ಲೈಬ್ರರಿ

ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು:
                                                                                                                                                                       
Home

 1. ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ -ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
 2. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ -ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ
 3. ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ -ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ
 4. ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ-ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ
 5. ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು -ಕುವೆಂಪು
 6. ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ -ಕುವೆಂಪು
 7. ನಾಕುತಂತಿ -ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
 8. ಗರಿ -ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
 9. ಸಖಿಗೀತ -ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
 10. ಕತೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ -ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
 11. ಶಿಕಾರಿ -ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
 12. ಮೂರು ದಾರಿಗಳು -ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
 13. ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು -೧-ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
 14. ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು -೨-ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
 15. ಧರ್ಮಶ್ರೀ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 16. ದೂರ ಸರಿದರು -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 17. ವಂಶವೃಕ್ಷ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 18. ಮತದಾನ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 19. ನಾಯಿ ನೆರಳು -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 20. ಜಲಪಾತ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 21. ನಿರಾಕರಣ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 22. ದಾಟು -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 23. ಪರ್ವ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 24. ಸಾರ್ಥ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 25. ಗ್ರಹಣ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 26. ನೆಲೆ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 27. ಗೃಹಭಂಗ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 28. ಅನ್ವೇಷಣ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 29. ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 30. ಅಂಚು -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 31. ಮಂದ್ರ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 32. ಆವರಣ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 33. ಭಿತ್ತಿ -ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
 34. ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 35. ಕರ್ವಾಲೊ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 36. ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 37. ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 38. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೧ -ಹುಡುಕಾಟ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 39. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೨ -ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 40. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೩ -ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 41. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೪ -ಚಂದ್ರನ ಚೂರು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 42. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೫ -ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 43. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೬ -ಮಹಾಯುದ್ಧ ೧-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 44. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೭ -ಮಹಾಯುದ್ಧ ೨-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 45. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೮ -ಮಹಾಯುದ್ಧ ೩-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 46. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೯ -ದೇಶವಿದೇಶ ೧-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 47. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೧೦ -ದೇಶವಿದೇಶ ೨-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 48. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೧೧ -ದೇಶವಿದೇಶ ೩-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 49. ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ೧೩ -ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 50. ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 51. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 52. ಮಾಯಾಲೋಕ -೧-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 53. ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 54. ವಿಸ್ಮಯ -೧-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 55. ವಿಸ್ಮಯ --ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 56. ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧- ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 57. ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೨-  ಪೆದ್ದಚೆರುವಿನ ರಾಕ್ಷಸ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 58. ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೩- ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಕ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 59. ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೪-  ಮುನಿಶಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಚಿರತೆ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 60. ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 61. ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದ ಭಯಾನಕ ನರಭಕ್ಷಕ-ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 62. ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನದಿ ನೈಲ್ -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 63. ಬೃಹನ್ನಳೆ ಸೋಮುವಿನ ಸ್ವಗತಲಹರಿ (ಕವಿತೆಗಳು) -ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
 64. ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 65. ಚೋಮನ ದುಡಿ-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 66. ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 67. ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 68. ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 69. ಅಳಿದ ಮೇಲೆ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 70. ಅದೇ ಊರು; ಅದೇ ಮರ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 71. ಗೆದ್ದ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 72. ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಸಾರ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 73. ಮೂಜನ್ಮ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 74. ಸ್ವಪ್ನದ ಹೊಳೆ-ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 75. ಇಳೆಯೆಂಬ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 76. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾತ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 77. ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 78. ಒಂಟಿದನಿ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 79. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಗ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 80. ನಷ್ಟ ದಿಗ್ಘಜರು -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 81. ಅಂಟಿದ ಅಪರಂಜಿ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 82. ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕಾಣರು -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 83. ಉಕ್ಕಿದ ನೊರೆ -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 84. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು -ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 85. ಸಂಸ್ಕಾರ -ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
 86. ಭಾರತೀಪುರ -ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
 87. ಐದು ದಶಕದ ಕಥೆಗಳು -ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (ಸಮಗ್ರ)
 88. ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 89. ತೆರೆದಷ್ಟೇ ಬಾಗಿಲು -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 90. ದಗಡೂ ಪರಬನ ಅಶ್ವಮೇಧ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 91. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 92. ತೂಫಾನ್ ಮೇಲ್ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 93. ಬಣ್ಣದ ಕಾಲು -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 94. ಶಬ್ದ ತೀರ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 95. ರಂಗದಿಂದೊಂದಷ್ಟು ದೂರ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 96. ಕೋಟಿತೀರ್ಥ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 97. ನೀಲಿಮಳೆ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 98. ಶ್ರಾವಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 99. ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ -ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
 100. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್ -ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
 101. ಮಾಂಡೋವಿ -ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
 102. ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ -ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
 103. ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು -ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
 104. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗಿಷ್ಟ -ವಸುಧೇಂದ್ರ
 105. ಯುಗಾದಿ -ವಸುಧೇಂದ್ರ
 106. ಮನೀಷೆ -ವಸುಧೇಂದ್ರ
 107. ಚೇಳು -ವಸುಧೇಂದ್ರ
 108. ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ -ವಸುಧೇಂದ್ರ
 109. ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ -ಜೋಗಿ
 110. ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ ೨ -ಜೋಗಿ
 111. ಜೋಗಿ ಕತೆಗಳು -ಜೋಗಿ
 112. ನದಿಯ ನೆನಪಿನ ಹಂಗು -ಜೋಗಿ
 113. ಯಾಮಿನಿ -ಜೋಗಿ
 114. ಕಾಡುಹಾದಿಯ ಕತೆಗಳು -ಜೋಗಿ
 115. ರಾಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ -ಜೋಗಿ
 116. ಚಿಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡು -ಜೋಗಿ
 117. ರಕ್ತ ಸಿಂಧೂರ -ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್
 118. ಪ್ರಿಯತಮ -ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್
 119. ಮೈಸೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ -ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 120. ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು -ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 121. ಹಾಡು ಹಸೆ -ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 122. ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ -ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 123. ಸಮಗ್ರ ವಾಙ್ಮಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ (ಸಂಪುಟ -೧)-ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 124. ಸಮಗ್ರ ವಾಙ್ಮಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ (ಸಂಪುಟ -೨)-ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
 125. ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ -ದೇವುಡು
 126. ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ-ದೇವುಡು
 127. ಮಹಾದರ್ಶನ -ದೇವುಡು
 128. ಮಧುವನ -ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ
 129. ಸದಾನಂದ -ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ
 130. ನೇಮಿಚಂದ್ರರ ಕತೆಗಳು -ನೇಮಿಚಂದ್ರ (ಸಮಗ್ರ)
 131. ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು -ನೇಮಿಚಂದ್ರ
 132. ಪೆರುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ -ನೇಮಿಚಂದ್ರ
 133. ಯಾದ್ ವಶೇಮ್-ನೇಮಿಚಂದ್ರ
 134. ರೂಪದರ್ಶಿ -ಕೆ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್
 135. ಶಾಂತಲಾ -ಕೆ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್
 136. ಕಂಬನಿಯ ಕುಯಿಲು-ತ.ರಾ.ಸು.
 137. ರಕ್ತರಾತ್ರಿ -ತ.ರಾ.ಸು.
 138. ತಿರುಗುಬಾಣ -ತ.ರಾ.ಸು.
 139. ಹೊಸ ಹಗಲು -ತ.ರಾ.ಸು.
 140. ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹ -ತ.ರಾ.ಸು.
 141. ರಾಜ್ಯದಾಹ -ತ.ರಾ.ಸು.
 142. ಕಸ್ತೂರಿ ಕಂಕಣ -ತ.ರಾ.ಸು.
 143. ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ -ತ.ರಾ.ಸು.
 144. ತಮಂದದ ಕೇಡು -ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ
 145. ಸವಾರಿ -ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ
 146. ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ-ವೈದೇಹಿ (ಸಮಗ್ರ)
 147. ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ -ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
 148. ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ -ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲ
 149. ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ -ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
 150. ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು -ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸನೀಸ
 151. ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು -ಕೆ. ಸದಾಶಿವ
 152. ಮಾಸ್ತಿ ಕತೆಗಳು -ಸಂಪುಟ ೧-ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 153. ಮಾಸ್ತಿ ಕತೆಗಳು -ಸಂಪುಟ ೨-ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 154. ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ -ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 155. ಒಂದು ಬದಿ ಕಡಲು -ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ
 156. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಂಸಾರ -ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ
 157. ಮುಕ್ತಿ -ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ
 158. ಬೀಜ -ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ
 159. ಹಳ್ಳ ಬಂತು ಹಳ್ಳ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ
 160. ತಲೆಗೊಂದು ತರ ತರ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ
 161. ಮನಸುಖರಾಯನ ಮನಸು-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ
 162. ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ -ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ
 163. ಅವಧೇಶ್ವರಿ -ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ
 164. ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು -ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
 165. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ -ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
 166. ನೀಲು ಕಾವ್ಯ -೧-ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
 167. ನೀಲು ಕಾವ್ಯ -೨-ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
 168. ನೀಲು ಕಾವ್ಯ -೩-ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
 169. ಸಮುದಿತ-ದೊಡ್ದೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
 170. ಶರದಿಂದುಮಾಲಾ-ದೊಡ್ದೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
 171. ರತ್ನಿಯ ಮಗಳು-ದೊಡ್ದೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
 172. ಮುಕ್ತಾ-ದೊಡ್ದೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
 173. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಸಿಕರು -ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 174. ಕ್ರೌಂಚವಧೆ -ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
 175. ಏಗ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐತೆ -ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರೀ
 176. ಮರೆಯಲಾದೀತೆ?-ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರೀ
 177. ಹಸುರು ಹೊನ್ನು-ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ
 178. ಕಾಲೇಜು ರಂಗ-ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ
 179. ಕಾಲೇಜು ತರಂಗ-ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ
 180. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು-ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ
 181. ಮುನ್ನುಡಿ ಬೆನ್ನುಡಿಗಳ ನಡುವೆ -ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ (ಸಮಗ್ರ)
 182. ಸುಬ್ಬಾಭಟ್ಟರ ಮಗಳೇ.. -ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್
 183. ಯಯಾತಿ -ವಿ.ಎಸ್. ಖಾಂಡೇಕರ್ (ಅನು: ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್)
 184. ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು-(ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಮೊದಲ ಓದು)
 185. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು-(ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಮೊದಲ ಓದು)
 186. ಅಶ್ವಮೇಧ -ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ
 187. ಕತೆಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು -ಅಲಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
 188. ಶಾಲಭಂಜಿಕೆ -ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ
 189. ಕಜ್ಜಾಯ -ಸುನಂದಾ ಬೆಳಗಾಂವಕರ
 190. ಗ್ರಾಮಾಯಣ -ರಾವಬಹದ್ದೂರ
 191. ದೇವರು -ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್
 192. ವೆನ್ನೆಲ ದೊರಸಾನಿ -ಕೇಶವ ಮಳಗಿ
 193. ವೈಶಾಖ -ಚದುರಂಗ
 194. ಕುಸುಮಬಾಲೆ -ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ
 195. ಉತ್ತರಾಯಣ -ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ
 196. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ -ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
 197. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವುದು ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರನಿಗೆ -ಜಿ.ಎನ್. ಮೋಹನ್
 198. ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ನವಿಲು -ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು
 199. ದ್ವೀಪ -ನಾ. ಡಿಸೋಜ
 200. ಗಾಂಧಿ ಬಂದ -ಎಚ್. ನಾಗವೇಣಿ
 201. ಮದ್ಯಸಾರ -ಅಪಾರ
 202. ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು.. -ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
 203. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು -ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್
 204. ಬೇಟೆಯ ನೆನಪುಗಳು -ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ
 205. ಬೇಟೆ ನೆನಪು -ಕಾಕೆಮಾನಿ
 206. ಭಳಾರೆ ವಿಚಿತ್ರಂ -ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
 207. ಅರಮನೆ-ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
 208. ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಸಂಗ್ರಹಂ-ಪ್ರೊ. ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
 209. ಉದಾರಚರಿತರು ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು-ಡಾ. ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ
 210. ಊರ ಒಳಗಣ ಬಯಲು -ಡಾ. ವಿನಯಾ
 211. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ -ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ.
 212. ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು-ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್
 213. ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ-ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ
 214. ಕಾರಂತಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ -ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ
 215. ಲೇರಿಯೊಂಕ -ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೀಚಿ
 216. ಬರ್ಕ್‌ವೈಟ್ ಕಂಡ ಭಾರತ -ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ
 217. ಕೆಂಡ-ಎಂ. ವ್ಯಾಸ
 218. ದುರ್ಗಸಿಂಹ ವಿರಚಿತ ಪಂಚತಂತ್ರ-ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಉಮಾಪತಿ
 219. ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ ಸಂತತಿ -೧-ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ (ಅನು: ಆರ್.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ)
 220. ಮಯ್ಯಾದಾಸನ ವಾಡೆ-ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ
 221. ಆನಂದಮಠ-ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ (ಅನು: ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ)
 222. ವೈಕಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಕಥೆಗಳು-(ಅನು: ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್)
 223. ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯೆಡೆಗೆ -ಓಶೋ
 224. ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? -ಶಿವಶಂಕರ್
 225. ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ -ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
 226. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಯುವುದು ಹೇಗೆ? -ಆರ್. ಶ್ರೀನಾಗೇಶ್
 227. ಅವಕಾಶ ಅಪಾರ -ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ
 228. ವೆಬ್ ವಿಹಾರ -ಟಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ
 229. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ-ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ
 230. ಕಾಣ್ಕೆ-ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ
 231. ವೆಂಡರ್ ಕಣ್ಣು-ಶಿವು ಕೆ.
 232. ಹೆಸರೇ ಬೇಡ-ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ
 233. ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೆ-ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ
 234. ಬೆಳಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನರಸಿ-ವಿ. ಹರಿನಾಥ ಬಾಬು
 235. ಹಾಡಾಗದ ಸಾಲುಗಳು-ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಳಸದ
 236. ನಡೆದಷ್ಟೂ ದಾರಿ ದೂರ-ಸಿರಿ ಹುಲಿಕಲ್
 237. ದೀಪ ತೋರಿದೆಡೆಗೆ-ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

as on 20.11.2010

Home
Comments