เรื่องที่ 1 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย