senest 25.3.  Husk at dette skal gjøres på eget skjema.
(§ 10 i forvaltning av hjortevilt og bever, runskriv juli 2002) Skjema kan lastes ned fra "Filarkiv".
Til endring i vald brukes "Innmeldingserklæring."

Sjekk areal på eiendom:
www.seeiendom.no - søk: gnr/brn, Tysvær