Startside

g

Innmelding hjort 2017 her

Innmelding rådyr her


Til Jaktfelt ledere i Nedstrand Hjorteviltlag

 

Vi ber om at det blir lagt inn informasjon om «sett hjort» etter hver jaktdag. En logger seg inn på https://settogskutt.no/ og legger informasjon om sett hjort her.

 

En logger seg på med sitt eget jegernummer som en finner på jegeravgiftskortet og egen fødselsdato. Videre logger en seg på det jaktfeltet der en har jaktet – se informasjon om jaktfelt ID under.

 

Dere som er registrert som jaktledere må sørge for å gi denne informasjonen videre til de som jakter på jaktfeltet.

 

Ta kontakt med oss i styret eller Jan Erik Larsen i Tysvær kommune om du har behov for mer informasjon.

 

 

Hilsen styret i Nedstrand Hjorteviltlag

Oversikt over feltnummer (jaktfelt id) finner du her


Jakt 2017

Innmelding av Rådyr her

NB: De som har tilgang til egen ettersøkshund, melder dette til Hilmer Hermansen eller Tormod Baustad


Infoskriv fra styret jakt 2017

 

Hjorteviltmøte 23.08.17Karmøy Kommune

Haugesund Kommune

Sveio Kommune

Bokn Kommune

Tysvær Kommune

Vindafjord Kommune

Sauda Kommune

Suldal Kommune

Etne Kommune


8.4.17TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING AV SKRANTESJUKE (CWD) BLANT HJORTEVILT


Etter dei kunnskaper som det interkommunale hjorteviltutvalet har, vil det vera svært viktig at ein snarast mogeleg set inn tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke på hjortedyr på Haugalandet.


Frå Mattilsynet har me fått opplyst om at skrantesjuka spreier seg blant anna gjennom spytt, urin og avføring.


Det som vil vera viktig er at ein mellom anna unngår at hjortedyr samlar seg på eit lite område, der det er lett å bli smitta. Slike plassar kan vera utlagde slikkesteinar, samt plassar der ein gjev for til dyra.


På dette grunnlag ber ein om at kommunane orienterer dei einskilde valdansvarlege om at ein frå nå av ikkje legg ut slikkesteinar, eller gjev for til hjortedyr. Slikkesteinar som alt er utlagde, må takast inn att.


Med HelsingDagfinn Torstveit

Leiar det interkommunale hjorteviltutvalet 

Referat Årsmøte
Valg


Styre


Hilmer Hermansen  1 år formann

Øyvind Helle             2 år 

Håvard Helgeland    2 år

Tor Arne Lund           2 år 

Kjetil Søvik                 1 år

Børge Tingbø            1 år

Tormod Baustad       1 år sekretær


Vara

Berge G Helle          2 år

Eivind Alsaker          1 år


Valgkomite

Andreas Lund           1 år

Lars Espevik              2 år

Åsmund Sandvik       2 år


Revisorer            

Tårn Ubøe

Kjell Espevold


Vårtelling viser en nedgang i 2016.

Overføring av ikke skutte dyr fortsetter ut denne 3 års plan perioden.

Vi støtter sau og geit med 5000 kr til skudpremie rev.


Alle som ønsker 50% ned på arealet pga hjorteskader må søke innen 15mai ,må vise til skader og felt alle dyra i 2016.Mvh


Styre

Innkalling til Årsmøte den torsdag 16.03.17 kl 1900
Sted: Nedstrand Bygdahus

Saksliste:
1.Valg av møteleder
2.Valg av to personer til å underskrive protokoll
3.Godkjenning av årsmelding
5.Valg
6:Innkomne saker:

Ny driftsplan er for tre år.  Dette for at alle lagene i Tysvær skal ha samme start/stopp dato for sine driftsplaner. Man går deretter tilbake til 4 års planer.
I den forbindelse foreslår styret at det for de kommende tre å skytes:
25% bukk, 25% Hind og 50% ungdyr.

Alle vald som har hatt 50% areal må søke på nytt.

Årsmelding:
Laget har i 2016 bestått av 48 felt med et salet areal på 118699 mål.

Styret har bestått av: Leder Hilmer Hermansen, kasserer Tormod Baustad,Styret Øyvind Helle,Kjetil Sørvik , Børge Tingbø.
Vara Berge G Helle og Eivind Alsaker
Revisor Tårn Ubøe
Valgkomite  Andreas Lund,Lars Espevik,Åsmund Sandvik,


Styret har avholdt 2 styremøter.  

Laget fordelte i 2016 189 fellingsløyver inklusive 50% dyr.  Det ble skutt 121 hjort.  Fellingsprosent 72%.
Det ble skutt 29 rådyr.

Ole Nervik fra skånevik vil vise to filmer om hjort fra vintrene 2009/2010 da han fikk mengder med hjort ned på tunet pga vinteren som var da.

Skal prøve og få til skuddpremie/premiepott for de som feller rev.

Grunneiere som tillater revejakt på sin eiendom etter nyttår kan gi beskjed til styret.Mvh
StyretAnnet:Diverse frister 
"Veiviser" ved førfølging av skadet vilt her  
 Forskning på Hjort på Haugalandet her 

Viktige telefoner:
SPORHUNDSENTRALEN tlf 41763137 eller 90064352 Sporhundsentralen.net

STATENS NATUROPPSYN v/ Reidar Sandal tlf 90877844

Levering til slakter Lundal:
Lundal tar imot kjøtt fra hjort og rådyr. Det kan leverast kjøtt fra jaktstart og ut november.  Store bukker bes levert tidlig i jakta.
Lundal tlf 52774660.

 

Elektronisk registrering av "Settogskutt" skjema her
I tillegg til jegernr og fødselsdato, trenger du jaktfeltnummer.  Hvert jaktfelt har et eget nummer i Hjorteviltregisteret. Nummeret på ditt felt finner du her  (NB: Enkelte navn er ikke oppdatert i registeret.  Dette er meldt inn, og vil bli oppdatert før neste sesong.
g
Husk:
Viltloven §45

§ 45. (ferdsel med våpen på annen manns grunn)

       Ferdsel med skytevåpen eller fangstredskap er forbudt i utmark der en annen har jaktrett, med mindre det skjer i lovlig ærend, og våpenet bæres uladd.

jfr. diskusjon på årsmøtet.FRIST FOR Å MELDE ENDRINGER I VALD TIL KOMMUNEN ER 1. APRIL.
Laget må derfor ha mottatt melding senest 25.3.  Husk at dette skal gjøres på eget skjema.
(§ 10 i forvaltning av hjortevilt og bever, runskriv juli 2002) Skjema kan lastes ned fra "Filarkiv".
Til endring i vald brukes "Innmeldingserklæring."

Sjekk areal på eiendom:
www.seeiendom.no - søk: gnr/brn, TysværViktige telefoner:
SPORHUNDSENTRALEN tlf 41763137 eller 90064352 Sporhundsentralen.net
JAKTOPPSYN: Tor Aanesen, tlf 41100554
STATENS NATUROPPSYN v/ Reidar Sandal tlf 90877844

Levering til slakter Lundal:
Lundal tar imot kjøtt fra hjort og rådyr. Det kan leverast kjøtt fra jaktstart og ut november.  Store bukker bes levert tidlig i jakta.
Lundal tlf 52774660.

 Elektronisk registrering av "Settogskutt" skjema her
I tillegg til jegernr og fødselsdato, trenger du jaktfeltnummer.  Hvert jaktfelt har et eget nummer i Hjorteviltregisteret. Nummeret på ditt felt finner du her  (NB: Enkelte navn er ikke oppdatert i registeret.  Dette er meldt inn, og vil bli oppdatert før neste sesong.
g
Husk:
Viltloven §45

§ 45. (ferdsel med våpen på annen manns grunn)

       Ferdsel med skytevåpen eller fangstredskap er forbudt i utmark der en annen har jaktrett, med mindre det skjer i lovlig ærend, og våpenet bæres uladd.

jfr. diskusjon på årsmøtet.FRIST FOR Å MELDE ENDRINGER I VALD TIL KOMMUNEN ER 1. APRIL.
Laget må derfor ha mottatt melding senest 25.3.  Husk at dette skal gjøres på eget skjema.
(§ 10 i forvaltning av hjortevilt og bever, runskriv juli 2002) Skjema kan lastes ned fra "Filarkiv".
Til endring i vald brukes "Innmeldingserklæring."

Sjekk areal på eiendom:
www.seeiendom.no - søk: gnr/brn, Tysvær