Sarrera

Webgune hau biltegi eta lan-tresna gisa sortu da Hizkuntza Proiektua garatzen laguntzeko. Bertan, besteak beste, gogoetarako eta diagnosirako baliabideak, prestakuntza-materialak, proiektuen ereduak... bildu ditugu.

Berritzegune Nagusiko hizkuntza ataleko lankideok EAEko berritzeguneetako aholkularien eta ikastetxeen esku jarri nahi ditugu baliabideok bi helburu hauek lortze aldera: ikastetxeei laguntzea hizkuntzen inguruko erabakiak hartzen eta erabaki horiek jasoko dituen dokumentua egiten ikasleek hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna gara dezaten.

Gune honetan bildu ditugun materialen jatorria honako hau da:

- Berritzegune Nagusiko hizkuntza taldeak moldatu eta egokitu dituen materialak eta baliabideak.

- EAEko Hizkuntza Normalkuntza Programak (ULIBARRI programa) ikastetxearen hizkuntza-egoera diagnostikatzeko sortu dituen tresna eta baliabide batzuk.

- Ikastolen Elkarteak Hezkuntza Sailak diruz lagundutako HIZPROn erabilitako zenbait material eta haiek emandako aholkularitza.

- OAPEE erakundeak (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) bultzatutako Proyecto Lingüístico de Centro ekimeneko zenbait dokumentu.